eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipno › Dostawa i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w ŁochocinieOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostawa i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w Łochocinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 2886200

1.5.8.) Numer faksu: 54 2872048

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lipno@uglipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uglipno.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminalipno.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w Łochocinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91bcff64-e05f-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482906

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018046/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Dostawa i montaż kontenera szatniowo-sanitarnego w Łochocinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00186282/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGK.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 174861,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Zamówienie obejmuje:
a) dostawę i montaż dwóch kontenerów szatniowo - sanitarnych o wymiarach gabarytowych: 3,00 x 6.50 x 2.80 m, ustawionych w systemie zwartej zabudowy, przylegających do siebie równolegle dłuższymi bokami.
I kontener
• kontener podzielony w poprzek, wydzielający pomieszczenie szatni z wyjściem na zewnątrz budynku, wyposażony w wentylację, oświetlenie jarzeniowe IP22 oraz sanitariat dla osób niepełnosprawnych z wyjściem na zewnątrz budynku, wyposażony w wc typu kompakt z deską dla n.p., umywalkę dla niepełnosprawnych szer. min. 60 cm, poręcze przy wc (jedna uchylna) i umywalce, uchwyt na papier, kosz na śmieci, armaturę, lustro, oświetlenie IP 44 pojemnik na papierowe ręczniki. Ponadto w pomieszczeniu zamontować szybkozłączkę na wysokości 60cm z kratką ściekową w podłodze.
II kontener
• kontener podzielony w poprzek wydzielający toalety dla kobiet i mężczyzn.
• toalety damskie z trzema kabinami ustępowymi wyposażonymi w wc typu kompakt z deską, uchwytami na papier, dwoma umywalkami w przedsionku szer. min. 50cm, kosz na śmieci, armaturę, lustro, oświetlenie IP 44 z kratką ściekową w podłodze.
• toalety męskie z dwoma kabinami ustępowymi wyposażonymi w wc typu kompakt z deską, uchwytami na papier, dwoma pisuarami i umywalkami w przedsionku szer. min. 50cm, kosz na śmieci, armaturę, lustro, oświetlenie IP 44. Ponadto w pomieszczeniu zamontować szybkozłączkę na wysokości 60cm z kratką ściekową w podłodze.
• na ścianach, grzejniki elektryczne z wentylatorem, oświetlenie jarzeniowe IP22, wentylacja.
b) wykonanie placu utwardzonego pod montaż kontenerów oraz podłączenie kontenerów do mediów zostanie wykonane siłami własnymi Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45510000-5 - Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 191880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 232470,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 191880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Tomer Tomasz Różycki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7742365918

7.3.4) Miejscowość: Woźniki – Paklewy 25

7.3.5) Kod pocztowy: 09-451

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 191880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.