eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czarna › Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap VOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap V

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czarna

1.3.) Oddział zamawiającego: Inwestycje Zamówienia Publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581778

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czarna 260

1.5.2.) Miejscowość: Czarna

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-125

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 172262324 w.148

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gminaczarna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaczarna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czarna etap V

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73e22122-763f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00332016/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna etapV

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.gminaczarna.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=26&strona=1&sub=107&pol=19

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane
zostały w:
a) w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal,
b) w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
c) w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące danych osobowych (RODO) zawarte
zostały w specyfikacji warunków zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące danych osobowych (RODO) zawarte
zostały w specyfikacji warunków zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.1.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna na odcinku od działki nr 1386/2 w Czarnej do działki nr 998 w Czarnej
Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarna w celu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę (zapobiegając skutkom suszy) oraz ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP 425 przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi Wymiana wyeksploatowanych głównych kolektorów sanitarnych oraz budowa nowych przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego oraz obniży koszty eksploatacji. Inwestycja pozwoli zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę odprowadzania i oczyszczania ścieków poprawiając jakość życia mieszkańców.
Inwestycja obejmuje wykonanie robót oraz dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami decyzji, zezwoleń i uzgodnień.
1) Budowa i przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna na odcinku od działki nr 1386/2 do działki nr 998 obejmująca budowę dwóch przepompowni ściekowych, budowę nowego głównego kolektora grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z sześciu miejscowości do oczyszczalni, wymianę wyeksploatowanych studni kanalizacyjnych, celem uniknięcia skażenia środowiska. Budowę (przebudowę) przyłączy energetycznych do przepompowni. Szczegółowy zakres określa program funkcjonalno – użytkowy. Zapisy PFU dla Części 1 obowiązują w zakresie dotyczącym zadania nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót i jest zgodne z jego przedmiotem m.in. w zakresie:
Roboty budowlano-montażowe
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
3) Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 20% wartości podstawowego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów oraz wg kryteriów
oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Czarna oraz budowa studni S-2A
Uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Czarna w celu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę (zapobiegając skutkom suszy) oraz ochrony zbiornika wód podziemnych GZWP 425 przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi Wymiana wyeksploatowanych głównych kolektorów sanitarnych oraz budowa nowych przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego oraz obniży koszty eksploatacji. Inwestycja pozwoli zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę odprowadzania i oczyszczania ścieków poprawiając jakość życia mieszkańców.
Inwestycja obejmuje wykonanie robót oraz dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami decyzji, zezwoleń i uzgodnień.
Modernizacja technologii uzdatniania wody w SUW Czarna oraz budowa studni S-2A. Planuje się rozbudowę procesu uzdatniania, budowę wielokomorowego zbiornika reakcyjnego dwuciągowego z wydzielonymi komorami reakcyjnymi. W ramach zadania zaplanowano wykonanie: - dwóch zbiorników - komór z nowymi wieżami napowietrzającymi o przepustowości do 100 m3/h - dwóch komór flokulacji z wypełnieniem materiałem porowatym zapewniającym utrzymanie parametrów procesowych + drenaż napowietrzający + stacja dawkowania chemikaliów - dwóch komór sedymentacyjnych z osadnikami lamelowanymi + drenaż powietrzny technologiczny - dwóch komór odbioru wody po I stopniu uzdatniania – punkt poboru wody dla pomp przewałowych przed filtrami I i II stopnia - nowego układu dmuchaw, nowych rurociągów technologicznych, kanalizacyjnych, modernizacja AKPiA, instalacji energetycznych, rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Korekta układu warstw filtracyjnych istniejących filtrów.
Szczegółowy zakres określa program funkcjonalno – użytkowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45262200-3 - Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, dotychczasowemu wykonawcy robót
budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót i jest zgodne z jego przedmiotem m.in. w zakresie:
Robót budowlano-montażowe, instalacyjne
2) Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu robót budowlanych będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
3) Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 20% wartości podstawowego zamówienia

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów oraz wg kryteriów
oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie:
Część 1:
- co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków o wartości co najmniej 400 000 zł;
Część 2 :
- co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 1 000 000 zł i wydajności co najmniej 50m3/h,
- co najmniej jedną robotę polegającą na budowie studni głębinowych (ujęcia wody) o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h;
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże do realizacji zamówienia publicznego:
Cześć 1
 co najmniej 1 osobę - kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
 co najmniej jedną osobę - projektanta, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
Cześć 2
 co najmniej 1 osobę - kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
 co najmniej jedną osobę - projektanta, który posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, który wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową stacji uzdatniania wody o wydajności min 50 m3/h obejmującej technologię uzdatniania wody

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: : Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych;
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych/uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wskazano w Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
Część 1: 20 000 zł
Część 2: 50 000 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia .
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w specyfikacji warunków zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.