eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna w budynku Biblioteki Uniwersytetu WrocławskiegoOgłoszenie z dnia 2022-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 713752004

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.danielewska-drzazga@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d193c459-3feb-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004921/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370820/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.2712.14.2022.KDD

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 511356,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Centrum Badań Regionów Zimnych im. Alfreda Jahna w budynku Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu
3. Zakres prac będzie zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) i w szczególności obejmuje:
1. Sporządzenie projektu budowlanego i projektu technicznego lub dokumentacji do zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem dla niego wynikających
z przepisów opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń, a także uzyskanie pozwoleniem na budowę lun zaświadczenia o braku sprzeciwu Wydziału Architektury i Budownictwa
2. Wykonanie projektu wnętrz z wizualizacjami wszystkich pomieszczeń wraz z informacją
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wcześniej zrealizowanych projektów
obejmujących:
• Roboty budowlane m.in.:
o Roboty rozbiórkowe,
o Wykonanie ścianek działowych,
o Wykonanie ścianek aluminiowo szklanych,
o Wykonanie sufitu podwieszanego w łazience,
o Malowanie ścian i stropu,
o Przeniesienie drzwi,
o Montaż elementów wyposażenia.
o UWAGA. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania muralu!!
• Prace elektryczne m.in.:
o Roboty rozbiórkowe,
o Niezbędne przebudowy istniejących tablic elektrycznych,
o Montaż nowej rozdzielnicy elektrycznej na potrzeby przebudowywanego pomieszczenia,
o Ułożenie okablowania zasilającego i montaż osprzętu,
o Montaż floorboxów,
o Montaż opraw oświetleniowych,
o Montaż szafki LPD z wyposażeniem, ułożenie przewodów, montaż gniazd abonenckich,
o Przebudowa instalacji SAP,
o Rozbudowa systemu CCTV,
o Rozbudowa systemu SSWiN i KD,
o Rozbudowa systemu BMS,
o Montaż elektrycznych elementów wyposażenia.
• Roboty instalacji sanitarnej, min.:
o Roboty demontażowe,
o Montaż grzejnika elektrycznego- suszarki,
o Przełożenie grzejnika,
o Wykonanie instalacji wod-kan. w nowej łazience i aneksie kuchennym,
o Montaż kanałów wentylacyjnych ze skrzynkami rozprężnymi, nawiewnikami i wywiewnikami,
o Montaż automatyki do wentylacji.
4. Przeprowadzenie prób i pomiarów oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej wymaganej do przeprowadzenia odbioru robót;
5. Uzyskanie, w razie konieczności, w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.
6. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego do czasu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.
4. Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo obejmuje program funkcjonalno-użytkowy oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiące odpowiednio załącznik nr 3 do SWZ wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi i towarzyszącymi dla realizowania przedmiotu zamówienia.
5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia oraz zasady dotyczące płatności znajdują się we wzorze umowy stanowiącym projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
6. Realizacja zamówienia ma odbywać się z należytą starannością i zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w SWZ z załącznikami i ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców.
Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
7. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia ceny oferowanej zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną w Załączniku nr 1 do SWZ – formularz ofertowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z PFU, wzorem umowy, SWZ oraz zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) i innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1082400,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1133076,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1133076,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BGS SYSTEM Jerzy Garbino

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 932945779

7.3.3) Ulica: ul. Kamienna 31/51

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-307

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Vannellus Biuro Projektowo Badawcze Czajkowska Agnieszka
53-442 Wrocław ul. Spiżowa 26/9
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia Wydziału Architektury i Budownictwa o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót , nadzór autorski

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1133076,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.