eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Usługi kompleksowego sprzątania w obiekcie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie) (umowa na okres 4,5 miesiąca)Ogłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi kompleksowego sprzątania w obiekcie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie) (umowa na okres 4,5 miesiąca)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Centrala w Brwinowie, Oddział w Krakowie, Oddział w Poznaniu, Oddział w Radomiu,Oddział w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015900539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pszczelińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Brwinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-840

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.brwinow@cdr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cdr.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://cdr-brwinow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=90866

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi kompleksowego sprzątania w obiekcie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie) (umowa na okres 4,5 miesiąca)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffe8cde5-7741-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485866

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00071827/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Usługi kompleksowego sprzątania w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (umowa na 4 miesiące)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 - dalej: ,,Ustawa Pzp”); udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na powtórzeniu podobnych usług sprzątania do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego tj. zamówienia na Usługi kompleksowego sprzątania w obiekcie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (w Centrali w Brwinowie) - nr sprawy: CB.DAG.26.85.2021, udzielonego w dniu 10.11.2021 r.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-a0f99ff5-2691-11ec-b885-f28f91688073

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CB.DAG.26.130.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 615000 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 100000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

świadczenie Usługi kompleksowego sprzątania w obiekcie Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (w Centrali w Brwinowie), tj. w budynku zlokalizowanym pod adresem: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów.
Szczegółowy zakres i częstotliwość wykonania poszczególnych zada/ń/czynności/prac składających się na usługę określają Załącznik nr 1 pn. Zakres sprzątania i Załącznik nr 2 pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911100-7 - Usługi sprzątania miejsc noclegowych

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116753,43 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116753,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MUSI NOVUM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 838-184-01-60

7.3.3) Ulica: 1 Maja 43 A

7.3.4) Miejscowość: Żyrardów

7.3.5) Kod pocztowy: 96-300

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116753,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 142 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.