eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Wykonanie pionów instalacji gazowych wraz z podejściami pod liczniki w budynkach mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 4, ul. Wyszyńskiego 93, ul. Chorzowskiej 8 i ul. Hutniczej 2 w BytomiuOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie pionów instalacji gazowych wraz z podejściami pod liczniki w budynkach mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 4, ul. Wyszyńskiego 93, ul. Chorzowskiej 8 i ul. Hutniczej 2 w Bytomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BYTOM - BYTOMSKIE MIESZKANIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242615406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Armii Krajowej 54b

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-909

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bm.bytom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bm.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bm-bytom.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie pionów instalacji gazowych wraz z podejściami pod liczniki w budynkach mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 4, ul. Wyszyńskiego 93, ul. Chorzowskiej 8 i ul. Hutniczej 2 w Bytomiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70b3df95-53ac-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001761/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Wykonanie konserwacji, napraw bieżących i głównych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409702/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP-TP1-52/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – wykonanie pionu instalacji gazowej wraz z podejściem pod liczniki (bez instalacji
w mieszkaniach) w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 4.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartość części: 9623,21 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – wykonanie pionu instalacji gazowej wraz z podejściem pod liczniki (bez instalacji
w mieszkaniach) w budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 93

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartość części: 7056,62 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – wykonanie pionu instalacji gazowej wraz z podejściem pod liczniki (bez instalacji
w mieszkaniach) w budynku mieszkalnym przy ul. Chorzowskiej 8

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartość części: 20768,65 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – wykonanie pionu instalacji gazowej wraz z podejściem pod liczniki (bez instalacji
w mieszkaniach) w budynku mieszkalnym przy ul. Hutniczej 2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

4.5.5.) Wartość części: 15223,30 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do dnia wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 10.11.2022 r. do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do dnia wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 10.11.2022 r. do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do dnia wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 10.11.2022 r. do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do dnia wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 10.11.2022 r. do godz. 09:00 nie złożono żadnej oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.