eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozłów › Przygotowanie i dowóz posiłków do placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w KozłowieOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dowóz posiłków do placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KOZŁOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386792631

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 303

1.5.2.) Miejscowość: Kozłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-241

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 38 41 048 wew. 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zspprzetargi@kozlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zspkozlow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dowóz posiłków do placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-271d90c4-773e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485861

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024813/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przygotowanie i dowóz posiłków do placówek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne dot. komunikacji elektronicznej:
A. platforma miniPortal (zintegrowana z platformą ePUAP) – także dla składania ofert:
a. dysponowanie kontem na platformie ePUAP,
b. dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
c. dysponowanie dostępem do nowoczesnej przeglądarki internetowej wspierającej HTML5, CSS3 i JavaScript,
d. maksymalny rozmiar plików: 150 MB,
B. poczta elektroniczna:
a. dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
b. dysponowanie dostępem do nowoczesnej przeglądarki internetowej wspierającej HTML5, CSS3 i JavaScript,
c. posiadanie konta poczty elektronicznej,
d. maksymalny rozmiar plików: 20 MB.
2. Wymagania techniczne dot. składania ofert:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.
Ofertę składa się za pośrednictwem platformy miniPortal, zintegrowanej z platformą ePUAP z wykorzystaniem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, po jej uprzednim podpisaniu i zaszyfrowaniu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępna jest
na platformie miniPortal, w „Szczegółach postępowania”. Szczegółowy sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w „Instrukcji użytkownika” platformy miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.
3. Formy dokumentów:
a. forma oferta: oferta sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
b. forma oświadczeń z art. 125 ust. 1 Pzp: oświadczenia sporządzane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
c. forma pozostałych oświadczeń i dokumentów: zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie,
d. format ofert, oświadczeń dokumentów: zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 12.4.2012 r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów informatycznych, z zastrzeżeniem wyrażenia treści oferty, oświadczenia lub dokumentu przy użyciu wyrazów, cyfr lub
innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić i których układ nie pozostawia wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
4. Data odbioru korespondencji z wykorzystaniem:
a. platformy miniPortal, zintegrowanej z platformą ePUAP – data jej wpływu na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego,
b. poczty elektronicznej – data jej wpływu na skrzynkę pocztową Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie, Kozłów 303, 32-241 Kozłów.
2. Dane inspektora ochrony danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie, Kozłów 303, 32-241 Kozłów, e-mail: gzskozlow@gmail.com.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c. do żądania od Zamawiającego, jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
2. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.
3. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP.271.1.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest przygotowanie i dowóz posiłków - dwudaniowych obiadów (zupa + drugie danie + kompot) do Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola w Kozłowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 stanowi Załącznik nr 1A – „Opis przedmiotu zamówienia. Część 1”,

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów wskazanych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest przygotowanie i dowóz posiłków (śniadanie, obiad - zupa + drugie danie + kompot, podwieczorek) do Przedszkola w Kamionce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 stanowi Załącznik nr 1B – „Opis przedmiotu zamówienia. Część 2”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów określonych w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dot.:
A. dla Części 1:
a. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga wpisu Wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków, z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

b. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie nie mniej niż:
- jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do jednostek oświaty – szkół podstawowych i/lub gimnazjów, w okresie pełnego roku szkolnego, obejmujących co najmniej dwudaniowy obiad,
- jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do jednostek oświaty – przedszkoli, w okresie nie krótszym niż 10 następujących po sobie miesięcy, obejmujących co najmniej dwudaniowy obiad,
przy czym, w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza powołanie się przez Wykonawcę na usługi zbiorowego żywienia, o których mowa powyżej, realizowane w ramach jednej umowy.

B. dla Części 2:
a. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga wpisu Wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków, z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

b. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie nie mniej niż jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do placówek oświatowych – przedszkoli, w okresie nie krótszym niż 10 następujących po sobie miesięcy, obejmujących co najmniej: śniadania, dwudaniowy obiad z deserem lub śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym:
a. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Zamawiający wymaga przedstawienia zaświadczenia o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli sanitarnej – dot. Części 1 i Części 2,
b. zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga przedstawienia:
- wykazu usług sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8A do SWZ – dot. Części 1,
- informacji o usłudze sporządzonej wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8B do SWZ – dot. Części 2.
Do wykazu usług / informacji o usłudze, o których mowa powyżej Wykonawca załącza dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
3. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają indywidualnie, w przypadku braku podstaw do wykluczenia – każdy z Wykonawców oraz w przypadku spełniania warunków udziału w postępowaniu – każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, z którego wynika, które usługi wykona każdy z Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia w Części 1, w celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający dopuszcza „łączenie potencjałów” Wykonawców, tj. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykonał należycie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niż jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do jednostek oświaty – szkół podstawowych i/lub gimnazjów, w okresie pełnego roku szkolnego, obejmujących co najmniej dwudaniowy obiad, a drugi z Wykonawców wykonał należycie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków do jednostek oświaty – przedszkoli, w okresie nie krótszym niż 10 następujących po sobie miesięcy, obejmujących co najmniej dwudaniowy obiad.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia (w tym waloryzacja wynagrodzenia) zostały określone w Załączniku nr 2A do SWZ - "Projektowane postanowienia umowne. Część 1" - dla Części 1 oraz w Załączniku nr 2B do SWZ - "Projektowane postanowienia umowne. Część 2".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.