eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2022-12-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Juraszów 7/19

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-479

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: minska@lutycka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lutycka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-deeb7e25-76d5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00483579

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00053944/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Utrzymanie systemów i helpdesk

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.lutycka.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zgodnie z pkt. 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZW/DZP/91/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemów i helpdesk w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług informatycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przez okres 12 miesięcy, tj.:
1. administrowanie, zarządzanie, serwis, rozbudowa i konfiguracja sieci LAN, VLAN,
2. monitorowanie sieci pod względem bezpieczeństwa, kontrola i zabezpieczanie ruchu przychodzącego,
3. kontrola dostępu do treści w ramach sieci (w tym m.in. filtrowanie, blokowanie zawartości stron WWW, blokowanie niepożądanych aplikacji),
4. administrowanie, obsługa i zarządzanie serwerami i bazami danych znajdującymi się u Zamawiającego,
5. administrowanie i obsługa systemu HIS, ERP i RIS, w tym również udzielanie wsparcia merytorycznego i funkcjonalnego użytkownikom systemów,
6. tworzenie i weryfikacja kopii zapasowych systemów używanych przez Zamawiającego,
7. wykonywanie aktualizacji systemów informatycznych,
8. utrzymanie bazy haseł dostępowych do urządzeń i oprogramowania w sposób bezpieczny, zabezpieczony i dostępny dla Zamawiającego,
9. administrowanie i obsługa serwera poczty elektronicznej,
10. instalacja i konfiguracja sieci roboczych do pracy w sieci Szpitala,
11. konserwacja, diagnoza oraz bieżące naprawy stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych,
12. inwentaryzację sprzętu komputerowego i oprogramowania,
13. wnioskowanie o likwidację sprzętu nieprzydatnego i zakupy nowego,
14. hosting i aktualizacja strony internetowej Zamawiającego,
15. wdrażanie nowych systemów i programów oraz prowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego w zakresie ich użytkowania,
16. określenie i konsultowanie działań mających na celu rozwój systemu informatycznego Szpitala,
17. wykonywanie innych czynności związanych z usługami informatycznymi zleconymi przez Zamawiającego.
W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. zapewnienia ciągłości usług,
2. utrzymania systemu informatycznego w stałej gotowości do użytkowania,
3. świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi przy świadczeniu tego rodzaju usług,
4. zapewnienie kompetentnego personelu do realizacji zamówienia, który będzie współpracował z Sekcją Informatyki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu Filia nr 2 - Szpital Rehabilitacyjno- Kardiologiczny w Kowanówku,
5. niezwłocznego przystąpienia do usuwania awarii i informowaniu wyczerpująco Zamawiającego o przyczynie, skutkach i prawdopodobnym czasie jej trwania,
6. uprzedzania zamawiającego z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o planowanych przerwach lub zakłóceniach zwykłej działalności sieci informatycznej wynikających z konieczności dokonania konserwacji lub remontów,
7. Czynności określone przedmiotem zamówienia wykonywane będą w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań,
8. Czynności określone w pkt 5 (tj. administrowanie i obsługa systemu HIS, ERP i RIS, w tym również udzielanie wsparcia merytorycznego i funkcjonalnego użytkownikom systemów) wykonywane będą również w Wielkopolskim Centrum Rehabilitacji Filia nr 3, ul. Sanatoryjna 2, Poznań.
Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na następujących zasadach:
1. usługi informatyczne będą wykonywane od poniedziałku do piątku w czasie 7 godzinnego dyżuru (od 7:00 do 14:00). Wykonawca w ramach dyżuru gwarantuje dostępność 3 informatyków (2 informatyków w siedzibie Zamawiającego i 1 informatyk zdalnie),
2. zapewni dostępność serwisu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
3. wszelkie usterki możliwe do usunięcia przez zdalny dostęp będą usuwane niezwłocznie,
4. usterki sprzętowe uniemożliwiające wykonanie funkcji użytkowych będą usuwane w ciągu maksymalnie 24 godzin.
5. zgłoszenia usterek będą przyjmowane telefonicznie lub droga elektroniczną przez całą dobę.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na sprawne funkcjonowanie całego systemu informatycznego w Szpitalu, a także za aktualne licencje oprogramowania, które będą nabywane na koszt Zamawiającego.
Umożliwia się Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej miejsca świadczenia usług, w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób realizujących usługę w siedzibie Zamawiającego.
Zgodnie z pkt. 4.3 SWZ 4.3. Zamawiający określa wymagania odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie na temat zatrudnienia

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z pkt. 12 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z § 13 wzoru umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.