eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świlcza › Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie w związku z realizacją projektu pt.: "Gminny Klub Seniora w Trzcianie"Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie w związku z realizacją projektu pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690010308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 168

1.5.2.) Miejscowość: Świlcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-072

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gops.swilcza@intertele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gops.swilcza.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostawa ciepłych posiłków do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie w związku z realizacją projektu pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab08f20d-76e2-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Składanie ofert (w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty składające się
na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie): Ofertę należy złożyć w sposób przewidziany w sekcji III.3.6. ogłoszenia. Ofertę wraz z załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza (patrz: sekcja VIII.8.2 ogłoszenia) 2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 1) w postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz
przekazywanie informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail): gops.swilcza@intertele.pl; lub poprzez Platformę,
dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferty (w tym pełnomocnictwa, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, inne dokumenty
składające się na ofertę, o których mowa w SWZ i ustawie):1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi zarejestrować (zalogować) się na Platformie
i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza; 2) Zamawiający informuje, że instrukcje
korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ, składania ofert, wielkości przesyłanych plików, odbierania dokumentów elektronicznych,
zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy
użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje3) ofertę sporządza się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;4) w celu złożenia oferty należy
zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u
dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view5) jeżeli dokumenty
elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w
poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”;6) do oferty
należy dołączyć dokumenty wymagane w ustawie oraz w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum
(ZIP);7) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert;8) Wykonawca po upływie
terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty;9) dane
postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań pod adresem:
https://platformazakupowa.pl ze strony głównej z zakładki Postępowania lub pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza klikając opcję Postępowania.2. Sposób komunikowania
się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)1) w postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz przekazywanie
informacji (innych niż wskazanych w ust. 1) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) lub poprzez Platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza2) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem
referencyjnym nadanym przez zamawiającego;3) adres poczty elektronicznej do komunikacji
Wykonawców z Zamawiającym (e-mail): gops.swilcza@intertele.pl; 4) za datę przekazania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, podmiotowych środków dowodowych oraz informacji (innych niż wskazanych
w ust. 1) przyjmuje się datę ich przekazania na platformie -
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub wpłynięcia na ww. adres poczty elektronicznej;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, 36-072 Świlcza168, tel. (17)
85 60 338, fax (17) 85 60 338, e-mail: gops.swilcza@intertele.pl;- inspektorem ochrony danych
osobowych u Zamawiającego jak wyżej jest Pan Daniel Panek, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
– biuro@mpls.com.pl;-Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przygotowanie i
dostawa ciepłych posiłków do Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie w związku z realizacją projektu pt.:
„Gminny Klub Seniora w Trzcianie”, numer referencyjny: GOPS.26.35.2022, prowadzonym w trybie
podstawowym;-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dn.
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”;- Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;- w odniesieniu
do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22RODO;- posiada Pani/Pan:– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych** ;– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO***;– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan,że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;- w
przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z
uprawnienia,o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;- Zamawiający udostępnia dane
osobowe, o których mowa wart. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie;- przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz: sekcja III 3.15 ogłoszenia: * Wyjaśnienie:
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1– 3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą,
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lubdaty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; ** Wyjaśnienie: Skorzystanie przez
osobę,której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z
ustawą.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może
naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; *** Wyjaśnienie: Prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. W postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust.
1RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.26.35.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora - ciepły posiłek - polegających na przygotowaniu i dostawie posiłków, dla uczestników/uczestniczek Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie”, na zajęcia prowadzone w Gminnym Klubie Seniora w Trzcianie - 36-071 Trzciana 193c - w ilości do 25 osób.

Założenia dotyczące świadczenia usługi:
1. Odbiorcami usługi będą osoby (mężczyźni i/lub kobiety), które:
a. ukończyły 60 rok życia,
b. ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
c. zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie)
2. Przygotowanie ciepłego posiłku, tj. zupa lub drugie danie dostarczane na przemiennie, co drugi dzień - co należy rozumieć, że w jeden dzień zupa, w drugi dzień drugie danie i tak naprzemiennie przez cały okres trwania przedmiotu zamówienia - dla maksymalnie 25 konsumentów (przewidywaną ilość posiłków należy obliczyć wg założenia, że usługa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy (20 dni w miesiącu z maksymalną ilością posiłków dziennie do 25),
3. Usługa (co do zasady) świadczona będzie od poniedziałku do piątku (w uzasadnionych przypadkach na weekendach) w godzinach od 11.00 do 11.30, tak aby przygotowywanie do spożywania i późniejsza konsumpcja przez uczestników/uczestniczki była możliwa od 12:00 do 13:00
4. Godziny świadczenia usługi mogą ulec zmianie z uwagi na nieprzewidziane okoliczności lub indywidualne potrzeby uczestników lub z powodu innych uzasadnionych merytorycznie przyczyn.
5. Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji uczestników, tj. ilości uczestników biorących udział w zajęciach w danym dniu.
6. Usługa świadczona będzie:
a. 12 miesięcy
b. przez średnio 20 dni w miesiącu.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków z miejsca produkcji do pomieszczenia rozdzielni posiłków w Klubie Seniora w Trzcianie - dostarczenie posiłków realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt - za czynność wydania konsumentom odpowiedzialny jest Zamawiający.
8. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem (spełniającym wymogi niezbędne do przewozu żywności i norm określonych standardami HACCP), w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich konsumentom).
9. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania dwutygodniowego jadłospisu na 2 dni przed pierwszym dniem dostawy w celu akceptacji przez Kierownika Klubu Seniora w Trzcianie. Zamawiający w jak najszybszym czasie naniesie ewentualne poprawki, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.
10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP.
11. Wykonawca będzie przechowywał próbki dostarczonych posiłków z każdego dnia, dla potrzeb Sanepidu zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w tym zakresie.
12. Wykonawca będzie odbierał odpady i resztki posiłków w tym samym dniu lub w dniu następnym (z dnia poprzedniego).
13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym posiłku (konsystencja, zapach, świeżość), Wykonawca zapewni dostarczenie posiłku zastępczego do 1,5 godziny od stwierdzenia niniejszych nieprawidłowości.
14. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich, za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.
15. Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i/lub z indywidualnymi potrzebami żywieniowymi:
a. Zamawiający na etapie niniejszego postępowania informuje, że do projektu nie został/została zakwalifikowany/zakwalifikowana uczestnik/uczestniczka z niepełnosprawnością w zakresie ograniczeń co do spożytkowania posiłków, nie mniej jednak takie zdarzenie może nastąpić w przyszłości, dlatego też świadczona usługa (co do zasady) musi być dostosowana do osób z niepełnosprawnością - w tym zakresie Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia odpowiedniej jakości usługi, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie przez Zamawiającego (np. ograniczenia w spożywaniu posiłków w całej postaci w wyniku zwężenia przełyku, gdzie kontrreakcją będzie „zblendowany” posiłek),
b. Zamawiający na etapie niniejszego postępowania informuje, że do projektu nie został/została zakwalifikowany/zakwalifikowana uczestnik/uczestniczka z indywidualnymi potrzebami żywieniowymi, nie mniej jednak takie zdarzenie może nastąpić w przyszłości, dlatego też świadczona usługa (co do zasady) musi być dostosowana do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
16. Podczas wykonywania usługi Wykonawca musi zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny w szczególności w trakcie transferowania/przekazywania posiłków w siedzibie Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie.
17. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsumentów w zakresie powiązanym (bezpośrednio korelującym) ze świadczoną usługą.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wymiar zatrudnienia osoby z katalogu wskazanego w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Określono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
zakresie dotyczącym:
1) terminu realizacji usługi, jeśli będzie tego wymagała prawidłowa realizacja projektu,
2) zmiany wynagrodzenia,
3) zmiany przedmiotu zamówienia.
2. Założenia dotyczące świadczenia usługi mogą ulec zmianie;
Informacje dotyczące zakresu i rodzaju zmian umowy
oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w §10 i §11 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do sekcji III.3.6. ogłoszenia: 5)dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę poprzez Platformę, dostępną pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_swilcza lub poczty elektronicznej, na
wskazany w pkt 3 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452)
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415);Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
6. Wykonawca wraz z oferta składa deklarację zatrudnienia pracownika zgodnie z
zapisami rozdziału VIII pkt 3 SWZ (Załacznik nr 1 do SWZ).
7. Zamówienie od 01 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 a od 01 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. finansowane jest ze środków własnych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.