eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i KartografiiOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012276098

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyr.generalny@gugik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35f31453-7497-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00087636/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sprzątanie lokali biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenow utwardzonych na nieruchomościach użytkowanych przez GUGiK (w okresie 12 miesięcy)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gugik.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://gugik.ezamawiajacy.pl poprzez opcję „Zadaj pytanie” lub zakładkę „Korespondencja”.
2. Oferty z załącznikami, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz pełnomocnictwa do złożenia oferty przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii; https://gugik.ezamawiajacy.pl lub bezpośrednio: https://oneplace.marketplanet.pl
Szczegółowe informacje nt. przewidzianych środków komunikacji elektronicznej zawarte są w Rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje nt. wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte są w Rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://oneplace.marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania, jest
Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, 00 926 Warszawa, ul. Wspólna 2;
2) kontakt do inspektora ochrony danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii: iod@gugik.gov.pl tel. +48 22 66 18 435 ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr ref. BDG-ZP.2610.33.2022.BDG prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Na podstawie art. 14 RODO zobowiązuje się wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, do przekazywania osobom, których dane osobowe pozyskali w celu udostępnienia
Zamawiającemu dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania, treści obowiązku informacyjnego Zamawiającego, o którym
mowa w ust. 1.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.33.2022.BDG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi sprzątania lokali
biurowo-magazynowych oraz utrzymanie zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach
użytkowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, położonych w Warszawie i w Lesznowoli pod adresami:
1) 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2;
2) 01-102 Warszawa, ul. Króla Jana I Olbrachta 94B;
3) 05-506 Lesznowola, ul. Wojska Polskiego 81.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.
Termin wykonania zamówienia wynosi:
- 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dla lokalizacji przy ul. Króla Jana I Olbrachta 94B w Warszawie oraz przy ul. Wojska Polskiego 81 w Lesznowoli;
- do dnia 31 marca 2023 r. od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi dla lokalizacji przy ul. Wspólnej 2 w Warszawie.
Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi nie wcześniej niż z dniem 02.01.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90620000-9 - Usługi odśnieżania

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Szczegółowy opis sposobu oceny ofert określa rozdział XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Środki higieniczne - dostarczanie w ramach realizacji zamówienia papieru toaletowego i ręczników papierowych przyjaznych dla środowiska, oznaczonych certyfikatem Ecolabel lub równoważnym

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Środki czystości - dostarczanie w ramach realizacji zamówienia biodegradowalnych worków na śmieci

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności;
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia - na kwotę co najmniej 300.000,00 zł;
4) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - w odniesieniu do tego warunku w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
a) wykażą się doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług polegających na świadczeniu usług sprzątania lokali biurowych lub biurowo-magazynowych i utrzymania zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach, przy czym wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 180.000,00 zł brutto.
UWAGA: Przez jedną usługę polegającą na świadczeniu usług sprzątania lokali biurowych lub biurowo-magazynowych i utrzymania zieleni i terenów utwardzonych na nieruchomościach Zamawiający rozumie usługę świadczoną w ramach jednej umowy.
Wykonawca w wykazie usług zobowiązany jest podać tylko te główne usługi, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał konkretne usługi na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku, Zamawiający nie dopuszcza ogólnych zapisów np. „zgodne z SWZ” lub kopiowania wymagań podanych przez Zamawiającego.
b) będą dysponować na etapie realizacji zamówienia co najmniej 2 (dwiema) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą wykonywać usługę odśnieżania dachów. Każda z tych osób musi posiadać:
o aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) oraz zgodnie z § 105 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwai higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) - zgodnie z § 105 ust. 1 tego rozporządzenia pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi;
o zaświadczenie o odbytym szkoleniu w dziedzinie bhp, którego program obejmował zagadnienia dotyczące bhp pracy na wysokości (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.);
o wiedzę z zakresu oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą zgodnie z art. 226 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 poz.1320).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Każdy Wykonawca, wraz z ofertą, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie – odpowiednio – samodzielnie lub łącznie, spełniają warunki udziału w postępowaniu, w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, złoży następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia zgodnie
z wymogami Zamawiającego o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 3 SWZ,
2) wykaz wykonanych usług, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Każdy Wykonawca, wraz z ofertą, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp a także na podstawie art. 7 ust.
1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz.835). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
1) warunek określony w Sekcji 5.4 ust. 1 pkt 3 winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) warunek określony w Sekcji 5.4 ust. 1 pkt 4 lit. a winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
3) warunek określony w Sekcji 5.4 ust. 1 pkt 4 lit. b zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie będą go spełniać łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym w § 12. wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje przez Platformę dostępną pod adresem https://gugik.ezamawiajacy.pl poprzez polecenie „Złóż ofertę”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.