eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TychachOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003449054

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Budowlanych 59

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 323 22 61

1.5.8.) Numer faksu: 32 323 22 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.tychy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1286620a-7619-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482459

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025909/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mops_tychy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, nr tel. 32 323 22 61, adres e-mail: sekretariat@mops.tychy.pl.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@mops.tychy.pl, telefon: 32 323 22 74.
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach”.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Wykonawca/podwykonawca/podmiot na zasoby którego powołuje się wykonawca składa oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: T/DZP/341/7/AMi/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Udzielenie kobietom bezdomnym tymczasowego schronienia
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie całodobowego tymczasowego schronienia wraz z całodziennym wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście
z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej - bezdomnym kobietom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach.
Prognozowana liczba kobiet: 6, prognozowana liczba osobodni: 1110.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w wysokości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego.
Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętym niniejszym postępowaniem i opisanym w Rozdziale II SWZ. Warunkiem udzielenia zamówień będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Realizacja programów psychoedukacyjnych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Transport osoby bezdomnej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Udzielenie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie całodobowego tymczasowego schronienia wraz z całodziennym wyżywieniem i zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej w schronisku z usługami opiekuńczymi, osobom bezdomnym skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny.
Prognozowana liczba osób: 7, prognozowana liczba osobodni: 1575

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
w wysokości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego.
Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętym niniejszym postępowaniem i opisanym w Rozdziale II SWZ. Warunkiem udzielenia zamówień będzie przeprowadzenie negocjacji z wybranym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Realizacja programów psychoedukacyjnych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Transport osoby bezdomnej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
• Wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
- dla części 1 - minimum 100 000,00 zł
- dla części 2 – minimum 200 000,00 zł
2. Zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca przedstawi:
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dla Części 1 - Udzielenie kobietom bezdomnym tymczasowego schronienia wymagane jest dysponowanie:
a) nie mniej niż 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze pracownika socjalnego, na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku, posiadającą wykształcenie zgodnie z art. 116, 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. lub art. 5 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007r.,
b) nie mniej niż 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze opiekuna, na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku,
c) co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze opiekuna sprawującego nadzór w porze nocnej.
• Osoby przewidziane do realizacji zamówienia w charakterze opiekuna, zobowiązane są do spełniania następujących wymagań, tj.:
- posiadania wykształcenia zasadniczego branżowego lub zasadniczego zawodowego,
- co najmniej rocznego doświadczenia w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
lub
- posiadania wykształcenia co najmniej średniego lub średniego branżowego oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Dla Części 2 - Udzielenie osobom bezdomnym tymczasowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi wymagane jest dysponowanie:
a) nie mniej niż 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze pracownika socjalnego, na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku, posiadającą wykształcenie zgodnie z art. 116, 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. lub art. 5 ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 16 lutego 2007r.;
b) nie mniej niż 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze opiekuna, na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku;
c) co najmniej 1 osobą przewidzianą do realizacji zamówienia w charakterze opiekuna sprawującego nadzór w porze nocnej na nie więcej niż 40 osób.
• Od pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia w charakterze opiekunów wymaga się posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu:
- pielęgniarki, ratownika medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego
lub
co najmniej wykształcenia zasadniczego branżowego lub zasadniczego zawodowego, udokumentowanego co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Warunek ten nie dotyczy osób, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej i zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie posiadały powyższych kwalifikacji – muszą je spełniać wyłączenie te osoby, które zatrudnione zostały po dniu wejścia w życie powyższej ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający określa, że zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której mowa w art. 439 ust. 1 Pzp wynikająca ze wzrostu albo spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia możliwa jest, gdy poziom ww. cen materiałów lub kosztów wzrósł lub spadł co najmniej o 10%.
2. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określa się na 150 dzień od daty upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 Pzp.
3. Ustala się, że zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować co 6 miesięcy kalendarzowe.
4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynosi 20% wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
5. W żądaniu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wnioskodawca winien wskazać podstawę/źródło, z którego wynika zmiana cen materiałów lub kosztów, np. poprzez przedstawienie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przedstawienie innego urzędowego wskaźnika oraz udowodnić, że przedmiotowe ceny uległy zmianie na poziomie co najmniej 10%, w stosunku do poprzednio ustalonych cen. Obowiązek wykazania wpływu zmian cen, o których mowa w niniejszym paragrafie na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.
6. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie również w przypadku gdy zmiana cen w przedmiotowym zakresie powoduje zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy – w tym przypadku
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów i wyjaśnień, niezbędnych do ustalenia wpływu zmiany cen na zmniejszenie kosztów Wykonawcy.
7. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.