eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzyrzecz › Budowa samodzielnej kancelarii leśnictwa Dłusko-III postępowanieOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa samodzielnej kancelarii leśnictwa Dłusko-III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzecz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 38

1.5.2.) Miejscowość: Międzyrzecz

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 095 742 7700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miedzyrzecz@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miedzyrzecz.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/zamowienia_publiczne_nadlesnictwo_miedzyrzecz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa samodzielnej kancelarii leśnictwa Dłusko-III postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f467a04-6740-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00210919/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa samodzielnej kancelarii leśniczego w miejscowości Krasne Dłusko

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.33.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 479498,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa samodzielnej kancelarii leśnictwa Dłusko na działce ewid. nr 2065/7; obręb ewid. Krasne Dłusko; gmina
Przytoczna; powiat międzyrzecki wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Przedmiotem
zamówienia jest budowa budynku biurowego kancelarii leśnictwa Dłusko na potrzeby administracyjne i obsługi interesantów
wraz z zewnętrzną infrastrukturą w postaci:
- instalacji elektroenergetycznej,
- instalacji wodociągowej,
- instalacji kanalizacyjnej ze zbiornikiem bezodpływowym,
oraz utwardzenie terenu.
Zamawiający zaleca, aby budowa budynku kancelarii realizowana była w technologii drewnianej z wykorzystaniem
prefabrykowanych gotowych elementów oraz montażu na placu budowy tych elementów ( modułów ) ściennych,
dachowych, stropowych. Budynek zaprojektowany w konstrukcji drewnianej, szkieletowej na płycie fundamentowej. Ściany
nośne wykonane z drewna iglastego klasy C24, czterostronnie struganego i impregnowanego o wilgotności do 16%. Słupy
szkieletu ścian w maksymalnym rozstawie 626mm układane na podwalinie drewnianej, zwieńczone oczepem. Usztywnienie
podłużne ścian od strony wewnętrznej budynku przez płytę OSB/3 i MFP od strony zewnętrznej . Konstrukcja stropu z belek
drewnianych (dolny pas wiązara dachowego) opartych na oczepie ścian nośnych. Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowa z
belką stropową. Podcień budynku wspornikowy (przewieszenie belek stropowych)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty, która była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu wynosi 619 000,00 zł brutto, a Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 516 600,00 zł brutto i nie może jej zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, Zamawiający zobligowany jest unieważnić postępowanie zgodnie z podstawą prawną wskazaną w uzasadnieniu prawnym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.