eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000275790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 121

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-726

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.asp.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c5f162db-6cb3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00270713/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem Platformazakupowa.pl zwanej dalej Platformą.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ. Instrukcja korzystania z systemu dostępna jest pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz
2) Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3) Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk
„Przejdź do podsumowania”.
4) Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis
bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym
załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6) Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych
na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
8) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
9) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części
oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
10) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
11) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj.
podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
12) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący
wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, tel.: 42/2547400, ;
 Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych : iodo@asp.lodz.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi”, nr postępowania: KBZ.261.60.2022, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy a następnie archiwizowane zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt ASP w Łodzi;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KBZ.261.60.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa komputerów przenośnych z akcesoriami dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych sprzętu komputerowego, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa załącznik ASP-03-KP oraz projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Podane w załączniku ASP-03-KP parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wydajniejszych procesorach (przy zachowaniu technologii), większej pamięci RAM, większym dysku HDD, większej liczbie portów we/wy (danego typu), nie krótszej gwarancji.
4. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi art. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
5. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję wraz ze sprzętem w formie papierowej lub elektronicznej.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie starszy niż 12 miesięcy od daty produkcji sprzętu.
10. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniał inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SWZ.
12. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
a) cena 60 %
b) termin realizacji 40%

Ad a) Cena – 60%
1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (Cmin/C)x 60
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

Ad b) termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ. Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin dłuższy niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu oferty żadnego terminu realizacji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy i taką wartość przyjmie do obliczenia kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w postaci pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 19,5 dnia skutkować będzie przyznaniem punktów – jak za 20-dniowy termin.
Zamawiający określa, iż możliwy najkrótszy punktowany termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wskazał w ofercie termin krótszy niż 14 dni jednak zaoferowanie krótszego niż 14 dniowy terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby najkrótszego terminu realizacji zamówienia tj. 14.
1. W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać 40 punktów.
2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (tj. do 14 dni) otrzyma 40 pkt.
3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PT =(Tn/T) x 40
gdzie:
PT - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia
T - termin realizacji z danej oferty
T n - najkrótszy termin realizacji zamówienia tj do 14 dni
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Punkty uzyskane w poszczególnych
kryteriach podlegają zsumowaniu. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska
najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą.
Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w obu kryteriach: „Cena” i „termin realizacji zamówienia” zgodnie ze wzorem
P = PC + PT gdzie:
P - łączna ocena punktowa
PC – Ocena punktowa za kryterium „cena”
PT – ocena punktowa za kryterium „termin realizacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa komputerów przenośnych z akcesoriami dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych sprzętu komputerowego, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa załącznik ASP-04-KP oraz projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Podane w załączniku ASP-04-KP parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wydajniejszych procesorach (przy zachowaniu technologii), większej pamięci RAM, większym dysku HDD, większej liczbie portów we/wy (danego typu), nie krótszej gwarancji.
4. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi art. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
5. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję wraz ze sprzętem w formie papierowej lub elektronicznej.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie starszy niż 12 miesięcy od daty produkcji sprzętu.
10. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniał inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SWZ.
12. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
a) cena 60 %
b) termin realizacji 40%

Ad a) Cena – 60%
1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (Cmin/C)x 60
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

Ad b) termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ. Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin dłuższy niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu oferty żadnego terminu realizacji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy i taką wartość przyjmie do obliczenia kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w postaci pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 19,5 dnia skutkować będzie przyznaniem punktów – jak za 20-dniowy termin.
Zamawiający określa, iż możliwy najkrótszy punktowany termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wskazał w ofercie termin krótszy niż 14 dni jednak zaoferowanie krótszego niż 14 dniowy terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby najkrótszego terminu realizacji zamówienia tj. 14.
1. W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać 40 punktów.
2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (tj. do 14 dni) otrzyma 40 pkt.
3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PT =(Tn/T) x 40
gdzie:
PT - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia
T - termin realizacji z danej oferty
T n - najkrótszy termin realizacji zamówienia tj do 14 dni
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Punkty uzyskane w poszczególnych
kryteriach podlegają zsumowaniu. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska
najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą.
Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w obu kryteriach: „Cena” i „termin realizacji zamówienia” zgodnie ze wzorem
P = PC + PT gdzie:
P - łączna ocena punktowa
PC – Ocena punktowa za kryterium „cena”
PT – ocena punktowa za kryterium „termin realizacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa komputerów stacjonarnych z akcesoriami dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych sprzętu komputerowego, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa załącznik ASP-05-KS oraz projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Podane w załączniku ASP-05-KS parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wydajniejszych procesorach (przy zachowaniu technologii), większej pamięci RAM, większym dysku HDD, większej liczbie portów we/wy (danego typu), nie krótszej gwarancji.
4. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi art. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
5. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję wraz ze sprzętem w formie papierowej lub elektronicznej.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie starszy niż 12 miesięcy od daty produkcji sprzętu.
10. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniał inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SWZ.
12. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
a) cena 60 %
b) termin realizacji 40%

Ad a) Cena – 60%
1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (Cmin/C)x 60
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

Ad b) termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ. Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin dłuższy niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu oferty żadnego terminu realizacji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy i taką wartość przyjmie do obliczenia kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w postaci pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 19,5 dnia skutkować będzie przyznaniem punktów – jak za 20-dniowy termin.
Zamawiający określa, iż możliwy najkrótszy punktowany termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wskazał w ofercie termin krótszy niż 14 dni jednak zaoferowanie krótszego niż 14 dniowy terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby najkrótszego terminu realizacji zamówienia tj. 14.
1. W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać 40 punktów.
2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (tj. do 14 dni) otrzyma 40 pkt.
3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PT =(Tn/T) x 40
gdzie:
PT - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia
T - termin realizacji z danej oferty
T n - najkrótszy termin realizacji zamówienia tj do 14 dni
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Punkty uzyskane w poszczególnych
kryteriach podlegają zsumowaniu. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska
najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą.
Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w obu kryteriach: „Cena” i „termin realizacji zamówienia” zgodnie ze wzorem
P = PC + PT gdzie:
P - łączna ocena punktowa
PC – Ocena punktowa za kryterium „cena”
PT – ocena punktowa za kryterium „termin realizacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa komputerów stacjonarnych z akcesoriami dla Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych sprzętu komputerowego, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określa załącznik ASP-06-KS oraz projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Podane w załączniku ASP-06-KS parametry techniczne są wymaganiami minimalnymi co oznacza, że Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wydajniejszych procesorach (przy zachowaniu technologii), większej pamięci RAM, większym dysku HDD, większej liczbie portów we/wy (danego typu), nie krótszej gwarancji.
4. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi art. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
5. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. Oferowany przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcję wraz ze sprzętem w formie papierowej lub elektronicznej.
8. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz że posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia nie będzie starszy niż 12 miesięcy od daty produkcji sprzętu.
10. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi określone obowiązującym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a także spełniał inne wymagania (normy, parametry), określone przez Zamawiającego w SWZ.
12. Przedmiot dostawy musi odpowiadać wymaganiom polskich norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane lub też – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszących normy europejskie, polskich norm wprowadzających normy międzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213000-5 - Komputery osobiste

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30231300-0 - Monitory ekranowe

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
a) cena 60 %
b) termin realizacji 40%

Ad a) Cena – 60%
1. Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium będzie brał pod uwagę całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. W zakresie kryterium oferta może uzyskać 60 punktów.
3. Oferta z ceną najniższą otrzyma 60 pkt.
4. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PC = (Cmin/C)x 60
gdzie:
PC - ocena punktowa danej oferty za cenę
Cmin - minimalna zaoferowana przez wykonawców cena
C - cena z danej oferty

Ad b) termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany termin realizacji zamówienia w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ. Zamawiający określa, iż zamówienie wykonane musi być w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający zaznacza, że przez określenie terminu rozumie kolejne dni kalendarzowe do których wlicza się dni ustawowo wolne od pracy. Oferta nie może wskazywać terminu dłuższego niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Jeśli oferent zaznaczy w ofercie termin dłuższy niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) Pzp. W przypadku nie zaznaczenia w formularzu oferty żadnego terminu realizacji Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy i taką wartość przyjmie do obliczenia kryterium termin realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać termin wykonania zamówienia w postaci pełnych dni od dnia zawarcia umowy. Wskazanie niepełnego dnia terminu wykonania zamówienia będzie skutkowało przyznaniem punktów jak za pełny kolejny dzień, np. zaoferowanie terminu wynoszącego 19,5 dnia skutkować będzie przyznaniem punktów – jak za 20-dniowy termin.
Zamawiający określa, iż możliwy najkrótszy punktowany termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość aby Wykonawca wskazał w ofercie termin krótszy niż 14 dni jednak zaoferowanie krótszego niż 14 dniowy terminu realizacji zamówienia będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby najkrótszego terminu realizacji zamówienia tj. 14.
1. W zakresie kryterium termin realizacji oferta może uzyskać 40 punktów.
2. Oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia (tj. do 14 dni) otrzyma 40 pkt.
3. Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
PT =(Tn/T) x 40
gdzie:
PT - ocena punktowa danej oferty za termin realizacji zamówienia
T - termin realizacji z danej oferty
T n - najkrótszy termin realizacji zamówienia tj do 14 dni
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Punkty uzyskane w poszczególnych
kryteriach podlegają zsumowaniu. Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Oferta, która uzyska
najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą.
Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w obu kryteriach: „Cena” i „termin realizacji zamówienia” zgodnie ze wzorem
P = PC + PT gdzie:
P - łączna ocena punktowa
PC – Ocena punktowa za kryterium „cena”
PT – ocena punktowa za kryterium „termin realizacji”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa i nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 1 do SWZ
2. Formularz cenowy zgodny z załącznikiem nr 2 do SWZ odpowiednio dla danej części zawierający ceny jednostkowe zaoferowanego sprzętu, model, nazwę producenta.
3. Formularz asortymentowy zgodny z ząłącznikiem nr FA odpowiednio dla danej części. Zamawiający wymaga wpisania przez wykonawcę treści do każdej pustej rubryki formularza asortymentowego poprzez wskazanie konkretnego parametru oferowanego sprzętu lub potwierdzenie stawianych wymogów.
3. Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
4. Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Zamawiający będzie badać, czy nie zachodzą wobec
każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewiduje się możliwość zmian umowy w zakresie:
a) wprowadzenia przedmiotu zamówienia udoskonalonego spełniającego parametry wymagane w SWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż określona w ofercie. Ewentualna
zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy przedmiot zamówienia zostanie wykreślony i zastąpiony udoskonalonym;
b) wycofania przedmiotu zamówienia z produkcji. Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie przedmiotu zamówienia zamiennego o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia objętego umową pod warunkiem
zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż cena określona w ofercie. Ewentualna zmiana przedmiotu zamówienia może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, poprzez zawarcie aneksu mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy przedmiotu zamówienia wycofanego z produkcji i zastąpienie do zamiennym;
c) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Zmiany, o których mowa powyżej muszą zostać udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące ww. zmian wraz z uzasadnieniem, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem platformy - Platformazakupowa.pl Strona postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/asp.lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.