eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Wznowienie Akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite (MATLAB-Simulink). Znak sprawy: IA1.282.102.2022.EKOgłoszenie z dnia 2022-12-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wznowienie Akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite (MATLAB-Simulink). Znak sprawy: IA1.282.102.2022.EK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Akademicka 2A

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/ 237-13-34, 237-13-35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polsl.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wznowienie Akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite (MATLAB-Simulink). Znak sprawy: IA1.282.102.2022.EK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45404f5a-658d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00487918

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007867/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.49 Wznowienie Akademickiej terminowej 12-miesięcznej licencji Campus-Wide License Full Suite (MATLAB-Simulink)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471790/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup przedmiotowej licencji spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 305 pkt1) w zw. z art. 214 ust.1 pkt.1.lit. a) Ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, czyli wyłączności praw autorskich do aktualizacji i dystrybucji tego oprogramowania.
Nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Równocześnie zgodnie z oświadczeniem producenta oprogramowania MATLAB-Simulink firmy The MathWorks, Inc. oraz dystrybutora Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. – firma Oprogramowanie Naukowo-Techniczne Sp. z o.o. posiada wyłączność na sprzedaż w Polsce oprogramowania MATLAB-Simulink firmy The MathWorks, Inc.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IA1.282.102.2022.EK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 228980,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę terminowej (rocznej) licencji ogólnouczelnianej do wykorzystania w dydaktyce oraz przy realizacji niekomercyjnych projektów i badań, umożliwiającej wszystkim pracownikom i studentom Uczelni korzystanie ze środowiska programistyczno-obliczeniowego ze wszystkimi modułami rozszerzającymi (zgodnie
z poniższą specyfikacją). Licencja musi pozwolić uprawnionym użytkownikom na instalację oprogramowania na komputerach uczelnianych oraz prywatnych Licencja obejmuje okres 01.01.2023 – 31.12.2023. Zamawiający wymaga również zapewnienia rocznej usługi zawierającej pomoc techniczną
w zakresie instalacji, uruchomienia i konfiguracji oprogramowania oraz dostępu do aktualizacji oprogramowania.
2.Termin wykonania zamówienia: do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do 31.12.2022 r. Uzasadnienie: termin wykonania zamówienia został określony poprzez wskazanie konkretnej daty, ze względu na fakt, iż oferowana licencja musi pozwolić uprawnionym użytkownikom na instalację oprogramowania na komputerach uczelnianych oraz prywatnych w okresie od 01.01.2023-31.12.2023r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48460000-0 - Analityczne, naukowe, matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 281645,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 281645,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ONT Oprogramowanie Naukowo- - Techniczne Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6772387025

7.3.3) Ulica: Pod Fortem 19

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-302

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 281645,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.