eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Komańcza › Zakup karmy dla żubrów i jej wykładanie, odśnieżanie dojazdów i czyszczenie miejsc dokarmiania na terenie Nadleśnictwa Komańcza w 2022r. w ramach realizacji projektu-Kompleksowa ochrona żubra w PolsceOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zakup karmy dla żubrów i jej wykładanie, odśnieżanie dojazdów i czyszczenie miejsc dokarmiania na terenie Nadleśnictwa Komańcza w 2022r. w ramach realizacji projektu-Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO KOMAŃCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 125

1.5.2.) Miejscowość: Komańcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-543

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134677014

1.5.8.) Numer faksu: 134677114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komancza@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://komancza.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup karmy dla żubrów i jej wykładanie, odśnieżanie dojazdów i czyszczenie miejsc dokarmiania na terenie Nadleśnictwa Komańcza w 2022r. w ramach realizacji projektu-Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cbb5ab5-76fa-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00259268/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup karmy dla żubrów i jej wykładanie oraz odśnieżanie dojazdów i czyszczenie miejsc dokarmiania na terenie Nadleśnictwa Komańcza w ramach realizacji projektu - "Kompleksowa ochrona żubra w Polsce”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” nr POIS.02.04.00-00-0027/18, w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_komancza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl („Platforma”): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_komancza lub przy użyciu poczty elektronicznej: komancza@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej linkiem, i stosować do niej.
6. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty,
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą wynosi 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można skompresować zgodnie z pkt 7.10. SWZ, przy maksymalnej wielkości pojedynczego pliku 150 MB. Podczas komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
7. Za datę złożenia oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą przyjmuje się datę ich złożenia na Platformie https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_komancza.
Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń lub ich kopii oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub złożenia na Platformie
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_komancza.
8. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), niniejszym określa wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z udostępnianej przez Zamawiającego Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_komancza, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), („RODO”), informuję, że: administratorem danych osobowych Wykonawców będących osobami fizycznymi jest Nadleśnictwo Komańcza z siedzibą w Komańczy 125, 38-543 Komańcza. Przedstawicielem administratora jest: Nadleśniczy – Piotr Łański. Z administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem Nadleśnictwo Komańcza, Komańcza 125, 38-543 Komańcza, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: komancza@krosno.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem: +48 13 467 70 14.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Zakup karmy dla żubrów i jej wykładanie oraz odśnieżanie dojazdów i czyszczenie miejsc dokarmiania na terenie Nadleśnictwa Komańcza w 2022 roku w ramach realizacji projektu - Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” (zn. spr.: SA.270.1.5.2022), prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres czasu wyznaczony przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi terminy przedawnienia roszczeń (podstawowy termin to obecnie 6 lat od daty wymagalności roszczenia). Okres ten może ulec wydłużeniu w przypadku wszczęcia postępowania przed sądem albo innym organem skutkującym przerwaniem biegu przedawnienia roszczeń, przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości w zakresie przechowywania dokumentów księgowych; lub przez okres czasu wyznaczony przepisami, w tym wewnętrznymi obowiązującymi w Lasach Państwowych, dotyczącymi archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów okaże się najdłuższy.W przypadku przekazania danych osobowych do kancelarii prawnej, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, dane te będą tam przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o adwokaturze lub o radcach prawnych.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i brakiem możliwości zawarcia umowy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Stosowanie do art. 22 RODO posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Stosownie do wymogów wynikających z przepisu art. 19 ust. 4 ustawy Pzp,
Zamawiający informuje o ograniczeniach dotyczących uprawnień w zakresie danych osobowych, o których mowa w przepisach art. 19 ust. 2 i 19 ust. 3 ustawy Pzp:
a) zgodnie z przepisem art. 19 ust. 2 ustawy Pzp: Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą;
b) zgodnie z przepisem art. 19 ust. 3 ustawy Pzp: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca realizację zadania pod nazwą: „Zakup karmy dla żubrów i jej wykładanie oraz odśnieżanie dojazdów i czyszczenie miejsc dokarmiania na terenie Nadleśnictwa Komańcza w 2022 roku w ramach realizacji projektu - Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” (numer projektu: POIS.02.04.00-00-0027/18), w której zakres wchodzi:
1. Dostarczenie następującej karmy i soli dla żubrów w 2022 r.
Wykonawca we własnym zakresie dokona zakupu karmy w ilości 16 ton i 2 tony soli lizawkowej:
• Buraki cukrowe – 8 ton (korzenie bez naci, pochodzące ze zbiorów 2022 roku. Buraki muszą być oczyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych, korzonków i gliny),
• Sianokiszonka – 6 ton (w balotach o wadze 300-800 kg, pochodząca ze zbiorów z traw łąkowych, pozyskanych w okresie czerwiec – lipiec 2022 roku),
• Zboże (ziarno owsa paszowego) – 2 tony (wymagane parametry jakościowe: maksymalna wilgotność do 14%, białko min. 11%, brak zanieczyszczeń nieorganicznych, brak zanieczyszczeń innymi gatunkami zbóż i roślin, brak szkodników magazynowych, brak ziaren zapleśniałych i porośniętych, zapach swoisty, barwa odpowiednia dla gatunku. Owies paszowy może pochodzić z importu z krajów, gdzie nie stwierdzono występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń, jak również z terenów w Polsce, gdzie nie stwierdzono występowanie wirusa afrykańskiego pomoru świń. Okres trwałości paszy zbożowej – minimum 6 miesięcy),
• Sól lizawkowa – 2 tony (sól kamienna w sprasowanych kostkach lub naturalnych bryłach),
2. Przechowywanie, transport i wykładanie w/w karmy.
Zamawiający informuje, że w okresie obowiązywania umowy należy wyłożyć łącznie 16 ton karmy i 2 tony soli dla żubrów. Wykonawca będzie przechowywał karmę i sól lizawkową wg swojego uznania, w takim miejscu, aby możliwy był dojazd w okresie zimowym i jej wykładanie w terminach, lokalizacjach i z częstotliwością wskazaną przez Zamawiającego każdorazowo w Zleceniu prac do wykonania. Zamawiający informuje również, że dokarmianie żubrów będzie odbywało się w następujących leśnictwach:
Maniów, Czarny Las, Jesionowa, Maguryczne, Smolnik, Wola Michowa. Intensywność dokarmiania będzie uzależniona od miejsc koncentracji żubrów.
Usługa dokarmiania będzie obejmowała: zakup, przechowywanie, załadunek na środek transportowy przystosowany do poruszania się po nieutwardzonych szlakach leśnych, transport do miejsc dokarmiania zlokalizowanych w w/w leśnictwach oraz wykładanie karmy w miejscach dokarmiania wskazanych przez leśniczego ds. łowiectwa w nadleśnictwie, sukcesywnie wg potrzeb zleconych przez Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający informuje, że znaczna część lizawek wymaga wynoszenia ręcznego soli z uwagi na brak możliwości dojazdu (brak dróg leśnych, szlaków zrywkowych).
3. Porządkowanie miejsc dokarmiania.
- uprzątnięcie starych, niezjedzonych resztek karmy wyłożonych bezpośrednio na ziemi oraz w korytach w miejscu karmisk,
- uprzątnięcie resztek worków, folii, sznurków służących do przechowywania karmy oraz innych zanieczyszczeń, w szczególności śmieci,
- dezynfekcję w/w miejsc dokarmiania przy użyciu środka dezynfekującego w uzgodnieniu z Zamawiającym, zakup środka po stronie Wykonawcy,
- częstotliwość prac – w zależności od warunków pogodowych i intensywności pobierania karmy, w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Odśnieżanie miejsc dokarmiania i dróg dojazdowych do miejsc dokarmiania.
Odśnieżanie ma na celu umożliwienie dowiezienia karmy i jej udostępnienie (wyłożenie) dla żubrów.
Obejmuje ono wykonanie następujących prac:
- odśnieżanie dróg leśnych, szlaków zrywkowych, prowadzących do miejsc dokarmiania wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego w zleceniu prac do wykonania, z wykorzystaniem pojazdu mechanicznego z pługiem np. ciągnika rolniczego lub innego,
- odśnieżanie miejsc dokarmiania w celu umożliwienia wyłożenia karmy bezpośrednio na ziemi lub do koryt skrzynkowych,
- odśnieżanie miejsc zlokalizowanych bezpośrednio przy magazynach na karmę w L-ctwie Maguryczne oraz L-ctwie Smolnik,
- posypywanie piaskiem miejsc oblodzonych.
Potrzeba odśnieżania będzie uzależniona od warunków atmosferycznych – intensywności opadów śniegu, wysokości pokrywy śnieżnej, oblodzenia dróg dojazdowych i szlaków.
Przewidywana lokalizacja i długość tras do odśnieżania w celu dokarmiania żubrów:
Lokalizacja - leśnictwo i długość trasy do odśnieżania w mb:
Czarny Las 50, Jesionowa 200, Maguryczne 50, Maniów 100, Smolnik 50, Wola Michowa 50.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77500000-5 - Usługi hodowli zwierząt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03113100-7 - Buraki cukrowe

03221222-8 - Burak pastewny

03144000-2 - Produkty rolne

14410000-8 - Sól kamienna

15700000-5 - Pasza dla zwierząt

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – 60 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.
13.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C = Cn/Co x100 pkt x 60%
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Co - cena oferty ocenianej.
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ).
2) W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ) zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego Ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako „Obowiązek Samodzielnej Realizacji”.
Kluczowe elementy (części) zamówienia obejmują następujące czynności:
- transport i wykładanie karmy oraz soli dla żubrów
Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ).
Brak wskazania w Ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a Oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt.
13.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w rozdziale 5 ust. 1 pkt 1) – 6), ust. 7 i ust. 10. Oświadczenie to stanowić będzie dowód, potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert - (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ).
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w pkt 1) powyżej, musi złożyć z osobna każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa powyżej.
2. Pełny wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia zwiera pkt 6 SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Uwaga: w przypadku, gdy w imieniu Wykonawcy ofertę podpisuje pełnomocnik, w tym również pełnomocnik ujawniony na podstawie przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 541), konieczne jest przedłożenie razem z ofertą pełnomocnictwa, w sposób określony w pkt 2) poniżej.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, w postaci elektronicznej,
lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci
papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez mocodawcę albo notarialnie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
5. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści, w tym opisu kolumn i wierszy.
6. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum): w Formularzu Oferty należy wskazać firmy (nazwy)
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
„Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu”, musi złożyć z osobna każdy z Wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, w postaci elektronicznej,
lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu sporządzonego w postaci
papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez mocodawcę albo notarialnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych we wzorze umowy okoliczności oraz gdy zostaną uwzględnione, opisane w niej warunki wprowadzenia tych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w sposób opisany w rozdziale 7 i 11 SWZ, za pomocą na strony internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_komancza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
Wskazanie takie należy umieścić na formularzu ofertowy. W przypadku braku
wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić
podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, polegające na wykładaniu karmy, odśnieżaniu dojazdów i czyszczeniu miejsc dokarmiania żubrów jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). Obowiązek określony w zdaniu poprzedzającym jest określany w treści dokumentów dotyczących niniejszego postępowania jako Obowiązek Zatrudnienia. Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jak również sankcje z tytułu nieprzestrzegania Obowiązku Zatrudnienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. Obowiązek Zatrudnienia nie dotyczy osób realizujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (także w formie spółek cywilnych), lub które wykonując te czynności są wspólnikami spółek handlowych. Obowiązek Zatrudnienia nie dotyczy również osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub będących wspólnikami spółek, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia publicznego jako podwykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.