eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Somonino › "Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu"Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOMONINO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675008

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ceynowy 21

1.5.2.) Miejscowość: Somonino

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-314

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 58 684-11-21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@somonino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.somonino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40344629-761d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025044/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/somonino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/somonino

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Somonino, z siedzibą
w Somoninie przy ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, z którą można kontaktować się pisemnie na adres siedziby lub poprzez adres e-mail: ug@somonino.pl lub telefonicznie pod nr 58 684-11-21.
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@somonino.pl .
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: W3.271.1.27.2022.JB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola przy ul. Topolowej w Goręczynie. Ma powstać budynek parterowy, niepodpiwniczony dla 200 dzieci oraz ok. 35 osób personelu (8 oddziałów). W skład każdego oddziału wchodzi sala zabaw, ustęp z natryskiem oraz magazyn. Ma powstać także sala wielofunkcyjna z klimatyzacją na potrzeby stołówki oraz organizacji imprez okolicznościowych. W skład innych pomieszczeń wchodzi m.in. pomieszczenie portiera, szatnie, ustępy, część administracyjna oraz pomieszczenia socjalne, kuchnia z zapleczem i wyposażeniem w urządzenia i meble kuchenne, pomieszczenia techniczne, gospodarcze, magazynowe, higieniczno-sanitarne oraz komunikacja. Zaplanowano także odpowiednie warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. W ramach inwestycji mają powstać także ciągi pieszo-jezdne (drogi, chodniki, miejsca postojowe). Na powierzchni warstwy podbudowy pomocniczej należy uzyskać nośność wyrażoną wtórnym modułem odkształcenia E2 o wartości nie mniejszej niż 100MPa dla drogi pożarowej oraz 80 MPa dla pozostałych dróg. Z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano ściany oporowe oraz schody terenowe. Ogrodzenie terenu ma być w części, w której będą przebywać dzieci w formie balustrad na ścianach oporowych. Ma powstać plac zabaw (8 urządzeń zabawowych). Obiekt wymaga odpowiedniej infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej, instalacji zew. Kanalizacji sanitarnej, instalacji technologicznej, kanalizacji deszczowej, systemu retencji wody deszczowej, hydrantu przeciwpożarowego, instalacji dolnego źródła ciepła na potrzeby ogrzewania i chłodzenia budynku, przepustu, przyłącza elektroenergetycznego, przyłącza teletechnicznego, oświetlenia terenu, monitoringu, przebudowy sieci SN wraz z wykonaniem obejścia kablowego. W przekroju podłogi na gruncie budynku zaprojektowano płyty podposadzkowe zbrojone o gr. 15cm z betonu C30/37. W płytach podposadzkowych należy ułożyć dwie warstwy siatki zbrojenia 20x20cm prętami #8. Pod płytami podposadzkowymi projektuje się̨ warstwę̨ betonu klasy C8/10 (B10) o gr. min. 5cm oraz warstwę̨ piasku zagęszczonego do współczynnika IS=0,98 ułożonego na wyrównanym podłożu gruntowym o odpowiedniej nośności. Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony przez zjazd z ul. Topolowej oraz chodnik. W ramach infrastruktury technicznej planuje się również zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w tym pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Po stronie Wykonawcy będzie również montaż tablicy informacyjnej. W ramach obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.


Szczegółowy zakres prac uwzględnia STWIORB, dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót stanowiących załącznik nr 7 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) cena oferty brutto (C)
2) czas wydłużenia okresu udzielenia gwarancji (G)
60% max. 60 pkt. 40% max. 40 pkt.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 1) Cena (C) – waga 60%
Oferta z najniższą ceną ze wszystkich ofert nie odrzuconych otrzyma 60 punktów procentowych. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają̨ proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
4. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę̨ w Formularzu Ofertowym.
5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać́ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Przyznane punkty zostaną̨ zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
2) czas wydłużenia okresu udzielenia gwarancji (G) – waga 40%
Oferta Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 60 miesięcy i więcej) okres gwarancji, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich robót objętych umową, otrzyma 40 punktów procentowych.
Oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 36 miesięcy) otrzymają̨ proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:
okres gwarancji na roboty budowlane wskazany w ocenianej ofercie min. 36 m-cy
X2 = ---------------------------------------------------------------------- x 100 x znaczenie (40%)
najdłuższy oceniany okres gwarancji
(max 60 m-cy)
− W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy oferta otrzyma liczbę̨ punktów za maksymalnie 60 miesięcy, tj. 40 pkt., natomiast zaoferowany przez Wykonawcę̨ okres gwarancji zostanie przyjęty do umowy w sprawie zamówienia - jako obowiązujący Wykonawcę̨, zgodnie ze złożoną ofertą,
−Brak deklaracji okresu gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 36 miesięcy skutkować́ będzie odrzuceniem oferty.
7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością̨ do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas wydłużenia okresu udzielenia gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) o uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty potwierdzające, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 000 000,00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku.
b. skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z późn. zm.) w zakresie:
- kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej tzn. osobę̨ posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*, co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robót.
- kierowania robotami budowlanymi branży sanitarnej tzn. osobę̨ posiadającą̨ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*,
- kierowania robotami budowlanymi branży elektrycznej tzn. osobę̨ posiadającą̨ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*,
-kierowania robotami budowlanymi branży telekomunikacyjnej tzn. osobę̨ posiadającą̨ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*,
- kierowania robotami budowlanymi branży drogowej tzn. osobę̨ posiadającą̨ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie inżynieryjnej drogowej lub inne ważne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów*,
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji.
*Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 z poz. 220 ze zm.).
Posiadane przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831 ze zm.)
Zamawiający uzna Osoby, które posiadają̨ uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.


UWAGA:
Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać́ wartość robót odpowiadających zakresowi warunku.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać́ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień́ opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień́ Publicznych (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
3) oświadczenie z art. 125 ust 5 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;
3) oświadczenie z art. 125 ust 5 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania i spełnianie warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ;
4) Wykaz robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;
5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5A do SWZ.
6) W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
7) Wadium. Wymagana forma:
• Wniesienie wadium w poręczeniach lub gwarancjach powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę.
• Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
8) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) stosowne pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy nie wynika ono bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty;
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do ich reprezentowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy)
3. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć́ ofertę̨ wadium na cały okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę̨:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c ) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 299 ze zm.).
5. Uwaga :W przypadku składania przez Wykonawcę̨ wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać́ następujące elementy:
1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę̨ gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego.
6. Wadium musi być wniesione do dnia 23.12.2022 r. do godziny 10:00.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić́ przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Sztumie o/Somoninie o Nr 81 8309 0000 0080 0105 2000 0200 tytułem „Wadium: Budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”
8. Kopię przelewu należy załączyć́ do oferty.
9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego.
10. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą na zasadach określonych w SWZ.
11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12 i 13 rozdziału XVI SWZ.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń́ lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę̨ jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zmówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zmówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie wykonawcy.
14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zmówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę̨ przed upływem terminu składania ofert.
16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę̨, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
Punkt 17. Opisany w SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienie, zgodnie z art. 58 w związku z art. 445 ust 1 ustawy PZP Zamawiający żąda aby:

1. W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców oświadczenie z art. 125 ust 1 składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust 2 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane (dostawy, usługi) wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich;
5. Jeżeli w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do ich reprezentowania nie wynika z dokumentów takich jak KRS lub odpis z właściwego rejestru, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedstawienia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem lub osobą działającą w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy zobowiązani będą do przedłożenia umowy
regulującej współpracę Wykonawców w terminie nie krótszym niż 7 dni przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego;
7. Umowa , o której mowa w ust 6 niniejszego rozdziału winna zawierać w szczególności: oznaczenie stron, cel działania, czas trwania umowy, zasady współdziałania , w tym zakres prac powierzonych każdej ze stron oraz zasady dokonywania rozliczeń, w tym nazwę banku i numer rachunku, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji zamówienia.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie art. 455 Pzp, przewidują również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, które mogą dotyczyć:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, takich jak:
- szczegóły we wzorze umowy- załącznik nr 4 do SWZ

2) zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz związaną z tym zmianę wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 w wyniku wystąpienia następujących okoliczności:
- szczegóły we wzorze umowy- załącznik nr 4 do SWZ

3) zmiany zasad lub terminów rozliczeń i płatności za realizację przedmiotu umowy, wynikających z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy lub zmian samoistnych lub zmian zasad płatności wynikających programu o dofinansowanie Polski Ład, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na rzecz Wykonawcy,
4) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
5) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 z uwzględnieniem postanowień § 3 ust. 8,
6) Zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 w wyniku dokonania jej waloryzacji, która odbędzie się na następujących zasadach:
- szczegóły we wzorze umowy- załącznik nr 4 do SWZ

7) zmiany wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, w przypadku wystąpienia, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, okoliczności mających wpływ na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawcę, które to mogą dotyczyć:
- szczegóły we wzorze umowy- załącznik nr 4 do SWZ

8) dokonanie pozostałych nieistotnych zmian, niemających wpływu na realizację jej przedmiotu, które dotyczą m.in.:
- szczegóły we wzorze umowy- załącznik nr 4 do SWZ

9) z powodu okoliczności będących działaniem „siły wyższej”, za którą Strony rozumieją działanie niezależne od Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec pomimo zachowanej staranności należytej w obrocie profesjonalnym.
2. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 w wyniku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 7), odbędzie się na następujących zasadach:
1) Zmiana wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, po dniu wejścia w życie aneksu do niniejszej umowy zmieniającego to wynagrodzenie;
2) Pierwsza zmiana wynagrodzenia może wejść w życie nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2023 r. Kolejna zmiana wynagrodzenia może wejść w życie po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia wprowadzenia zmiany pierwszej;
3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 7) lit. a), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług;
4) Podstawą dokonania zmian określonych w ust. 1 pkt 7) lit. b) – d) będą:
a) akty prawne złożone przez Wykonawcę, potwierdzające wystąpienie okoliczności powodujących konieczność dokonania tych zmian,
b) dokument złożony przez Wykonawcę, potwierdzony przez biegłego rewidenta, przedstawiający szczegółowe:
- wyliczenie różnic pomiędzy aktualnymi kosztami całkowitego wynagrodzenia poszczególnych osób, a zmianą tych kosztów wynikającą z wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 7) lit. b) – d),
- wyliczenie stopnia powyższych zmian na wysokość wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
3. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na realizację przedmiotu umowy oraz zgłoszenie wniosku o zmianę w terminie 30 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 p.z.p. i ogranicza liczbę wykonawców których zaprosi do negocjacji ofert, do 3 Wykonawców z najkorzystniejszymi ofertami

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.