eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarocin › Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodnikówOgłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT JAROCIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854599

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Niepodległości 10

1.5.2.) Miejscowość: Jarocin

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 747 24 31

1.5.8.) Numer faksu: +48 62 747 33 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat-jarocinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-jarocinski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56afe8dd-760b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031983/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/702108

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest platformazakupowa.pl dostępna pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/702108

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Kom. w postęp. o udzielenie zam. i w konk., w tym skład. ofert, wniosków o dop. do udziału w postęp. lub konk., wym. Inf. oraz przekaz. dok. lub ośw. między Zam. a Wyk., z uwzgl. wyjątków określ. w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu śr. kom. elektron. Śr. kom. elektron. w nin. postęp. jest platformazakupowa.pl dost. pod adresem intern.: https://platformazakupowa.pl/transakcja/702108. W koresp. kier. do Zam. Wyk. powinni posług. się num. ref. sprawy określ. w SWZ. W celu skrócenia czasu udziel. odp., kom. między Zam. a Wyk. w zakresie: przesył. Zam. pytań do treści SWZ, przesył. odp. na wezw. Zam. do złożenia podm. śr. dow., przesył. odp. na wezw. Zam. do złożenia, popr., uzup. ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podm. śr. dow., innych dok. lub ośw. składanych w postęp., przes. odp. na wezw. Zam. do złożenia wyjaśnień dot. treści ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub złożonych podm. śr. dow. lub innych dok. lub ośw. składanych w postęp., przesył. odp. na wezw. Zam. do złożenia wyjaśnień dot. treści przedm. śr. dow., przesł. odp. na inne wezw. Zam. wynik. z ustawy PZP, przesył. wniosków, inf., ośw. Wyk., przesył. odwołania, inne, odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zam.”. Zam. dopuszcza, opcjonalnie, kom. za pośred. poczty elektron. Adres poczty elektron. osoby upraw. do kontaktu z Wyk.: jozefiak.mateusz@powiat-jarocinski.pl. Osobą upraw. do poroz. się z Wyk. jest: a) w zakresie proced: Mateusz Józefiak, tel. 62 740 79 58, b) w zakresie meryt.: Wiesław Ratajczak, tel. 668 829 935. Zam., zgodnie z § 11 ust. 2 rozp. Prez. RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w spr. sposobu sporządz. i przekaz. inf. oraz wymagań tech. dla dok. elektron. oraz śr. kom. elektron. w postęp. o udzielenie zam. pub. lub konk. zamieszcza wymagania dot. specyfikacji połączenia, formatu przes. danych oraz szyfr. i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwar. przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następ. konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z syst. operac. - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstal. dowolna przegląd. Internet.; inna niż Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g) oznaczenie czasu odb. danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Oferta, wniosek, ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz przedm. śr. dow. (jeżeli były wymagane) składane elektron. muszą zostać podp. elektron. kwalif. podp. lub elektron. podp. zaufanym lub elektron. podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku, ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w tym przedm. środków dow. na platformie, kwalif. podp. elektron. lub elektron. podp. zaufany lub elektron. podp. osobisty Wyk. składa bezp. na dok., który następnie przesyła do systemu. Oferta powinna być: a) sporz. na podst. załączników do SWZ w języku polskim, b) złożona przy użyciu śr. kom. elektron. tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c) podp. kwalif. podp. elektron. lub elektron. podp. zaufanym lub elektron. podp. osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upow. Podpisy kwalif. wykorz. przez Wyk. do podp. wszelkich plików muszą spełniać „Rozp. Par. Europ. i Rady w sprawie ident. elektron. i usług zaufania w odn. do transakcji elektron. na rynku wew. (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parl. Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochr. os. fiz. w zw. z przetw. danych os. i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochr. danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO") informujemy, że:
1) admin. Pani/Pana danych os. jest Powiat Jarociński reprez. przez Starostę; adres siedziby i dane kont.: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, tel.: 627471596, fax: 627473337, adres e-mail: sekretariat@powiat-jarocinski.pl,
2) insp. ochr. danych os. w SP w Jarocinie jest Pan Bartosz Mendyk; kontakt e-mail: iod@powiat-jarocinski.pl,
3) Pani/Pana dane os. przetw. będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zw. z postęp. o udzielenie zam. pub. na „Przebudowę dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników” A-OZPI.272.2.12.2022.JM3 prow. w trybie podst. o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy PZP,
4) odbiorcami Pani/Pana danych os. będą osoby lub podm., którym udostępniona zostanie dok. postęp. w op. o art. 74 ustawy PZP,
5) Pani/Pana dane os. będą przechow., zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechow. obejmuje cały czas trwania umowy z zastrz. iż nie krócej niż przez okres przew. przepisami kanc.-archiw. obowiąz. w SP w Jarocinie zgodnie z ustawą z dn. 14 lipca 1983 r. o nar. zasobie archiw. i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych os. bezp. Pani/Pana dot. jest wymogiem ustaw. określonym w przepisach ustawy PZP, zw. z udziałem w post. o udzielenie zam. pub.,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych os. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podst. art. 15 RODO prawo dost. do danych os. Pani/Pana dot. (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie admin. niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobow. do wskazania dodatk. informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty post. o udzielenie zam. pub. lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego post. o udzielenie zam.),
b) na podst. art. 16 RODO prawo do sprost. Pani/Pana danych os. (skorzystanie z prawa do sprost. nie może skutkować zmianą wyniku post. o udzielenie zam. pub. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podst. art. 18 RODO prawo żądania od admin. ograniczenia przetw. danych os. z zastrz. okresu trwania post. o udzielenie zam. pub. lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetw. nie ma zast. w odniesieniu do przechow., w celu zapewnienia korzystania ze środków ochr. prawnej lub w celu ochr. praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu pub. UE lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetw. danych os. Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych os.,
b) prawo do przenoszenia danych os., o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych os., gdyż podst. prawną przetw. Pani/Pana danych os. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadz. na niezgodne z RODO przetw. Pani/Pana danych os. przez admin. Organem właściwym dla przedm. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
11) Pani/Pana dane nie będą przesyłane i przetw. w obszarze EOG.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-OZPI.272.2.12.2022.JM3

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie lub przebudowanie chodników na następujących odcinkach dróg:
- droga powiatowa nr 3742P – budowa chodnika na odcinku Radlin – Kąty o długości około 335 m,
- droga powiatowa nr 4181P – budowa chodnika w miejscowości Paruchów o długości około 237 m,
- droga powiatowa nr 4196P – przebudowa chodnika w miejscowości Racendów o długości około 520 m,
- droga powiatowa nr 4205P – budowa chodnika na odcinku Rusko – Nosków o długości około 265 m,
- droga powiatowa nr 4203P – budowa chodnika na ul. Siedlemińskiej w Jarocinie o długości około 415 m,
- droga powiatowa nr 4217P – przebudowa chodnika na ul. Bolesława Chrobrego w Jarocinie o długości około 745 m.
Zaplanowano wykonanie chodników o nawierzchni z kostki brukowej.
Przedmiot zamówienia będzie wykonany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników”.
Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 98% oraz Powiatu Jarocińskiego w wysokości 2%.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia określa Program funkcjonalno–użytkowy, zwany dalej „PFU”, stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.
3. Wymienione zamierzenie budowlane Wykonawca ma zrealizować na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, zweryfikowanej i zaopiniowanej przez Zamawiającego w zakresie zgodności z PFU, wymogami SWZ i obowiązującym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie PFU oraz dokumentów, do których PFU się odwołuje; podobnie wykonane chodniki odpowiadać muszą wymaganiom ujętym w PFU i w dokumentach, do których PFU się odwołuje.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) w zakresie dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawcę, zobowiązany jest on opracować:
- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,
- geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
- szczegółową inwentaryzację przyrodniczą niezbędną do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę,
- operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego,
- materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi,
- projekt budowlany dla wszystkich wymaganych branż wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,
- dokumentację projektową usunięcia kolizji z urządzeniami towarzyszącymi (obcymi) kolidującymi z projektowaną trasą drogi oraz innymi przebudowywanymi elementami infrastruktury w ramach niniejszego zadania,
- projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem,
- informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, o wydanie decyzji ZRID lub zgłoszenia robót wraz ze wszelkimi niezbędnymi opracowaniami, decyzjami i uzgodnieniami,
- projekty wykonawcze wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,
- projekty organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
- przedmiary robót i kosztorysy wykonawcze,
- Programy Zapewnienia Jakości,
- dokumentację powykonawczą,
- instrukcje eksploatacji i utrzymania,
- szczegółową inwentaryzację istniejących obiektów budowalnych w otoczeniu inwestycji przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót,
- opracowania, harmonogramy i inwentaryzacje na potrzeby comiesięcznych raportów z wykonanych prac,
b) w zakresie zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania, Wykonawca jest zobowiązany wybudować i oddać do użytkowania dobudowane lub przebudowane chodniki, w tym wykonać następujące roboty budowlane:
- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia nawierzchni,
- odhumusowanie terenu robót,
- wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni,
- wykonać roboty ziemne,
- rozbiórkę elementów dróg i innych, budowę nowych konstrukcji nawierzchni,
- rozbiórkę istniejących przepustów, przebudowę istniejących i budowę nowych,
- przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę i budowę chodników,
- budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, drenaże, urządzenia podczyszczające i inne,
- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ustawienie barier zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy,
- wykonać oznakowanie poziome i pionowe,
- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych, zgodnie z podanymi przez ich właścicieli warunkami technicznymi,
- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w zakresie zapewniającym skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego,
- nasadzenia rekompensujące drzew i krzewów,
- wykonać kanały technologiczne bądź uzyskać zgodę na odstępstwo od tego obowiązku,
- regulację wysokościową elementów uzbrojenia obcego,
- wyplantowanie terenu i obsianie trawą,
- roboty wykończeniowe i porządkowe,
- pełnienie nadzoru autorskiego,
- przygotować dokumenty do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia zakończenia robót,
- sporządzić inwentaryzację powykonawczą,
- po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
- wykonać naprawy w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Do użytych w dokumencie wymienionym w punkcie 2 słów określających znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę dodaje się w każdym miejscu słowa: „lub równoważne”.
6. Wskazanie w dokumencie wymienionym w punkcie 2 znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę ma jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w dokumentach zamówienia.
7. Ilekroć w dokumencie wymienionym w punkcie 2 przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, np. stosownych opisów technicznych i/lub funkcjonalnych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.
9. Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy PZP, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
10. Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu technologii, rozwiązań, innych wyrobów spełniających wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadających właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentach zamówienia z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentach zamówienia.
11. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum 60 miesięcy, z wyjątkiem oznakowania poziomego, którego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienie nie zostało podzielone na części z uwagi na to, iż zadanie realizowane będzie przy wykorzystaniu zewnętrznego dofinansowania przyznanego na całe zadanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45232452-5 - Roboty odwadniające

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 20% wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z jego przedmiotem oraz w przypadku dysponowania przez Zamawiającego dodatkowymi środkami finansowymi.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryteria oceny ofert - Znaczenie
Cena – „C” - 60%
Okres gwarancji – „G” - 40%

Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuży się następującymi wzorami:

dla kryterium „Cena”:
C=Cn/Co x 100 pkt x 60%
gdzie:
C – przyznane punkty
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena oferty ocenianej (brutto)
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt.

dla kryterium „Okres gwarancji”:

W powyższym kryterium oceniany będzie czas wydłużenia minimalnego okresu wymaganej gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia.
Oferty oceniane będą wg następującej zasady:
- okres gwarancji minimalny, tj. 60 miesięcy – 0,00 pkt,
- okres gwarancji 72 miesiące – 20,00 pkt,
- okres gwarancji 84 miesiące – 40,00 pkt.
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 60 miesięcy zostaną odrzucone, gdyż ich treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia.
Dla oferty bez podania okresu gwarancji Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji (60 miesięcy). Podanie w ofercie dłuższego od maksymalnie punktowanego okresu gwarancji spowoduje przyznanie maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, natomiast do umowy zostanie wpisana długość oferowanego okresu gwarancji.

łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):
W = C + G
gdzie:
W – ocena końcowa,
C – punkty za cenę,
G – punkty za okres gwarancji

2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 złotych (Słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (Słownie brutto: pięćset tysięcy złotych 00/100) obejmujące przebudowę, rozbudowę lub budowę drogi lub obejmujące budowę, przebudowę lub remont nawierzchni z kostki brukowej,
b) dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy – 1 osoba,
- osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji projektanta – 1 osoba,

Zamawiający uzna wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi i projektowania określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 ze zm.), Zamawiający uzna również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i projektowania nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość co najmniej 500 000,00 złotych (Słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), z wyjątkiem Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, którego zadaniem jest wyłącznie zaprojektowanie ścieżek rowerowych.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.4) lit. a), uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (Słownie brutto: pięćset tysięcy złotych 00/100) obejmujące przebudowę, rozbudowę lub budowę drogi lub obejmujące budowę, przebudowę lub remont nawierzchni z kostki brukowej.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.4) lit. b) – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
6. W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 2.4) lit. a) i b), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku o którym mowa w pkt 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
8. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
1) świadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 t.j.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – wg Załącznika nr 4 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg Załącznika nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 – 107 ustawy PZP, np. stosownych opisów technicznych i/lub funkcjonalnych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że proponowane rozwiązania równoważne, na które powołuje się Wykonawca, w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego, np. stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenia, o których mowa w rozdziale X pkt 1 SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.1. i 2.2. do SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale XI pkt 3 SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy,
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o którym mowa w rozdziale XI pkt 9 SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ – jeżeli dotyczy,
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 7 oraz rozdziale XII pkt 4 SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ – jeżeli dotyczy,
6) dowód wniesienia wadium,
7) pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale XII pkt 1 SWZ – jeżeli dotyczy,
8) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy,
9) przedmiotowe środki dowodowe w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r., poz. 2080 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKO BP S.A. nr rachunku 72 1020 2212 0000 5202 0120 9295, z dopiskiem na przelewie: "Wadium w postępowaniu A-OZPI.272.2.12.2022.JM3".
UWAGA:
Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale XVI pkt 4 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Powiat Jarociński, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, NIP: 6172185129, REGON: 250854599
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych części zamówienia.
6. Wszelka komunikacja/korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia.
1) Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto.
2) Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie udzielona zaliczka po spełnieniu poniższych warunków:
a) wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy,
b) przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę, w terminie do 7 dni od spełnienia warunku o którym mowa w lit. a), faktury zaliczkowej z terminem płatności zaliczki nie krótszym niż 30 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury do siedziby Zamawiającego.
3) Zaliczka udzielona Wykonawcy przez Zamawiającego, podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.
4) Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w pkt 2) lit. a) może być wnoszone przez Wykonawcę w jednej lub kilku następujących formach:
a) gwarancjach bankowych,
b) gwarancjach ubezpieczeniowych,
c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5) Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w pkt 2) lit. a) wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi być złożone jako oryginał poręczenia lub gwarancji w Wydziale Finansów Starostwa Powiatowego w Jarocinie lub za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem internetowym:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/702108
b) musi obejmować kwotę równą kwocie udzielanej zaliczki,
c) z dokumentu poręczenia lub gwarancji musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty zaliczki,
d) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
e) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż 31.10.2023 r.,
f) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowej inwestycji,
g) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym jest: Powiat Jarociński, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, NIP: 6172185129, REGON: 250854599,
h) w przypadku zawarcia umowy z konsorcjum firm, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich członków konsorcjum lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza całe konsorcjum.
6) Zabezpieczenie zaliczki, o którym mowa w pkt 2) lit. a) zostanie zwrócone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
W przypadku nie zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym jako ważność zabezpieczenia zaliczki, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przedłużyć termin ważności zabezpieczenia zaliczki lub wnieść nowe zabezpieczenie zaliczki, a dokument tę czynność potwierdzający dostarczyć Zamawiającemu przed upływem ważności pierwotnego zabezpieczenia.
7) Szczegóły dotyczące udzielenia zaliczki zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP.
2. Poza przypadkami określonymi w pkt 1 zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
1) ewentualna zmiana terminu zakończenia umowy w przypadku:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac,
b) utrzymywania się niekorzystnych warunków atmosferycznych w sposób ciągły przez okres dłuższy niż 5 dni uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót przy czym przez niekorzystne warunki pogodowe należy rozumieć w szczególności nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry lub zbyt niskie temperatury – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
c) wystąpienia kolizji sieci lub urządzeń podziemnych niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania, a uniemożliwiających realizację robót objętych przedmiotem umowy, o czas niezbędny do ich usunięcia, co wymaga
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wpisem do dziennika budowy – o ile dotyczy),
d) zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, a które w sposób obiektywny uniemożliwiają terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
e) wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
f) wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy,
g) konieczności uzyskania dodatkowych opinii, uzgodnień lub pozwoleń, wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
i) konieczności wykonania robót zamiennych, których nie można było wcześniej przewidzieć, i które nie wykraczają poza przedmiot zamówienia a wymagają większych nakładów czasowych,
j) zaistnienia okoliczności wskazanych w Projekcie umowy w § 19 ust. 2 pkt 4 lit. a i c.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt a) do j) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2) ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodowała zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku uiszczonego przez Wykonawcę – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, itd.
Pozostałe możliwości dokonania zmian w umowie ( rodzaj i zakres), jakie przewiduje Zamawiający, określa szczegółowo Projekt umowy, stanowiący Zał. nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/702108

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-23 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zam. nie przewiduje przepr. przez Wyk. wizji lokalnej.
2. Zam. nie przewiduje spr. przez Wyk. dok. niezbędnych do realizacji zam. dostępnych na miejscu u Zam.
3. Wyk. może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwyk. (Podwyk.).
4. Zam. nie zastrzega obowiązku osobistego wyk. przez Wyk. kluczowych części zam.
5. Zam. wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwyk., Wyk. wskazał w ofercie części zam., których wykonanie zamierza powierzyć Podwyk. oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych Podwyk.
6. Śr. ochr. pr. przysługują Wyk., uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zam. lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zam. przepisów ustawy PZP.
7. Śr. ochr. pr. wobec ogłoszenia wszczynającego post. o udzielenie zam. lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zam. przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi MŚP.
8. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przep. ustawy czynność Zam., podjętą w post. o udz. zam., w tym na projektowane postanowienie um.,
b) zaniechanie czynności w post. o udz. zam. do której Zam. był obowiązany na podstawie ustawy.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zam. przed upływem term. do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego term.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP lub treści SWZ na str. intern.
11. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania inf. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli inf. została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektr.,
b) 10 dni od dnia przekazania inf. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli inf. została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).
12. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 10 i 11 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
13. Na orzeczenie Izby oraz post. Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post. odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. W post. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks post. cyw. o apelacji, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.
15. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zam. publicznych.
16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektr., o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18.11.20 r. o doręczeniach elektr., jest równoznaczne z jej wniesieniem.
17. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami post. odwoławczego do sądu zam. publ. w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
18. Wyk., który zamierza powierzyć wyk. części zam. Podwyk., w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykl. z udziału w post. zamieszcza inf. o tych podm. w oświad., o którym mowa w rozdziale X pkt 3 SWZ.
19. Zam. ustalił wys. wniesienia znwu na sumę 5% ceny ofert. brutto.
20. Z post. o udzielenie zam. wyklucza się Wyk., w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
2) w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy PZP, tj.:
3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.22 r. o szczeg. rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezp. narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.