eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsk › Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola i uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Bielsk w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola i uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Bielsk w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bielsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015566

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 3A

1.5.2.) Miejscowość: Bielsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-230

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 265 01 01 , 24 265 01 09

1.5.8.) Numer faksu: 24 265 01 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@bielsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bielsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola i uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Bielsk w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ee23f92-770c-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033610/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Bielsk w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.bielsk.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu :
• miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
• ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
• Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego – prowadzonego postępowanie znajduje się pod adresem: /opk6uq100y/ESP
• drogą elektroniczną email: gmina@bielsk.pl (z wyłączeniem składania oferty, która może zostać złożona tylko i wyłącznie za
pośrednictwem ePUAP)
• strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: www.bip.bielsk.pl
b) Nazwa odbiorcy dla ESP: Urząd Gminy w Bielsku

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: c) Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
d) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww.
Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając
ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
e) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
f) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
g) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający - Gmina Bielsk, ul. Pl. Wolności 3A, 09-230 Bielsk
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: iod@bielsk.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację: „Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola i uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Bielsk w roku 2023” RRiRG.I.271.20.2022 prowadzonym w trybie podstawowym,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz przepisy Rozdziału 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmian.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRiRG.I.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola i uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Bielsk w roku 2023. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

CZĘŚĆ 1 - przedmiot zamówienia pn. Przygotowanie oraz dostarczanie gorących posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Bielsku

• Lokalizacja budynku : Bielsk ul. Sierpecka 42 gm. Bielsk,
• Prognozowana ilość usługi posiłków: ok. 10.560 szt. tj. 60 szt. dziennie przez 176 dni nauki szkolnej
• do maksymalnej wartości wynikającej z oferty i umowy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w umowie (§ 7 ust. 3)
• zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostarczanych posiłków każdego rodzaju maksymalnie do 30%.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOSTARCZANYCH POSIŁKÓW dla CZĘŚCI 1 :
Realizacja w okresie od 2 stycznia 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku.
ILOŚĆ ZAMAWIANYCH POSIŁKÓW DZIENNIE SZACUJE SIĘ ŚREDNIO dla:
a) SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Wł. Broniewskiego w Bielsku
• ok. 60 szt. dziennie przez 176 dni, tj. ok. 10.560 posiłków.
POSIŁKI W TYGODNIU BĘDĄ SKŁADAŁY SIĘ:
A. z obiadu w skład, którego będzie wchodziła: jedna porcja zupy posiadająca objętość 300 ml; jedna porcja drugiego dania: którego skład mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, placki lub krokiety, itp. posiadające gramaturę nie mniejszą niż 200 gramów oraz minimum 2 razy w tygodniu danie mięsne lub rybne, które musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 390 gramów, w tym mięso lub ryba 130 gram i surówka – 130 gram oraz ziemniaki, ryż, kasza lub makaron- 130 gram; kompotu; warzywa lub owoce w każdym posiłku; owoc nie może powtarzać się w ciągu tygodnia np. banan, jabłko, kiwi, gruszka lub owoce sezonowe.

1) Ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie w związku z ilością dzieci korzystających z posiłków oraz frekwencją uczniów w szkole. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego. Wykonawca będzie dowozić posiłki do szkoły dla minimalnej liczby osób – 10 uczniów dziennie.
2) Zamawiający, każdego dnia będzie przekazywał Wykonawcy SMS-em lub pocztą (zgodnie z ustaleniami) elektroniczną informację o liczbie posiłków, które mają zostać dostarczone najpóźniej do godz. 8.15 danego dnia.
3) Posiłek powinien spełniać polskie normy żywieniowe odpowiednie do wieku osoby uprawnionej do posiłku urozmaicone, o wysokiej wartości odżywczej, a jednocześnie pełnym zaspokojeniu kalorycznym i witaminowym, bogatym w składniki mineralne, podawane atrakcyjnie pod względem organoleptycznym. Obiady podawane w stołówce szkolnej powinny dostarczyć minimum 30% całodziennego zapotrzebowania energetycznego, zgodnie z aktualnymi normami żywienia określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
4) Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.) oraz zgodnie z cytowanym w pkt. 3 wyżej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
5) Zamawiający zobowiązuje wykonawcę aby w jadłospisie zapewnił różnorodność dostarczanych zup i dań głównych z warzywami lub owocami i napoju - kompotu. Nie dopuszcza się powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu tygodnia.
6) JADŁOSPIS: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej, najpóźniej do środy do godz. 14:00 planowanego na następny tydzień jadłospisu na każdy kolejny tydzień dożywiania. W jadłospisie muszą być zawarte informacje na temat żywności, gramatury, wartości energetycznych i zawartości składników pokarmowych poszczególnych dań, tj. białka, tłuszczów i węglowodanów z wartościami wyliczonymi wg obowiązujących norm żywienia oraz procesie jej obróbki termicznej zgodnie z art. 3; art. 9 ust. 1 lit. a, b; art. 44 ust. 1 lit. a oraz art. 55 Rozporządzenia (WE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektywy Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 str. 18 z dnia 22.11.2011 r. ze zm.); § 19 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 29 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Min. Zdrowia określonym w pkt. 3 wyżej.
7) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych) JEDEN RAZ DZIENNIE:
a) w godzinach 10:15 do 11:15.,
odpowiednim środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, spełniającym wszystkie wymogi higieniczno – sanitarne, dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły, dostawa posiłku może odbyć się w innych godzinach – w tym przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianie godziny dostawy posiłków w wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 dni robocze.
OGÓLNE WYTYCZNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Ilość posiłków objętych przedmiotem zamówienia może ulec zmianie, szczególnie przy uwzględnieniu nieobecności dzieci, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych przyczyn, których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć. Wykonawca będzie dowozić posiłki do przedszkola i szkoły dla minimalnej liczby osób – 10 dzieci/ uczniów dziennie.
2. Posiłki dostarczane będą przez Wykonawcę WRAZ Z NACZYNIAMI WIELOKROTNEGO UŻYTKU I SZTUĆCAMI WYKONANYMI Z MATERIAŁÓW DOPUSZCZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ (przedszkole) LUB W NACZYNIACH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WRAZ ZE SZTUĆCAMI (szkoła). Wykonawca odpowiedzialny jest za obiór i wywóz brudnych naczyń po spożyciu posiłków przez dzieci/uczniów lub dnia następnego po dniu w którym posiłki zostały wydane (według uzgodnień) .
3. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie zastawę stołową i sztućce oraz ich odpowiednie mycie i wyparzanie.
4. PRÓBKI ŻYWNOŚCI DO CELÓW BADAŃ wykonywanych przez SANEPID będą pobierane i przechowywane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. Nr 80 poz. 545). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w uzasadnionych przypadkach powyższych próbek.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport posiłków. Pojazd/pojazdy, którym będą dostarczane posiłki musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (potwierdzonych odpowiednim dokumentem – zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca pojazd do przewożenia gotowych posiłków w pojemnikach lub kontenerach lub termosach). Zamawiający nie dopuszcza możliwości transportu posiłków pojazdem, który nie został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca będzie mył i dezynfekował pojazd zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną, Dobrą Praktyką Produkcyjną oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
6. Posiłki dostarczane będą w opakowaniach zbiorczych (kontenery lub pojemniki lub termosy), tak aby ZAPEWNIĆ DOSTARCZENIE POSIŁKÓW W ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURZE i z zachowaniem odpowiednich właściwości organoleptycznych. Pojemniki przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Wykonawca będzie mył i dezynfekował opakowania zbiorcze, zastawę stołową i sztućce zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną, Dobrą Praktyką Produkcyjną oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz wytycznymi Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Opakowania zbiorcze, naczynia do serwowania posiłków (chochle, szczypce, miski itp.), zastawę stołową i sztućce zapewnia nieodpłatnie Wykonawca.
7. Posiłki dostarczane będą w termosach i pojemnikach utrzymujących ich wysoką temperaturę (dla zupy 75 ºC +/- 3 ºC dla drugiego dania 65 ºC +/- 3 ºC) i gotowych do spożycia po ich dostarczeniu. Termosy oraz pojemniki transportowe winny być utrzymywane w należytej czystości natomiast mycie oraz dezynfekcja wykonywana w pomieszczeniach Wykonawcy.
8. Wykonawca zabezpieczy pojemniki na odpady oraz resztki pokonsumpcyjne. Wykonawca zobowiązany jest codzienne usuwać ewentualne pozostałości jedzenia (resztki pokonsumpcyjne) oraz odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, i poddawać je utylizacji na własny koszt.
c.d. w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest zgodne z jego przedmiotem m.in. w zakresie:
 Dostaw posiłków
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usług będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
3) Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 30% wartości podstawowego zamówienia dla każdej części.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
 Cena - 60 %,
 Termin płatności faktury – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium:  Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie oraz dostarczanie posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola i uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Bielsk w roku 2023. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
CZĘŚĆ 2 - przedmiot zamówienia pn. Przygotowanie oraz dostarczanie dwa razy dziennie zimnych i gorących posiłków dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Ciachcinie oraz jeden raz dziennie gorącego posiłku dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie,

• Lokalizacja budynku : Ciachcin Nowy 54 gm. Bielsk,
• Prognozowana ilość usługi posiłków:
a) SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE w Ciachcinie- ok. 72 szt. dziennie śniadanie i obiad przez 202 dni tj. ok. 14.544 szt. posiłków, oraz ok. 25 szt. podwieczorek przez 202 dni, tj. ok. 5 050 szt. posiłków,
b) SZKOŁA PODSTAWOWA im. Noblistów Polskich w Ciachcinie – ok. 15 szt. dziennie przez 176 dni nauki szkolnej, tj. ok. 2.640 szt. posiłków,
• do maksymalnej wartości wynikającej z oferty i umowy z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w umowie (§ 7 ust. 3),
• zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie ilości dostarczanych posiłków każdego rodzaju maksymalnie do 30%.

SZCZEGÓŁOWY OPIS DOSTARCZANYCH POSIŁKÓW dla CZĘŚCI 2 :

Przygotowane posiłki dostarczane będą do Samorządowego Przedszkola i Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Ciachcinie, Ciachcin Nowy 54, 09-230 Bielsk.
ILOŚĆ ZAMAWIANYCH POSIŁKÓW DZIENNIE SZACUJE SIĘ ŚREDNIO dla:
a) SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA w ilości:
Realizacja w okresie od 02.01.2023 roku do 29.12.2023 roku dla:
• ok. 72 szt. dziennie śniadanie i obiad przez 202 dni, tj. ok. 14 544 posiłków
• ok. 25 szt. podwieczorków przez 202 dni, tj. ok. 5 050 posiłków.
POSIŁKI W TYGODNIU BĘDĄ SKŁADAŁY SIĘ:
A. ze śniadania tj: potrawa mleczna- 200 ml, chleb różnego rodzaju w tym pieczywo mieszane 2 kromki, masło naturalne, wędlina lub ser bądź pasta, herbata z cytryną itp.,
B. z obiadu w skład, którego będzie wchodziła: jedna porcja zupy posiadająca objętość 200-250 ml.; jedna porcja drugiego dania: którego skład mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, placki lub krokiety, itp. posiadające gramaturę nie mniejszą niż 150 gramów, oraz minimum 2 razy w tygodniu danie mięsne lub rybne, które musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 300 gram, w tym mięso lub ryba 100 gram i surówka – 100 gram oraz ziemniaki, ryż, kasza lub makaron- 100 gram; kompotu; warzywa lub owoce w każdym posiłku, owoc nie może powtarzać się w ciągu tygodnia np. banan, jabłko, kiwi, gruszka lub owoce sezonowe;
C. z podwieczorku: tj. napoju (sok, herbata) i owocu z ciastem/ciastkiem lub jogurtem z ciastem/ciastkiem lub kanapki (minimum 2 kanapki) lub ciastka, deseru mlecznego, itp. (gramatura ciasta/ciastka nie mniejsza niż 150 g).

b) SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Noblistów Polskich w Ciachcinie w ilości:
Realizacja w okresie od 02.01.2023 roku do 22.12.2023 roku dla:
• ok. 15 szt. dziennie przez 176 dni, tj. ok. 2 640 posiłków.
POSIŁKI W TYGODNIU BĘDĄ SKŁADAŁY SIĘ:
A. z obiadu w skład, którego będzie wchodziła: jedna porcja zupy posiadająca objętość 300 ml; jedna porcja drugiego dania: którego skład mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, placki lub krokiety, itp. posiadające gramaturę nie mniejszą niż 200 gramów oraz minimum 2 razy w tygodniu danie mięsne lub rybne, które musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 390 gramów, w tym mięso lub ryba 130 gram i surówka – 130 gram oraz ziemniaki, ryż, kasza lub makaron- 130 gram; kompotu; warzywa lub owoce w każdym posiłku; owoc nie może powtarzać się w ciągu tygodnia np. banan, jabłko, kiwi, gruszka lub owoce sezonowe.

1) Ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie w związku z ilością korzystających z posiłków oraz frekwencją dzieci/uczniów w przedszkolu/szkole. Z racji zmniejszenia liczby wydawanych posiłków wykonawcy nie przysługują roszczenia względem Zamawiającego. Wykonawca będzie dowozić posiłki do przedszkola i szkoły dla minimalnej liczby osób – 10 dzieci/ uczniów dziennie.
2) Zamawiający, każdego dnia będzie przekazywał Wykonawcy SMS-em lub pocztą elektroniczną (zgodnie z ustaleniami) informację o liczbie posiłków, które mają zostać dostarczone najpóźniej:
a) w odniesieniu do posiłków dla Samorządowego Przedszkola:
 śniadania, obiad i podwieczorek - w danym dniu do godz. 7.30;
b) w odniesieniu do obiadu dla Szkoły Podstawowej :
 obiad - w danym dniu do godz. 8.15.
3) Wykonawca będzie przygotowywał posiłki wg norm odżywczych obowiązujących w tzw. "punktach zbiorowego żywienia" tzn. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych z aktualnymi terminami ważności posiłki zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
4) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.), łącznie z przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zgodnie z normami HACCP.
7) JADŁOSPIS: Wykonawca będzie przekazywał tygodniowy jadłospis Dyrektorowi placówki. Jadłospis będzie przekazywany z tygodniowym wyprzedzeniem.
8) Wykonawca zachowa segregację potraw, przewożąc je w odpowiednich termosach służących do przewozu żywności, zapewniających odpowiednią temperaturę oraz przydatność do spożycia.
9) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków codziennie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i innych dni wolnych od zajęć dydaktycznych) DWA RAZY DZIENNIE:
a) w godzinach 8.00-8.15. śniadanie,
b) oraz w godzinach 11.00-11.15 obiad wraz z podwieczorkiem,
odpowiednim środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności, spełniającym wszystkie wymogi higieniczno – sanitarne, dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia.
W wyjątkowej sytuacji związanej ze zmianą organizacji dnia pracy szkoły i przedszkola dostawa posiłku może odbyć się w innych godzinach – w tym przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zmianie godziny dostawy posiłków w wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 2 dni robocze.


OGÓLNE WYTYCZNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Ilość posiłków objętych przedmiotem zamówienia może ulec zmianie, szczególnie przy uwzględnieniu nieobecności dzieci, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych przyczyn, których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć. Wykonawca będzie dowozić posiłki do przedszkola i szkoły dla minimalnej liczby osób – 10 dzieci/ uczniów dziennie.
2. Posiłki dostarczane będą przez Wykonawcę WRAZ Z NACZYNIAMI WIELOKROTNEGO UŻYTKU I SZTUĆCAMI WYKONANYMI Z MATERIAŁÓW DOPUSZCZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ (przedszkole) LUB W NACZYNIACH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WRAZ ZE SZTUĆCAMI (szkoła). Wykonawca odpowiedzialny jest za obiór i wywóz brudnych naczyń po spożyciu posiłków przez dzieci/uczniów lub dnia następnego po dniu w którym posiłki zostały wydane (według uzgodnień) .
3. Wykonawca zapewnia nieodpłatnie zastawę stołową i sztućce oraz ich odpowiednie mycie i wyparzanie.
4. PRÓBKI ŻYWNOŚCI DO CELÓW BADAŃ wykonywanych przez SANEPID będą pobierane i przechowywane przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 r. Nr 80 poz. 545). Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w uzasadnionych przypadkach powyższych próbek.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport posiłków. Pojazd/pojazdy, którym będą dostarczane posiłki musi spełniać wymogi Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (potwierdzonych odpowiednim dokumentem – zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzająca pojazd do przewożenia gotowych posiłków w pojemnikach lub kontenerach lub termosach). Zamawiający nie dopuszcza możliwości transportu posiłków pojazdem, który nie został zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca będzie mył i dezynfekował pojazd zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną, Dobrą Praktyką Produkcyjną oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
6. Posiłki dostarczane będą w opakowaniach zbiorczych (kontenery lub pojemniki lub termosy), tak aby ZAPEWNIĆ DOSTARCZENIE POSIŁKÓW W ODPOWIEDNIEJ TEMPERATURZE i z zachowaniem odpowiednich właściwości organoleptycznych. Pojemniki przeznaczone do kontaktu z żywnością muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG. Wykonawca będzie mył i dezynfekował opakowania zbiorcze, zastawę stołową i sztućce zgodnie z Dobrą Praktyką Higieniczną, Dobrą Praktyką Produkcyjną oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz wytycznymi Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Opakowania zbiorcze, naczynia do serwowania posiłków (chochle, szczypce, miski itp.), zastawę stołową i sztućce zapewnia nieodpłatnie Wykonawca.
c.d. w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest zgodne z jego przedmiotem m.in. w zakresie:
 Dostaw posiłków
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu usług będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
3) Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 30% wartości podstawowego zamówienia dla każdej części.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.
2) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:
 Cena - 60 %,
 Termin płatności faktury – 40 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium:  Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:

 Wykazania posiadania decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą wymogów koniecznych dla zapewnienia higieny w produkcji posiłków z możliwością transportu tych posiłków do odbiorców zewnętrznych zapewniających jednocześnie proces mycia i dezynfekcji.

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykazania, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
• Dla CZĘŚCI 1: minimum jedno zamówienie obejmujące usługi, a w szczególności w zakresie usług cateringowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 80 000,00 zł brutto.
• Dla CZĘŚCI 2: minimum jedno zamówienie obejmujące usługi, a w szczególności w zakresie usług cateringowych odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 150 000,00 zł brutto.

b) Wykazania, że wykonawca dysponuje:
• środkami transportu, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
6. Zasady korzystania z zasobów innych podmiotów:
a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
b) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
c) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
d) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. c), potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
f) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
g) Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów właściwych podmiotowych środków dowodowych odpowiednio do udostępnianych zasobów oraz podmiotowych środków dowodowych potwierdzające brak podstaw wykluczenia (Rozdział XI. pkt. 2 SWZ).
h) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
 POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:
a) oświadczenie, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej grupy kapitałowej (wg. wzoru Załącznik nr 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymienionego w pkt. b) i c) dokumentu, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
a) Aktualną na dzień składania ofert Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą spełnienia wymogów koniecznych dla zapewnienia higieny w produkcji posiłków z możliwością transportu tych posiłków do odbiorców zewnętrznych zapewniających jednocześnie proces mycia i dezynfekcji.
b) Wykazu usług, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
c) Wykazu środków transportu wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi środkami Załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta wraz z załącznikami:
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) oświadczenie wg. załącznika nr 2 do SWZ;
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub w przypadku polegania na zdolności podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców oraz podmiot udostępniający zasoby;
e) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby i oświadczenie wg załącznika nr 3 do SWZ– jeśli dotyczy.
f) Zestawienie wartości ryczałtowych – wg. załącznika nr 9
muszą być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx, rtf, xps, odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy, określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy, albo przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy
2) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą).
3) W przypadku pozostałych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. XI.2 i 3 SWZ, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do ich złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
a) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
b) W przypadku, o którym mowa w pkt. a), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
c) warunek opisany w pkt. 4a zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców będzie posiadał wymagane doświadczenie,
d) warunek opisany w pkt. 4b zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców będzie dysponował wymaganymi środkami transportu lub Wykonawcy będą wspólnie dysponowali tymi środkami transportu.
e) Wykonawcy, o których mowa w pkt. 5, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
f) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, których oferta wspólna zostanie najwyżej oceniona, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XI. pkt. 2 SWZ potwierdzające brak podstaw wykluczenia, przy czym w zakresie potwierdzającym spełnienie warunków udziału składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku udziału.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini Portalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini Portalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
2) Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.
3) Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94.
4) Zamawiający nie przewiduje organizacji dla Wykonawców wizji lokalnej.
5) Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
10) Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
11) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.