eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzciana › ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TRZCIANA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TRZCIANA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Trzciana

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzciana 302

1.5.2.) Miejscowość: Trzciana

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-733

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@trzciana.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzciana.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://trzciana.ezamawiajacy.pl/pn/trzciana/demand/93673/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TRZCIANA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32c3bbef-7031-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00485273

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018889/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Trzciana i jej jednostek organizacyjnych w 2023 roku.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468756/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIS.271.1.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 369859,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej dla obiektów wskazanych w zał. nr 1 do SWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne, Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
Gmina Trzciana oraz jednostki wymienione w zał. nr 1 do SWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji NA ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY TRZCIANA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez Gminę i jej jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zmiany sprzedawcy. Do wykonania ww. wymienionych czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SWZ)
2. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu:
• Centrum Kultury i Turystyki w Trzcianie, adres: Trzciana 302, 32-733 Trzciana
• Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie, adres: Trzciana 403, 32-733 Trzciana
• Publicznej Szkoła Podstawowej im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej, adres: Łąkta Dolna 136, 32-733 Trzciana
• Publicznej Szkoła Podstawowej w Leszczynie, adres: Leszczyna 132, 32-733 Trzciana
• Publicznej Szkoła Podstawowej w Kamionnej, adres: Kamionna 263, 32-732 Kamionna
• Publicznej Szkoła Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce, adres: Kierlikówka 4, 32-732 Kamionna
• Środowiskowego Domu Samopomocy w Rdzawie, adres: Rdzawa 1, 32-732 Kamionna
3. Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SWZ:
1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi 468 435,00 kWh.
2) Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi
369 859,43 zł.
3) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektowanych postanowień umowy (zał. nr 4.1 do SWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji.
4. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się w przypadku większości punktów poboru po raz kolejny. Wszyscy odbiorcy są uprawnieni do skorzystania z maksymalnej ceny energii elektrycznej w rozumieniu art. 2. ust. 1) lit. b Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Odbiorcy dołącza do umów zawartych w wyniku niniejszego postępowania OŚWIADCZENIE ODBIORCY UPRAWNIONEGO, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243). Szczegółowe informacje zawarte zostały w zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09000000-3 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 08.12.2022 r. na godz. 10:00.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.