eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorącoOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką
mineralno-asfaltową na gorąco

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250864066

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Staszica 1

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd-ostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką
mineralno-asfaltową na gorąco

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f128311d-7708-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485685

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014573/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.22 Roboty utrzymaniowe nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowejzakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp. 4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel.: (62) 735 51 66, fax.: (62) 735 51 65, e-mail: biuro@pzd-ostrow.pl, 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować poprzez e-mail: urszula.rybnik@mwlibra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp,5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania w sprawie zamówienia publicznego przez okres 5 lat - zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono postępowanie, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.261.41.2022.10

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową wytwarzaną i wbudowywaną na gorąco na drogach powiatowych, zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego obejmujących m.in. niżej wymieniony zakres:
 naprawę cząstkową nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez obcinania krawędzi i smarowania* (*naprawa nawierzchni masą mineralno-asfaltową z otaczarki lub recyklera obejmuje: Wybranie gruzu i oczyszczenie naprawianego miejsca; Wypełnienie naprawianego miejsca masą mineralno-asfaltową z otaczarki lub recyklera; Mechaniczne zagęszczenie walcem; Uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu przy przestrzeganiu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach);
 naprawę cząstkową nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco;
 frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z transportem i złożeniem destruktu bitumicznego na placu składowym wskazanym przez Zamawiającego;
 wyrównanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR2,
 wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm dla ruchu KR2;
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm;
 wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm;
 wykonanie mechaniczne koryta o głębokości 30cm z wywozem urobku.

Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.
2. Ilości poszczególnych asortymentów podane w Formularzu cenowym (Załącznik
nr 2 do SWZ) są wielkością orientacyjną i Zamawiający nie gwarantuje zlecenia tych robót w podanym zakresie. Ilość robót wyniknie w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb. Obmiar robót zostanie sporządzony przez Wykonawcę, a jego zgodność sprawdzona przez Zamawiającego w ramach procedury odbioru robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 315 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówień,
o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych obejmujących m.in.: robót utrzymaniowych nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową wytwarzaną i wbudowywaną na gorąco na drogach powiatowych, zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego obejmujące m.in.: naprawę cząstkową nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco bez obcinania krawędzi i smarowania* (*naprawa nawierzchni masą mineralno-asfaltową z otaczarki lub recyklera obejmuje: Wybranie gruzu i oczyszczenie naprawianego miejsca; Wypełnienie naprawianego miejsca masą mineralno-asfaltową z otaczarki lub recyklera; Mechaniczne zagęszczenie walcem; Uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu przy przestrzeganiu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach); naprawę cząstkową nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco; frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm z transportem i złożeniem destruktu bitumicznego na placu składowym wskazanym przez Zamawiającego; wyrównanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR2; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm dla ruchu KR2; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm; wykonanie warstwy wzmacniającej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm; wykonanie mechaniczne koryta o głębokości 30cm z wywozem urobku jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego Wartość zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 została oszacowana na 2 131 098,00 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych, udzielonego zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość - okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu - dot. zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wbudowali co najmniej
1 500 Mg masy mineralno-asfaltowej. Za prace porównywalne z przedmiotem zamówienia uznane będą prace polegające na naprawach cząstkowych nawierzchni, lub budowie lub przebudowie drogi.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował sprzętem budowlanym, środkami transportu i urządzeniami technicznymi w ilościach i o parametrach niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tymi zasobami – tj. dysponowanie Wytwórnią mas bitumicznych (WMB) niezbędnej do realizacji zamówienia wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania. Wykonawcy, którzy nie posiadają własnej WMB są zobowiązani przedstawić umowę na zakup masy bitumicznej.
c) Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże osoby, które będą dostępne na etapie realizacji zamówienia i będą spełniać następujące wymagania: kierownik budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w zakresie wymaganym do realizacji zadania lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
– Załącznik nr 7 do SWZ;
2) wykaz sprzętu wraz z informacją o podstawie do dysponowania zasobami – Załącznik nr 8 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 9 do SWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ; 2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ; 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (aktualne na dzień składania ofert) – Załącznik nr 3 do SWZ; 4) Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę – Załącznik nr 4 do SWZ; 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy – Załącznik nr 5 do SWZ; 6) Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. 7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy – (składają wyłącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) – Załącznik nr 6 do SWZ; 8) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 7; 9) Wykaz sprzętu – załącznik nr 8, 10) Wykaz osób - Załącznik nr 9; 10) Projekt umowy - Załącznik nr 10.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium w wysokości
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, – Załącznik nr 3 do SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 6 do SWZ.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w Projekcie umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §2, która spowodowana będzie:
a) wystąpieniem niesprzyjających warunków realizacji przedmiotu umowy w szczególności:
 siły wyższej (np.: wojna, strajk, stan klęski żywiołowej, epidemia itd.);
 warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0֯ C, wiatru uniemożliwiającego pracę maszyn budowlanych, gwałtownych opadów deszczu (w tym oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
 warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;
 niewypałów i niewybuchów;
 wykopalisk archeologicznych;
 odmiennych od przyjętych przez inwestora warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);
 odmiennych od przyjętych przez inwestora warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);
b) koniecznością wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu,
c) koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych w zleceniu,
d) zmianami w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
e) pisemnym żądaniem wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność ...................... PEŁEN ZAKRES ZMIAN ZAWARTO W § 15 PROJEKTU UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_ostrow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-28 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastosuje wobec Wykonawców dodatkowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia, wynikające z wejścia w życie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.