eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogoźno › Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ROGOŹNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004614012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 41B

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 672617508

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: opsrogozno@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gopsrogozno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-23be9c89-7657-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00273589/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dożywianie zbiorowe mieszkańców Gminy Rogoźno w 2022 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.rogozno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcje oraz regulaminie ePUAP.
4. Wykonawcy przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptują warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązują się korzystając z miniPortalu do przestrzegania postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania ofert, oświadczenia, o który mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email: opsrogozno@poczta.onet.pl.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: opsrogozno@poczta.onet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 41B, 64-610 Rogoźno. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: opsrogozno@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@gopsrogozno.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Zamawiający, żądać będzie od Wykonawcy, z którym zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.3301.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 166666,66 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywienia zbiorowego mieszkańców Gminy Rogoźno zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) i Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi żywienia zbiorowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, a polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu oraz wydaniu posiłku o odpowiednio zbilansowanej wartości kalorycznej i odżywczej, zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Posiłek ma składać się z jednego dania gorącego.

Zamawiający informuje, że:
- w 2021 r. dożywianiem objętych było 143 osoby (ogółem)
- w 2022 r (ogółem).:
- od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r. - 92 osoby
- od lipca 2022 r. do sierpnia 2022 r. - 16 osób
- od września 2022 r. do października 2022 r. - 93 osoby

Zamawiający zastrzega sobie, że ilość osób objęta dożywianiem wskazana w SWZ jest ilością szacunkową, służącą jedynie do skalkulowania potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie dostarczone i wydane ilości gorących posiłków obiadowych jednodaniowych.

Zadanie obejmuje również przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rogoźno:
Od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r.:
SP Gościejewo: 3 uczniów (w tym Gościejewo i Tarnowo)
ZS Parkowo: 7 uczniów
SP Budziszewko: 1 uczeń
SP Pruśce: 2 uczniów

Od września 2022 r. do października 2022 r.
SP Gościejewo: 2 uczniów (w tym Gościejewo i Tarnowo)
SP Parkowo: 4 uczniów
SP Budziszewko: 4 uczniów
SP Pruśce: 1 uczeń

Dowóz gorących posiłków do ww. szkół ma odbyć się w godzinach 10-11.

Maksymalna liczba uczniów objętych dowozem i dożywianiem w 2023 roku wyniesie do 80 osób. Maksymalna liczba osób objęta dożywianiem w mieście Rogoźno wyniesie 100 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający co roku ogłasza postępowanie w celu wyboru Wykonawcy zadania na kolejny rok budżetowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert.
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium
1 Suma cen zadań składających się na przedmiot zamówienia 60%
2 Termin odroczonej płatności 40%
3 SUMA 100%
2. Sposób punktowania rozpatrywania ofert wg. wag podanych w specyfikacji
a. Suma cen jednostkowych zadań składających się na przedmiot zamówienia – 60%

- Wartość punktowa zostanie obliczona wg. poniższego wzoru:

Suma cen jednostkowych zadań brutto zadania najtańszej oferty
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
Suma cen jednostkowych zadań brutto zadania badanej oferty

b. Termin odroczonej płatności – 40%
- Zamawiający w ramach kryterium termin odroczonej płatności będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie terminy płatności faktury w następujący sposób:
Termin odroczonej płatności 14 dni – oferta otrzyma 0 pkt.
Termin odroczonej płatności 21 dni – oferta otrzyma 20 pkt.
Termin odroczonej płatności 30 dni – oferta otrzyma 40 pkt.
Najkrótszy termin odroczonej płatności to 14 dni. Najdłuższy termin odroczonej płatności to 30 dni. Zaoferowanie krótszego terminu odroczonej płatności spowoduje, że oferta zostanie odrzucona. Zaoferowanie innych terminów odroczonej płatności niż wskazanych powyżej oferta otrzyma 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów w kryterium termin odroczonej płatności – 40 pkt.
c. Łączna punktacja
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Cena jednostkowa zadania składająca się na przedmiot zamówienia i Termin odroczonej płatności. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin odroczonej płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej.
- Zamawiający żąda wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane prawidłowo, zał. nr 2 do SWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawcy wykażą iż w ostatnich 3 latach wykonali dwie tożsame usługi o wartości min. 60 000 zł brutto łącznie wraz z referencjami.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionym personelem:
- Zamawiający żąda wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane prawidłowo, zał. nr 2 do SWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawcy wykażą iż w ostatnich 3 latach wykonali dwie tożsame usługi o wartości min. 60 000 zł brutto łącznie wraz z referencjami.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionym personelem:
- Zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, (zgodnie z pkt. V.2 SWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją podstawie do dysponowania tymi osobami. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia muszą mieć min. 1 roczne doświadczenia w realizacji usług tożsamych z przedmiotem zamówienia - wg. załącznika nr 3 do SWZ.
c. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.
2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:
- wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane prawidłowo, zał. nr 2 do SWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawcy wykażą iż w ostatnich 3 latach wykonali dwie tożsame usługi o wartości min. 60 000 zł brutto łącznie wraz z referencjami.
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, (zgodnie z pkt. V.2 SWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją podstawie do dysponowania tymi osobami. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia muszą mieć min. 1 roczne doświadczenia w realizacji usług tożsamych z przedmiotem zamówienia - wg. załącznika nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej.
- Zamawiający żąda wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane prawidłowo, zał. nr 2 do SWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawcy wykażą iż w ostatnich 3 latach wykonali dwie tożsame usługi o wartości min. 60 000 zł brutto łącznie wraz z referencjami.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionym personelem:
- Zamawiający żąda wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane prawidłowo, zał. nr 2 do SWZ, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawcy wykażą iż w ostatnich 3 latach wykonali dwie tożsame usługi o wartości min. 60 000 zł brutto łącznie wraz z referencjami.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionym personelem:
- Zamawiający żąda wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, (zgodnie z pkt. V.2 SWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją podstawie do dysponowania tymi osobami. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia muszą mieć min. 1 roczne doświadczenia w realizacji usług tożsamych z przedmiotem zamówienia - wg. załącznika nr 3 do SWZ.
c. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

n/d

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
b. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
c. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2. Przesłanki umożliwiające dokonanie zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą zawiera projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

n/d

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.