eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energiiOgłoszenie z dnia 2022-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH IM. GEN. JÓZEFA HAUKE-BOSAKA W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292682728

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 96

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-401

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zsi.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsi.kielce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-caf068f4-7614-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482924

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00481655/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. Numer naboru: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-317/20. Tytuł projektu: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https//minioportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do "Formularza do komunikacji".
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (dalej: Regulamin miniPortalu) dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach z siedzibą ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce, tel: 41-367-67-90, e-mail:szkola@zsi.kielce.pl
inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Jarząbek, email: iod@um.kielce.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii, prowadzonym w oparciu o art. 275 ustawy Pzp.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ut. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym posterowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 200000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu odnawialnych źródeł energii
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach, ul. Warszawska 96, 25-401 Kielce za wyjątkiem szkolenia bezpośrednio na farmie fotowoltaicznej (lokalizację ustala Wykonawca)

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: - Ocena ofert w kryterium cena.
Liczba punktów: Pc (liczba punktów do oceny za kryterium cena) = Pcn/Pcp x 60
Pcn - najniższa oferowana cena brutto
Pcp - wartość brutto porównywalnej oferty
W kryterium cena oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

- Ocena ofert w kryterium dodatkowe doświadczenie osób(trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia odbędzie się poprzez przyznanie punktacji za wskazanie w ofercie: imienia i nazwiska, kwalifikacji zawodowych i liczby lat doświadczenia:
1) 40 pkt otrzyma Wykonawca który zaoferuje udział 1 trenera z uprawnieniami pedagogicznymi który od co najmniej 4 lat posiada certyfikat instalatorów w zakresie OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego
2) 20 pkt otrzyma Wykonawca który zaoferuje udział 1 trenera z uprawnieniami pedagogicznymi który od co najmniej 2 lat posiada certyfikat instalatorów w zakresie OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w zakresie zdolności zawodowej:

1/ Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, organizacji co najmniej 1 szkolenia lub warsztatu stacjonarnego (w ramach jednej umowy) dla co najmniej 6 osób (każde ze szkoleń/warsztatów) które swym zakresem programowym obejmowały magazyny energii, w tym przede wszystkim odpowiedni dobór magazynu energii, sposób montażu magazynu energii, konfiguracja po montażu.

2/ Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, organizacji co najmniej 1 szkolenia lub warsztatu stacjonarnego (w ramach jednej umowy) dla co najmniej 6 osób (każde ze szkoleń/warsztatów) które swym zakresem programowym obejmowały montaż konstrukcji PV


3/ Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, organizacji co najmniej 1 szkolenia lub warsztatu stacjonarnego (w ramach jednej umowy) dla co najmniej 4 osób które swym zakresem programowym obejmowały szkolenie bezpośrednio na farmie fotowoltaicznej (o mocy minimalnej 1 MW) w zakresie sposobu funkcjonowania takiej farmy fotowoltaicznej

4/ Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, organizacji co najmniej 1 szkolenia lub warsztatu stacjonarnego (w ramach jednej umowy) dla co najmniej 6 osób (każde ze szkoleń/warsztatów) które swym zakresem programowym obejmowały konfigurację systemów PV

Uwaga!
Zamawiający dopuszcza wykazanie spełnienia w/w warunków zdolności zawodowej pkt. 1 -4 w ten sposób, że szkolenie było częścią większego zamówienia/ inwestycji np. szkolenie przeprowadzone zostało po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej czy dostawy magazynu energii. W takiej sytuacji należy wykazać, że szkolenie było częścią takiej umowy.Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.b) w zakresie zdolności technicznej:

Wykonawca wskaże odpowiednio wykwalifikowany personel do realizacji zamówienia, tj.

• 1 trenera, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia lub warsztaty grupowe z zakresu magazynów energii (dobór, montaż, konfiguracja) na łączną liczbę co najmniej 8 godzin szkoleniowych (1 h szkolenia = 45 minut).
• 1 trenera, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia lub warsztaty grupowe z zakresu montażu konstrukcji PV (dobór, montaż, konfiguracja) na łączną liczbę co najmniej 8 godzin szkoleniowych (1 h szkolenia = 45 minut).
• 1 trenera, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia lub warsztaty grupowe z zakresu sposobu funkcjonowania farm fotowoltaicznych bezpośrednio na farmie fotowoltaicznej o minimalnej mocy 1 MW na łączną liczbę co najmniej 8 godzin szkoleniowych (1 h szkolenia = 45 minut).
• 1 trenera, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia lub warsztaty grupowe z zakresu konfiguracji systemów PV na łączną liczbę co najmniej 8 godzin szkoleniowych (1 h szkolenia = 45 minut).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:


1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy wg wzoru określonego w Załącznik nr 6 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.


2) Wykaz osób (trenerów), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowani tymi osobami według wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składają wszyscy Wykonawcy wspólnie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć, do upływu terminu składania wskazanego w rozdz. XIV SWZ, wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Ofertę, sporządzoną na formularzu, według wzoru określonego w Załącznik nr 1 do SWZ.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektroniczny dowód osobisty).

2) Aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - oświadczenie Wykonawcy według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SWZ.
3) Aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby według wzoru określonego w - Załączniku nr 2a do SWZ.

Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektroniczny dowód osobisty).
- W przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie ubiega sie o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2) składa się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wzór - Załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji p[podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem własnym, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór - Załącznik nr 2a do SWZ).

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru określonego w Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp, według wzoru określonego w Załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się ( o ile dotyczy).
6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty/odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
7) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Pzp, według wzoru określonego w Załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się ( o ile dotyczy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 8 do SWZ (Projekt umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.