eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa usługa ochrony budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie położonego w Warszawie (05-075) przy ul. Żółkiewskiego 17 wraz z podległym terenemOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa usługa ochrony budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie położonego w Warszawie (05-075) przy ul. Żółkiewskiego 17 wraz z podległym terenem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017513344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Żółkiewskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-075

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 773 59 08

1.5.8.) Numer faksu: 22 773 59 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wi-warszawa@piorin.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://piorin.gov.pl/wiorin/mazowieckie/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://piorin.gov.pl/mz-zamowienia/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie roślin, o środkach ochrony roślin, ustawie o nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do ustawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa ochrony budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie położonego w Warszawie (05-075) przy ul. Żółkiewskiego 17 wraz z podległym terenem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-572922ff-6fe9-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00487912

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00126632/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ochrony fizycznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467875/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WDA.272.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa ochrony fizycznej i monitoring obiektu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie wraz z podległym terenem, umiejscowionym przy ul. Żółkiewskiego 17 w Warszawie-Wesołej (05-075). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyznaczonym na dzień 09.12.2022 na godz. 10.00 terminie składania ofert nie wpłynęła żadna oferta

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.