eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Prowadzenie działań promujących Polskę przez klub sportowy biorący udział w międzynarodowym wydarzeniu sportowym Hapoel Holon vs. Legia Warszawa.Ogłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Prowadzenie działań promujących Polskę przez klub sportowy biorący udział w międzynarodowym wydarzeniu sportowym Hapoel Holon vs. Legia Warszawa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Organizacja Turystyczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016213775

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młynarska 42

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-171

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pot.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pot.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie działań promujących Polskę przez klub sportowy biorący udział w międzynarodowym wydarzeniu sportowym Hapoel Holon vs. Legia Warszawa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21c524c0-7715-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00126770/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Prowadzenie działań promujących Polskę przez klub sportowy, sekcja koszykówki, w międzynarodowym wydarzeniu sportowym w Lidze Mistrzów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

W związku ze szczególną specyfiką przedmiotu zamówienia, może je zrealizować wyłącznie jeden wykonawca: Legia Warszawa Sekcja Koszykówki. Udzielenie zamówienia innemu wykonawcy jest ze względów technicznych niemożliwe i wynika z obiektywnej oceny faktycznej sytuacji na rynku sportowym. Nie istnieją inni alternatywni wykonawcy, którzy mogliby potencjalnie zrealizować przedmiotowe zamówienie na rynku izraelskim. Nie istnieją również rozwiązania zastępcze odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu zamówienia oraz do celu, któremu służy realizacja zadania. Drużyna Legii Warszawa Sekcja Koszykówki jest jedyną drużyną występującą w Lidze Mistrzów i gra z drużyną izraelską w tegorocznych międzynarodowych rozgrywkach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 24/2022/KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 609756,10 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie działań promujących Polskę przez klub sportowy biorący udział w międzynarodowym wydarzeniu sportowym w dniu 2022.12.06 , Hapoel Holon vs. Legia Warszawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 750000 PLN

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LEGIA WARSZAWA SEKCJA KOSZYKÓWKI SPÓŁKA AKCYJNA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010430906

7.3.3) Ulica: ul. ŁAZIENKOWSKA nr 3

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.5) Kod pocztowy: 00-449

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 750000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-12-06 do 2022-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.