eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubień Kujawski › "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Lubień Kujawski"Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Lubień Kujawski"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubień Kujawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Lubień Kujawski

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-840

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubienkujawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Lubień Kujawski"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-60cace4d-7623-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482308

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00302116/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-60cace4d-7623-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-60cace4d-7623-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze informacje zawarte w rozdziale 11 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.29.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych poprzez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu tj. psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki psychiatrycznej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonywanych w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Lubień Kujawski od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Przewidywana liczba godzin i osób objętych opieką:
Szacunkowa ilość podopiecznych miesięcznie dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze to 12 osób.
Łączna liczba przewidzianych godzin około 4680 h rocznie od dnia 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Określona liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną ilość, przy czym Zamawiający zapłaci za faktycznie zrealizowane.
Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia.
Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia.
Czas wykonywania usług : 1 godzina usługi równa się 1 godzinie zegarowej tj. 60 minut. Pod pojęciem ilości godzin świadczonych usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych tzn. bez czasu potrzebnego na dojście lub dojazd.
Usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi będą świadczone przez pracowników wykonawcy we wszystkie dni tygodnia tj. w dni robocze, soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:00 do 20:00 lub w innym czasie w zależności od potrzeb Klienta. Ustalenie godzin i sposobu wykonywanych świadczeń będzie ustalane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb osób objętych opieką, na podstawie decyzji wydanej przez Zamawiającego. Po ustaleniach indywidualnych wykonawca opracuje harmonogram wykonywania usług.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z §2 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
- dbałość o higienę i wygląd,
- utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
- korzystanie z usług różnych instytucji,
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
- współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
- w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
- w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
- w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach
z pracodawcą,
- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
- zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także
w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1285 ze zm.),
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologicznopedagogicznego
i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
4) Pomoc mieszkaniowa, w tym:
a)w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b)w organizowaniu drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c)kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.
5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. 2020r. poz. 685 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311100-3 - Usługi opieki społecznej dla osób starszych

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85312100-0 - Usługi opieki dziennej

85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Usługa powtarzająca się okresowo

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) „Cena” – C;
2) „Doświadczenie” – D.
2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium Waga (%) Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Cena 60 % 60 Cena najtańszej oferty
C = ------------------------------------------ x 60 pkt
Cena badanej oferty

Doświadczenie 40% 40 - od 2000 godzin usług – 0 pkt
- od 3000 godzin usług – 20 pkt
- od 4000 godzin usług – 40 pkt
Razem 100% 100 ---------------------------------------------------
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego wzoru:
L = C + D
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
G – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie”.
4. Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
5. Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie” dokonana zostanie według zasad opisanych w tabeli powyżej na podstawie doświadczeniu w świadczeniu specjalistycznych wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty (minimalny okres doświadczenia wynosi co najmniej 2000 godzin, maksymalny okres doświadczenia wynosi co najmniej 4000 godzin).
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
- Wykaz osób: skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;- zał. Nr 4 do SWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować przez odpowiednią ilość osób posiadających kwalifikacje do wykonywania usług
opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) tj:
a) 1 osobę pełniącą funkcję Koordynatora – osobą posiadającą co najmniej wykształcenie średnie będącą w stałej dyspozycji do Zamawiającego, spełniającą wymagania, o których mowa w rozdziale 4 pkt 4 ppkt. 8 SWZ,
b) 7 osób do wykonywania specjalistycznych usługach opiekuńczych tj. osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki psychiatrycznej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym;
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno wychowawczym;
- zakładzie rehabilitacji;
- innej jednostce niż wyżej wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób
z podaniem imienia i nazwiska, funkcji sprawowanej w realizacji zamówienia, oraz dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje odpowiadające wymaganiom Zamawiającego - na zasadzie spełnia/nie spełnia.
-wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z zał. Nr 5
Zamawiający uzna warunek opisany wyżej za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 1 usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w wymiarze minimum 2000 ha.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
b) nie podlega wykluczeniu,
c) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 2 i 3 do SWZ.
2) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w ust. 1 lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3) Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń, o którym mowa w ust. 1 nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.
4) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w ust. 1.
5) Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6 ust. 3 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
1) Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 7do SWZ.
2) Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
3..2Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wykazu osób skierowanych do realizacji usług zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ opisanym w rozdz. 6 ust.1 pkt. 4 tiret pierwszy
- wykaz usług zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWZ opisanym w rozdz. 6 ust. 1 pkt. 4 tiret drugi.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy- zał. nr 6 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-60cace4d-7623-11ed-94da-6ae0fe5e7159

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.