eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rajgród › "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rajgród w roku 2023"Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rajgród w roku 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAJGRÓD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 32

1.5.2.) Miejscowość: Rajgród

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-206

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 86 272 19 40

1.5.8.) Numer faksu: 86 272 19 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaneta.chylinska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umrajgrod.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rajgród w roku 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96ca3afe-7709-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy - miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, - ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz w
przypadku składania dokumentów, wniosków, zawiadomień (innych niż oferty i oświadczenia składane wraz z ofertą), Zamawiający
dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na
adres: zaneta.chylinska@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. instrukcją i postępować wg zasad w niej
wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z
systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest
dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie
Windows i
wymaga .NET Framework.
W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może
być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
specyfikacja połączenia -
formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, format danych oraz kodowanie miniPortal - formularze dostępne są w
formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
-oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością
co do setnej części sekundy, integracja z systemem ePUAP jest wykonana z wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj
Urzędowego Poświadczenia
Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji
„Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,Mozilla
Firefox od wersji 15,Google Chrome od wersji 20.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
− administratorem danych osobowych jest Gmina Rajgród, ul. Warszawska 32,
19- 206 Rajgród, email: gmina@umrajgrod.pl, tel. 86 272 19 40.
− inspektor ochrony danych osobowych email: iod@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl, tel. 86 272 19 40;
− dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
− odbiorcami danych osobowych są osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
− dane osobowe są przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia.
− zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż związanym z przedmiotowym
postępowaniem. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż określono powyżej, przed
dalszym przetwarzaniem poinformuje osobę, której dane dotyczą oraz udzieli jej informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą: - obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane
osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego; - obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści
oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnia ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby
trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie zgodnie z treścią
wynikającą z Formularza ofertowego;
4. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. W zakresie danych osobowych wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; í na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;
7. W zakresie danych osobowych wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; i prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Rajgród”
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług komunalnych na terenie gminy Rajgród polegających na odbiorze odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych , na których powstają odpady oraz zapewnienie worków i pojemników. Odbiór oznacza odebranie odpadów, transport i przekazanie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Koszarówce, gm. Grajewo.
2) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
2.2.1 odbierać odpady komunalne zmieszane, w szczególności:
a) odbierać odpady komunalne zmieszane bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych (dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) ,
b) odbierać odpady komunalne zmieszane zgromadzone w zbiorczych pojemnikach w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego,
c) zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemniki do gromadzenia odpadów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej ,
d) zapewnić dodatkowe odbiory odpadów komunalnych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.2.2 odbierać odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności:
a) odbierać odpady komunalne zbierane selektywnie bezpośrednio sprzed nieruchomości zamieszkałych (dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) następujących frakcji:
1. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal–drobny złom - pojemnik/worek koloru żółtego, napis „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
2. papier i tekturę - pojemnik/worek koloru niebieskiego, napis „PAPIER”,
3. szkło kolorowe i szkło bezbarwne - pojemnik/worek koloru zielonego, napis „SZKŁO”
4. odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek koloru brązowego, napis „BIO”
5. popiół – pojemnik/worek koloru szarego, napis „POPIÓŁ”.
b) zapewniać kolorowe worki foliowe do gromadzenia odpadów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemniki do gromadzenia odpadów w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
d) zapewnić dodatkowe odbiory odpadów komunalnych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2.2.3 Szacuje się, że w ciągu trwania umowy Wykonawca odbierze łącznie ok. 170 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie. Jest to ilość szacunkowa i może ulec zmianie o ± 30%.
2.2.4 Na terenie gminy Rajgród znajduje się 31 miejscowości: Rajgród, Bełda, Biebrza, Bukowo, Ciszewo, Czarna Wieś, Danowo, Karczewo, Karwowo, Kołaki, Kosiły, Kosówka, Kozłówka, Kuligi, Łazarze, Miecze, Orzechówka, Pieńczykowo, Pieńczykówek, Przestrzele, Rybczyzna, Rydzewo, Skrodzkie, Sołki, Stoczek, Tama, Turczyn, Wojdy, Woźnawieś, Wólka Mała, Wólka Piotrowska.
2.2.5 Liczba ludności gminy wg ewidencji ludności wynosi ok. 5055 osób zameldowanych na stałe. Szacuje się, że na terenie gminy faktycznie zamieszkuje ok. 4000 osób.
2.2.6 Przewidywana ilość nieruchomości do obsługi obejmuje:
a) nieruchomości zamieszkałych tj. 1150 punktów odbioru w zabudowie jednorodzinnej.
b) 7 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,
2.3.7 Ilość nieruchomości do obsługi może się zmienić w trakcie umowy. Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady z wszystkich nieruchomości. Przed złożeniem oferty zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie w celu zapoznania się z możliwością dojazdu do nieruchomości i dostosowania wielkości pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów ,
2.3.8 Operatorem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce jest BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły. Operator ZZO wymaga zawarcia porozumienia pomiędzy nim a przekazującym odpady do ZZO.
2.3.9 Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Rajgród”
1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług komunalnych na terenie Gminy Rajgród polegających na odbiorze odpadów komunalnych niesegregowanych i zbieranych selektywnie z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady oraz zapewnienie worków i pojemników. Odbiór oznacza odebranie odpadów, transport i przekazanie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, gm. Grajewo.
2) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
a) odbierać odpady komunalne zmieszane, w szczególności:
1. odbierać odpady komunalne zmieszane bezpośrednio sprzed nieruchomości niezamieszkałych (dot. zabudowy letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, budynków, przedszkoli, szkół i budynków użyteczności publicznej oraz gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wczasowych, hoteli i pensjonatów, lokali gastronomicznych, pól kempingowych, pól namiotowych oraz zakładów usługowych, produkcyjnych i handlowych oraz cmentarzy wykorzystywanych przez część roku)
2. odbierać odpady komunalne zmieszane zgromadzone w zbiorczych pojemnikach w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, pochodzące z miejsc ogólnodostępnych,
3. zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemniki do gromadzenia odpadów w miejscach ogólnodostępnych oraz w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej,
4. zapewnić dodatkowe odbiory odpadów komunalnych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
b) odbierać odpady komunalne zbierane selektywnie, w szczególności:
1. odbierać odpady komunalne zbierane selektywnie bezpośrednio sprzed nieruchomości niezamieszkałych (dot. zabudowy letniskowej lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku, pól kempingowych, pól namiotowych, budynków przedszkoli, szkół i budynków użyteczności publicznej oraz gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wczasowych, hoteli i pensjonatów, lokali gastronomicznych oraz zakładów usługowych, produkcyjnych, handlowych i cmentarzy) odpady komunalne następujących frakcji:
1.1 tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal–drobny złom - pojemnik/worek koloru żółtego, napis „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
1.2 papier i tekturę - pojemnik/worek koloru niebieskiego, napis „PAPIER”,
1.3 szkło kolorowe i szkło bezbarwne - pojemnik/worek koloru zielonego, napis „SZKŁO”
1.4 odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek koloru brązowego, napis „BIO”
1.5 popiół – pojemnik/worek koloru szarego, napis „POPIÓŁ”.
2. zapewniać kolorowe (żółte, niebieskie, zielone, szare i brązowe) worki foliowe do gromadzenia odpadów w zabudowie letniskowej oraz dla przedsiębiorców,
3. zapewnić i utrzymać w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemniki do gromadzenia odpadów w miejscach ogólnodostępnych oraz w wyznaczonych obiektach użyteczności publicznej,
4. zapewnić dodatkowe odbiory odpadów komunalnych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
3) Szacuje się, że w ciągu trwania umowy Wykonawca odbierze łącznie ok. 360 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie. Jest to ilość szacunkowa i może ulec zmianie o ± 30%.
4) Operatorem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce jest BIOM Sp. z o.o.
z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły. Operator ZZO wymaga zawarcia porozumienia pomiędzy nim a przekazującym odpady do ZZO.
3. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik
nr 4 do SWZ - Projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
a) Wykonawca posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, uzyskany w Gminie Rajgród – zgodnie z wymogami art. 9c ust. 1 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.).
2. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wyka że, że:
Wykonawca dysponuje (lub będzie dysponował) i skieruje do realizacji zamówienia:
a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, spełniające wymagania określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz. U. z 2013,poz. 122).
b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, spełniające wymagania określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz. U. z 2013, poz. 122).
c) Wykonawca posiada bazę magazynowo - transportową zlokalizowaną na terenie gminy Rajgród lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Rajgród, na terenie, do którego posiada tytuł prawny, spełniającą wymagania określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
W zakresie doświadczenia: Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na świadczeniu przez okres co najmniej 1 roku usługi polegającej na odbiorze i transporcie (lub odbiorze i zagospodarowaniu) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w ramach której odebrał min. 150 Mg odpadów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia oraz wskazanie lokalizacji bazy transportowej wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 5 do SWZ;
2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane – wg załącznika nr 6 do SWZ.
3. dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SWZ, dostępnego na ePUAP.
Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i
załącznikach.
2) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i brak
podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.
3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. –
Załącznik nr 7 do SWZ.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. 2)
składa każdy z Wykonawców.
6) W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo. 7) Potwierdzenie umocowania do
działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest
umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a),
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa
osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu
udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(jeżeli dotyczy).
6. Pełnomocnictwo o którym mowa w pkt 4 ppkt 7) lit c) i w pkt 5 składa się, pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie
– w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
7. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu
pełnomocnictwa (notarialnie – art. 97 ust. 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014
poz. 164 z późniejszymi zmianami).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dotyczy części I:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona w formie pisemnej.
3. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane w umowie.
4. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy –prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
a. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie może zapobiec, ani też uniknąć. Za siłę wyższą uważa się w szczególności pożar, działania sił przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki, strajki, akty terroryzmu itp.
b. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku, gdy ulegną zmianie powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie wysokości stawki podatku VAT na przedmiot usługi;
c. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie ilości odbieranych odpadów i wysokości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w przypadku wystąpienia powodów niezależnych od Zamawiającego (np. w przypadku błędnego oszacowania ilości odpadów) z zachowaniem cen jednostkowych podanych w ofercie;
d. konieczności zmiany harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, przy zachowaniu częstotliwości odbioru odpadów;
e. postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom.
Dotyczy części II:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane w umowie.
3. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy –prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
4. Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie okoliczności i zdarzenia zewnętrzne, będące poza kontrolą strony, niemożliwe do przewidzenia, którym strona nie może zapobiec, ani też uniknąć. Za siłę wyższą uważa się w szczególności pożar, działania sił przyrody (huragany, powodzie itp.), zamieszki, strajki, akty terroryzmu itp.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w formie aneksu w przypadku ustawowej stawki podatku VAT na usługę objętą niniejszą umową.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w umowie wynikających ze zmiany aktów prawa, jeżeli realizacja umowy w niezmienionym kształcie nie byłaby możliwa w zgodzie ze zmienionymi przepisami. Zakres zmian umowy – stosownie do zmian w prawa.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w związku z wprowadzeniem podwykonawców, zmianą lub rezygnacją z podwykonawców.
8. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp określa się zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jak niżej:
Cały katalog zmian znajduje się w §14 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji zastosuje kryteria oceny ofert określone w rozdziale 13 niniejszej SWZ, co oznacza,
że w przypadku skorzystania z możliwości negocjacji, Zamawiający do negocjacji zaprosi trzech wykonawców, których oferty zdobyły najwięcej punktów w kryterium oceny ofert, tj. przedstawiają najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa rozdziale 13 pkt. 1 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.