eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Świadczenie usługi potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.Ogłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Śląski Oddział Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kossutha 13

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-844

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfz-katowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka ubezpieczenia zdrowotnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e48e7dc-7566-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00484020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003244/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień (w tym przekazywanie dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego) oraz przekazywanie informacji z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej SWZ odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej eZamawiajacy, w zakładce „Korespondencja”.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl. Zamawiający informuje, iż w
przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania
z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa pod numer tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymaganie techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały opisane w Rozdziale VI SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). Zamawiający wskazuje instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu w zakładce „Baza wiedzy”. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak. Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 20/us/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, zgodnie z warunkami opisanymi w SWZ, w tym w projektowanych postanowieniach umowy. Wykonywanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.07.2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (tj. Dz.U. 2021 poz. 111) oraz zgodnie z zasadami wiedzy medycznej.
Wykonawcy winny być znane zasady aprobaty skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej oraz zakres obowiązków lekarza specjalisty w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej w związku z wykonywaniem usługi potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Specjalizację z balneoklimatologii i medycyny fizykalnej uznaje się na potrzeby niniejszego postępowania za tożsamą ze specjalizacją z balneologii i medycyny fizykalnej.
Zakres obowiązków lekarza specjalisty w ramach niniejszego zamówienia, zgodne z projektowanymi postanowieniami umowy:
1) dokonywanie oceny skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową pod względem ich celowości (aprobata lub brak aprobaty) w terminie 7 dni od ich otrzymania oraz wskazanie profilu i rodzaju leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, oraz proponowanego miejsca leczenia,
2) w razie potrzeby wnioskowanie do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wystawiającego skierowanie o uzupełnienie lub aktualizację dokumentacji medycznej lub o przeprowadzenie dodatkowych badań niezbędnych do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego,
3) dokonywanie ponownej oceny skierowań po dostarczeniu uzupełnienia lub aktualizacji dokumentacji medycznej dokonanej przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego;
4) uzasadnianie dokonanej kwalifikacji skierowania w przypadku przeciwwskazań lub braku wskazań do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
5) ocenianie pod względem medycznym odwołań ubezpieczonych dotyczących potwierdzenia lub nie potwierdzenia skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową lub wyboru danego terminu/ kierunku/ miejsca leczenia;
6) opiniowanie pod względem medycznym zwrotów skierowań na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową;
7) opiniowanie pod względem medycznym skarg ubezpieczonych lub opiekunów dzieci;
8) opiniowanie pod względem medycznym zakwestionowanej przez świadczeniobiorców dokonanej kwalifikacji leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
9) wydawanie innych pisemnych opinii pod względem medycznym w ramach obsługi spraw związanych z leczeniem uzdrowiskowym albo rehabilitacją uzdrowiskową.
Zamówienie obejmuje liczbę maksymalnie 132 624 skierowań.
Podaną ilość skierowań należy traktować jako maksymalną liczbę skierowań w okresie obowiązywania umowy.
Ilość podaną dla tego okresu należy proporcjonalnie odnieść do 1 miesiąca, co określi ilość skierowań, których Wykonawca może spodziewać się w skali miesiąca.
Zamawiający gwarantuje realizację zamówienia na minimalnym poziomie
1000 skierowań na miesiąc przekazanych do opracowania Wykonawcy w ramach umowy.
Ilość skierowań przekazanych w ramach pojedynczego zlecenia danemu lekarzowi specjaliście nie przekroczy jednego tysiąca skierowań.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w trakcie realizacji umowy weryfikacji maksymalnej ilości skierowań podanej w umowie (132 624). Jeżeli przeprowadzona weryfikacja wskaże na mniejsze zapotrzebowanie w zakresie potwierdzanych ilości skierowań niż wynikające z umowy (np. z powodu faktycznego zmniejszenia się ilości skierowań wpływających do Zamawiającego bądź z powodu nawiązania przez Zamawiającego stosunku pracy w zakresie objętym przedmiotem umowy), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnej ilości skierowań. Niniejsze nastąpi w drodze pisemnego aneksu do umowy wprowadzającego nową maksymalną ilość skierowań, ilość skierowań pozostałą jeszcze do opracowania w ramach umowy oraz odpowiednio zmniejszoną wysokość wynagrodzenia brutto umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85120000-6 - Usługi medyczne i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena oferty oraz średnia liczba lat pracy lekarzy specjalistów, którzy będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia liczba lat pracy lekarzy specjalistów, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca winien spełnić warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż będzie realizował przedmiot zamówienia z udziałem co najmniej 3 lekarzy posiadających jedną z wymaganych specjalizacji.
Wymagane specjalizacje:
- specjalizacja z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub
- specjalizacja z dziedziny rehabilitacji medycznej.
Uwaga: specjalizacja z dziedziny balneoklimatologii i medycyny fizykalnej uznawana jest za tożsamą ze specjalizacją z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej.
Wymóg posiadania uprawnień przez lekarza specjalistę wynika z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.07.2011 w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (tj. Dz.U.2021 poz. 111) wydane na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1285 z późn.zm.).
Wykonawca obowiązany jest uwzględnić zasady wykonywania zawodu lekarza w ramach praktyki wynikające z ustawy z dnia 05.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2022, poz. 1731 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2022, poz. 633 z późn. zm.).
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu ww. warunku (patrz Rozdział XIV ust. 1 SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy tacy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa winien odpowiadać zasadom określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ dla pełnomocnictw.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, która wejdzie w życie w okresie przed upływem 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy, do ceny jednostkowej netto podanej w ofercie Wykonawcy złożonej w zamówieniu nr 20/us/2022, zostanie doliczona stawka podatku VAT obowiązująca na skutek wprowadzonej zmiany. Jeżeli zmiana stawki podatku VAT będzie oznaczała zwiększenie wynagrodzenia brutto umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości skierowań określonej w niniejszej umowie jako maksymalna, w przypadku nieposiadania stosownego zabezpieczenia w środkach finansowych. W takiej sytuacji realizacja umowy zakończy się z dniem, w którym suma płatności brutto wynikających z faktur VAT osiągnie lub zbliży się do wysokości kwoty brutto równej cenie oferty złożonej przez Wykonawcę w zamówieniu nr 20/us/2022.
Zmiana stawki podatku VAT wraz z konsekwencjami w postaci zmiany wynagrodzenia brutto umowy zostanie wprowadzona do umowy w formie pisemnej, w drodze aneksu do umowy, ze wskazaniem dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku VAT, a także - w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT – ze wskazaniem maksymalnej ilości skierowań możliwej do potwierdzenia w ramach zabezpieczonych środków finansowych oraz określonego na ich podstawie wynagrodzenia całkowitego brutto umowy.
2. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy w przypadku wprowadzenia nowych przepisów dot. skierowań na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową powodujących wyłączenie Narodowego Funduszu Zdrowia z procesu dokonywania oceny skierowań.
3. Strony Umowy mogą dokonać przedłużenia terminu świadczenia usługi (realizacji niniejszej umowy), nie dłużej jednak niż do dnia 29.02.2025 r. pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej liczby skierowań (132 624) oraz wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust.1 projektowanych postanowień umowy. Przedłużenie terminu nastąpi w drodze pisemnego aneksu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w trakcie realizacji umowy weryfikacji maksymalnej ilości skierowań podanej w umowie (132 624). Jeżeli przeprowadzona weryfikacja wskaże na mniejsze zapotrzebowanie w zakresie potwierdzanych ilości skierowań niż wynikające z umowy (np. z powodu faktycznego zmniejszenia się ilości skierowań wpływających do Zamawiającego bądź z powodu nawiązania przez Zamawiającego stosunku pracy w zakresie objętym przedmiotem umowy), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnej ilości skierowań. Niniejsze nastąpi w drodze pisemnego aneksu do umowy wprowadzającego nową maksymalną ilość skierowań, ilość skierowań pozostałą jeszcze do opracowania w ramach umowy oraz odpowiednio zmniejszoną wysokość wynagrodzenia brutto umowy.
5. Jeżeli z nowych regulacji prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia wynikały będą obostrzenia, co do sposobu potwierdzania elektronicznych skierowań Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu realizacji umowy w stosunku do zapisów przyjętych w umowie, w szczególności w postaci braku możliwości realizacji umowy przez Wykonawcę poza lokalizacją Śląskiego OW NFZ. Wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi wyłącznie w siedzibie Śląskiego OW NFZ. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.
6. Zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia przewiduje § 4a i 4b projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-katowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia: w okresie 24 miesięcy tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r. z zastrzeżeniem, że jeżeli zawarcie umowy nastąpi po dniu 01.01.2023 r., termin wykonania zamówienia zostanie określony następująco: „Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługę w okresie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Wraz z ofertą (formularz oferty) należy złożyć:
1) informację, o której mowa w art. 225 ust. 2 ustawy pzp - jeżeli dotyczy;
2) oświadczenie o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp;
3) pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
3. Kwestie dotyczące klauzuli RODO reguluje SWZ.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej UOBN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.