eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku" - Etap IOgłoszenie z dnia 2022-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku” – Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 5

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 685 45 10, 44 685 45 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku” – Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-635671bf-7797-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00487526

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020272/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Budowa wielofunkcyjnego centrum sportowego przy publicznej szkole podstawowej nr 9 w Radomsku. CPV 45112710-5, 45112720-8

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:// bip.radomsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferty należy złożyć za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl . W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1) miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 2) https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa: Miasto
Radomsko adres ePUAP: /umradomsko/skrytkaESP) 3) adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl 4) https://
bip.radomsko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych
( w tym m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu) zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych( w tym m.in.
oświadczeń,elektronicznych kopii dokumentów lub innych informacji ) przyjmuje się datę
ichprzekazania na ePUAP.
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowań
na miniPortalu oraz stanowi dodatek nr 9 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze
stronygłównej z zakładki "POSTĘPOWANIA".
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż wskazane w 11.2 SWZ
), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) -
Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa- Miasto Radomsko, adres skrzynki
EPUAP:/umradomsko/skrytkaesp oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania na miniPortalu) lub numerem
postępowania nadanym przez Zamawiającego PZP.271.1.28.2022 .
7) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą
poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@radomsko.pl.( maksymalny rozmiar przesyłanych plików
20MB).
8) Szczegółowe informacje w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.1.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1007969,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn. Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku – Etap I.
W/w zadanie podzielono na dwa etapy. Niniejsze zamówienie dotyczy ETAPU I, którego zakres określono w załączniku graficznym A – stanowiącym dodatek nr 15 do SWZ.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami i furtkami wejściowymi, na które składać się będzie:
- boisko do gry w piłkę ręczną wraz z wyposażeniem
- boisko do gry w siatkówkę wraz z wyposażeniem
- boisko do minikoszykówki wraz z wyposażeniem
2) Budowę miniboiska z bandami o nawierzchni z poliuretanu wraz z wyposażeniem i piłkochwytami,
3) Plac do ćwiczeń gimnastycznych o nawierzchni z poliuretanu,
4) Wykonanie utwardzeń terenu zgodnie z projektem budowlanym i projektem wykonawczym w skład którego wchodzą Projekty zagospodarowania terenu oraz dodatkowe utwardzenie (opaskę z kostki betonowej ograniczoną z dwóch stron obrzeżem betonowym) wzdłuż północnej i zachodniej granicy boiska wielofunkcyjnego oznaczone na załączniku graficznym A.
5) Obsianie terenu trawą,
6) Rozbiórka istniejących schodów.
Uwaga:
Niniejszy przedmiot zamówienia (umowy) nie obejmuje: strefy motoripark; schodów żelbetowych; pochylni dla osób niepełnosprawnych oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu (dokładny zakres części która nie stanowi przedmiotu zamówienia do wykonania w ramach niniejszego zamówienia oznaczony jest na załączniku graficznym A)

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie określonym w w/w pkt. 2 i załącznikiem graficznym A oraz zgodnie z dokumentacją projektową tj:
1) Projektem budowlanym dla „Budowy boiska wielofunkcyjnego, budowy mini boiska oraz budowy urządzeń małej architektury” wraz z załączonym projektem zagospodarowania terenu - w zakresie określonym w załączniku graficznym A,
2) Projektem wykonawczym dla „Budowy boiska wielofunkcyjnego, budowy mini boiska oraz budowy urządzeń małej architektury”, wraz z załączonym projektem zagospodarowania terenu - w zakresie określonym w załączniku graficznym A,
3) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
- opracowanymi przez Biuro Projektów Budowlanych KONTUR Marcin Ściubak, 97-532 Żytno, ul. Słoneczna 7, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki budowlanej - w zakresie określonym w załączniku graficznym A,
4) wzorem/projektem umowy
5) Opinią geotechniczną
6) Załącznikiem graficznym A

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1) Projekt budowlany ( dodatek nr 11 do SWZ) - w zakresie określonym w załączniku graficznym A (dodatkiem nr 15 do SWZ),
2) Projekt wykonawczy ( dodatek nr 12 do SWZ) - w zakresie określonym w załączniku graficznym A (dodatkiem nr 15 do SWZ),
3) Załącznik graficzny A - stanowiący dodatek nr 15 do SWZ,
4) Opinia geotechniczna - stanowiąca dodatek nr 16 do SWZ,
5) Wzór umowy - stanowiący dodatek nr 10 do SWZ,
6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( dodatek nr 13 do SWZ) - w zakresie określonym w załączniku graficznym A (dodatkiem nr 15 do SWZ),
7) Zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonywanie robót budowlanych - stanowiące dodatek nr 14 do SWZ.

5. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję jedynie informacyjną pełni:
1) Przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 17 do SWZ

6. Wymagania jakościowe w związku z zastosowaniem kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60% odnoszące się się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia zostały określone w dokumentach stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. w w/w wzorze umowy,projekcie budowlanym, wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, załączniku graficznym A.

7. Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy
- szczegóły w SWZ i dodatkach

8. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy w sytuacji, gdyby w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej, a więc w dokumentach opisującym przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej, użyto nazwy materiału(ów) lub urządzenia(ń), parametry identyfikujące producenta, pochodzenie, służą one jedynie do ustalenia charakterystyki, jakości tych materiałów lub urządzeń. Wykonawca ma obowiązek wbudować materiały lub urządzenia posiadające nie gorsze właściwości zapewniające zgodne z Dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia materiały lub urządzenia (ogólnie produkty) równoważne innych producentów. Jeżeli użyto w SWZ lub dodatkach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Jeżeli wymagana jest określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: polegających na wykonaniu robót rozbiórkowych, robót ziemnych, dot. strefy motoripark, schodów żelbetowych, pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu nawierzchni poliuretanowej, z drobnowymiarowych elementów betonowych, robót związanych z układaniem obrzeży i krawężników na ławach betonowych, niezbędnych podbudów, montażu elementów wyposażenia – w tym urządzeń oraz robót związanych z urządzeniem zieleni,pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie 50 % wartości zamówienia podstawowego, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
a) łączną cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia – wg
przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 80 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji Wykonawcy (kryterium oceny ofert G)
na cały przedmiot zamówienia w tym wykonane roboty oraz zastosowane materiały oraz urządzenia z wyłączeniem zieleni i elementów wyposażenia, licząc od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji Wykonawcy (G ) 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
1) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie boiska zewnętrznego o nawierzchni poliuretanowej wraz podaniem ich rodzaju,daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,

2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do SWZ.
W/w oświadczenie w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.
2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 SWZ podmiotu udostępniającego te
zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ .
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa każdy z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,
Uwaga :
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi
wykonawcami,w/w wykaz, powinien dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 10.3.2 ppkt 1 lit. a SWZ liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania
ofert.
2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - z
wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SWZ.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością wykorzystania wzoru
stanowiącego dodatek nr 8 do SWZ.
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni
wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 5) SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek
nr 1 do SWZ ,
2) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z ofertą ,
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia wraz z
oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów
stanowiących dodatki nr 2b i 3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia,
składa każdy z tych podmiotów.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wymaga złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 10.1 ppkt 2 oraz 10.3.1 ppkt
1 SWZ.
Uwaga do SEKCJI V-KWALIFIKACJA WYKONAWCY- wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( DZ. U. z 2022 r. poz.
835 ze zm.)-szczegóły w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.2 SWZ.

3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski S. A.
Nr rachunku: 59 1020 3352 0000 1302 0265 3475
z dopiskiem: Wadium - "Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku – Etap I”

Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.

5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 3 ppkt 2-4 wówczas Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej wystawionego na rzecz Zamawiającego (przed upływem terminu określonego w pkt 16.2 niniejszej SWZ).

Dokument ten musi zachować ważność przez okres związania ofertą.
W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.
Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę w sposób dający Zamawiającemu pewność pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania wadium.
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Budowa Wielofunkcyjnego Centrum Sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomsku – Etap I”
7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej).
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
Pełnomocnikiem, którego adres i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym.
2. Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 SWZ powinna spełniać następujące
wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 10.1 ppkt 4 (art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane,
usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający
ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi, wykonają poszczególni
wykonawcy.Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi
dodatek nr 4 do SWZ.
5) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców
osobno;
6) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione
wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną osobno).
3. Szczegółowe informacje w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych zmian umowy, zostały
określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym dodatek nr 10 do niniejszej SWZ oraz w art. 455 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy
oraz art. 455 ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa: Miasto Radomsko adres ePUAP: /umradomsko/skrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wartość zamówienia w pkt 4.1.6.) uwzględnia wartość przewidywanych zamówień podobnych, o których mowa w art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp tj.: 671 979,40 zł netto zamówienie podstawowe + 335 989,70 zł netto zamówienia podobne stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego = 1 007 969,10 zł netto

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.