eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Górzyca › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Parku Narodowego "Ujście Warty"Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Parku Narodowego „Ujście Warty”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Park Narodowy "Ujście Warty"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 081005974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chyrzyno 1

1.5.2.) Miejscowość: Górzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-113

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pnujsciewarty.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pnujsciewarty.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Parku Narodowego „Ujście Warty”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d273f2cf-701d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003192/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Parku Narodowego "Ujście Warty"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466659/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: A.222.37.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 412930,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Parku Narodowego „Ujście Warty” do punktów poboru energii elektrycznej, zwanych dalej ppe.
Zamawiający informuje, że nie jest odbiorca uprawionym do którego stosuje się cenę maksymalną w rozliczeniach w zakresie obrotu energią elektryczną w myśl ustawy z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.
2. Szczegółowy zakres zamówienia (wykaz punktów poboru energii elektrycznej zwanych dalej ppe) określony został w załączniku nr 4 do SWZ.
3. Przewidywana do odbioru ilość energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi w rozbiciu na 3 obiekty Zamawiającego, tj. łącznie 242,86 MWh. Podana wielkość wolumenu energii elektrycznej jest wartością szacunkową na podstawie dotychczasowego zużycia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznej ilości zakupionej energii elektrycznej, względem ilości określonej powyżej, spowodowanej zmniejszonym zużyciem energii elektrycznej w ilości odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego, niezależnie od szacunkowej prognozy jej zużycia. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia określonego powyżej nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej według cen określonych w umowie. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania planów zaopatrzenia dobowo-godzinowego oraz zgłaszania grafików handlowych na energię.
Uwaga: Zamawiający na budynku Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego Parku Narodowego "Ujście Warty" w Słońsku posiada instalację paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,76 kW. Data wytworzenia energii w Mikroinstalacji po raz pierwszy: 18.02.2020 r.
W związku z czym przedmiotem zamówienia jest także (dla ww. budynku) rozliczanie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, wytworzonej w Mikroinstalacji,
wraz z usługą odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej.
W związku z posiadaniem przez zamawiającego statusu Prosumenta wykonawca będzie
prowadził rozliczenia na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. Na dzień wszczęcia postępowania zasady te uregulowane są w art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, tj. Enea Operator
Sp. z o. o. - przy czym Zamawiający informuje, że aktualnie Zamawiający ma zawarte umowy kompleksowe na sprzedaż energii (łącznie 3 umowy na każdy obiekt wskazany w ust. 3 zawarte na czas określony: do 31.12.2022).
5. Wymagania jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
6. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego, po cenach ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Okres rozliczeniowy stosowany przez Wykonawcę przy rozliczeniach z Zamawiającym za pobraną energię elektryczną musi być identyczny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD wobec Zamawiającego za usługi dystrybucyjne.
7. Obowiązkiem Wykonawcy będzie między innymi:
1) zgłoszenie w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej,
2) reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy,
3) złożenia w imieniu Zamawiającego wymaganego przez OSD oświadczenia (wniosku) skutkującego zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub zawarcia w imieniu i na rzecz Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w przypadku ppe, dla których obecnie obowiązują umowy kompleksowe (zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy), lub gdy w trakcie trwania Umowy nastąpią zmiany w zakresie Nabywcy/Odbiorcy wymagające zawarcia nowej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
4) pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD) dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszego Zamówienia. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia, odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych.
Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. III SWZ i Projekcie umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Parku Narodowego „Ujście Warty” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie ww. zamówienia publicznego nie złożono żadnej oferty. Zamawiający, zgodnie z art. 255 pkt 1 ww. ustawy, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.