eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów i kotów z terenu Miasta Piekary Śląskie w roku 2023.Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów i kotów z terenu Miasta Piekary Śląskie w roku 2023.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bytomska 84

1.5.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://piekary.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów i kotów z terenu Miasta Piekary Śląskie w roku 2023.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52c470ee-7620-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00482264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00323109/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Przyjmowanie bezdomnych psów i kotów do schroniska

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/35671/summary.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 2 rozdziału IX SWZ, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj:
1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/ (dalej platforma przetargowa), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania na adres zarejestrowany na platformie przetargowej.
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego: bzp@piekary.pl oraz adresy e-mail wykonawców podane w formularzach ofertowych.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez platformę przetargową) zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników platformy przetargowej dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z platformy przetargowej.
2. Złożenie oferty poprzez platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 1.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z platformy przetargowej wskazane są na stronie internetowej platformy przetargowej pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/.
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty, zostały opisane w Instrukcjach użytkowników platformy przetargowej.
6. W przypadku przesyłania przez wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferty przetargowej) dopuszczone są wyłącznie formaty danych wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, dalej rozporządzenie w sprawie KRI. Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przysyłania dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar.

KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA
7. Wykonawca sporządza:
1) ofertę,
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
3) podmiotowe środki dowodowe,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
5) pełnomocnictwo,
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu w sprawie KRI, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 12, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w rozporządzeniu w sprawie KRI lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w pkt 1.
9. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dalej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 6. Klauzula informacyjna RODO:

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Prezydent Miasta w Piekarach Śląskich reprezentujący Gminę Piekary Śląskie, z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.32/3939411, adres e-mail: um@piekary.pl.
2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych pod adresem – e-mal: dane.osobowe@piekary.pl. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Celem zbierania danych jest : prowadzenie procedury przetargowej, w wyniku której zostanie wybrany wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z postanowieniami ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
5. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym i jest niezbędne do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym.
6. Pani/Pana dane będą ujawniane i upubliczniane zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r., a ponadto udostępniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu, lub kurierowi w celu przekazania korespondencji papierowej, a także podmiotom przetwarzającym:
- LTC spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie.
- NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
jeśli przedmiotowe postępowanie prowadzone jest za pomocą platformy zakupowej do obsługi
elektronicznych zamówień,
- uczestnikom i wszystkim zainteresowanym prowadzonymi postępowaniami przetargowymi,
- operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej),
- ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu
zainteresowanemu taką informacją.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan iż przepisy RODO zostały naruszone.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat - dokumentacja zamówień publicznych, 10 lat - umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). Okres przetwarzania może ulec zmianie ze względu na inne przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.54.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przyjmowanie do schroniska bezdomnych psów i kotów z terenu Miasta Piekary Śląskie w roku 2023.
1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na:
a) Przyjmowaniu, przechowywaniu i pielęgnacji bezdomnych psów i kotów pochodzących z terenu Miasta Piekary Śląskie w ramach działalności prowadzonego przez siebie schroniska, w szczególności w zakresie zapewnienia pomieszczenia chroniącego zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia.
b) Opiece nad zwierzętami, o których mowa w lit. a, w szczególności w zakresie zapewnienia: opieki weterynaryjnej, ewentualnego leczenia oraz wykonania po 14-dniowym okresie kwarantanny zabiegu kastracji / sterylizacji.
c) Czipowaniu każdego psa, który trafi do schroniska i w razie odebrania go przez właściciela
lub adoptowania, wpisania jego danych osobowych do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, która nadzoruje w Polsce elektroniczny system znakowania zwierząt.
d) Zagwarantowaniu dożywotniego pobytu w schronisku dostarczonym psom i kotom w przypadku braku osoby chętnej do ich adopcji.
e) Wykonywaniu zdjęć przyjmowanych do schroniska psów i kotów z terenu Miasta, umieszczania tych zdjęć na stronie internetowej schroniska, w opisie zamieszczając informację „pies / kot zabrany z terenu Miasta Piekary Śląskie”.
f) Prowadzeniu ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów / kotów, które dostarczono
do schroniska z uwzględnieniem opisu zwierzęcia, osoby zgłaszającej, miejsca i daty wyłapania, numeru mikroczipa, wykonanych szczepieniach/zabiegach/eutanazji.
g) Przekazywaniu informacji o psach / kotach odebranych ze schroniska przez ich właścicieli poprzez sporządzenie wykazu zwierząt.
h) Przekazywaniu informacji o psach / kotach przekazanych do adopcji poprzez sporządzenie wykazu zwierząt adoptowanych.
i) Przewidywana ilość zwierząt: około 56 psów i około 10 kotów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98390000-3 - Inne usługi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje powtórzenie podobnych usług jak dla zamówienia podstawowego zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, a polegających na:
a) Przyjmowaniu, przechowywaniu i pielęgnacji bezdomnych psów i kotów pochodzących z terenu Miasta Piekary Śląskie w ramach działalności prowadzonego przez siebie schroniska, w szczególności w zakresie zapewnienia pomieszczenia chroniącego zwierzęta przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego zmianę pozycji ciała, odpowiedniej karmy oraz stałego dostępu do wody zdatnej do picia.
b) Opiece nad zwierzętami, o których mowa w lit. a, w szczególności w zakresie zapewnienia: opieki weterynaryjnej, ewentualnego leczenia oraz wykonania po 14-dniowym okresie kwarantanny zabiegu kastracji / sterylizacji.
c) Czipowaniu każdego psa, który trafi do schroniska i w razie odebrania go przez właściciela
lub adoptowania, wpisania jego danych osobowych do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, która nadzoruje w Polsce elektroniczny system znakowania zwierząt.
d) Zagwarantowaniu dożywotniego pobytu w schronisku dostarczonym psom i kotom w przypadku braku osoby chętnej do ich adopcji.
e) Wykonywaniu zdjęć przyjmowanych do schroniska psów i kotów z terenu Miasta, umieszczania tych zdjęć na stronie internetowej schroniska, w opisie zamieszczając informację „pies / kot zabrany z terenu Miasta Piekary Śląskie”.
f) Prowadzeniu ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów / kotów, które dostarczono
do schroniska z uwzględnieniem opisu zwierzęcia, osoby zgłaszającej, miejsca i daty wyłapania, numeru mikroczipa, wykonanych szczepieniach/zabiegach/eutanazji.
g) Przekazywaniu informacji o psach / kotach odebranych ze schroniska przez ich właścicieli poprzez sporządzenie wykazu zwierząt.
h) Przekazywaniu informacji o psach / kotach przekazanych do adopcji poprzez sporządzenie wykazu zwierząt adoptowanych.

2. Warunki udzielenia zamówienia na powtórzenie podobnych usług:
- zgodnie z warunkami zamówienia podstawowego (w szczególności posiadanie zezwolenia, wymaganego warunkiem udziału w postępowaniu)
- w przypadku niezawarcia umowy przetargowej od 1 stycznia 2024r.,
- w przypadku wyczerpania środków z zamówienia podstawowego,
- postanowienia umowne zgodne z postanowieniami umownymi z zamówienia podstawowego.
3. Szacunkowa wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług wynosi: 27 682, 98 zł netto

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: śmiertelność zwierząt w schronisku prowadzonym przez wykonawcę do 5% w całym roku poprzedzającym ogłoszenie o przetargu (tj. w roku 2021), wyklucza się zgony spowodowane w sposób naturalny i w przypadkach przewidzianych w ustawie o ochronie zwierząt oraz innych przepisach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Zamawiający uzna ww. za spełniony jeżeli wykonawca posiada zezwolenie na działalność pozwalającą na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wykonawca składający ofertę samodzielnie zobowiązany jest wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni powyższy warunek i zrealizuje usługi, do których realizacji wymagane są wskazane w warunku uprawnienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
w celu wykazania braku podstaw wykluczenia:

1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

W przypadku wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia każdy w wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
2) zezwolenie, licencja, koncesja lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej.
Podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt 2) zobowiązany będzie przedstawić ten z wykonawców, który spełnia warunek udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
oraz jeżeli dotyczy

3) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną w dokumencie potwierdzającym umocowanie do reprezentowania
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy


2. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzające, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – o ile ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot wpisany do ww. rejestrów Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
Ponadto, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
2) dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1 oraz art. 455 ust. 1 pkt 2,3 i 4 oraz ust.2,3 i 4 ustawy Pzp. Wszystkie zmiany umowy zostały opisane w § 15 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/35671/summary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniawspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r.
poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”, Zamawiający wykluczy z postępowania (obligatoryjne przesłanki
wykluczenia):
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r.
dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy
(Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady
(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu

Dodatkowe informacje o kryteriach:
Kryterium cena o wadze 60% zostało rozbite na 2 kryteria:
1) cena brutto za przyjęcie 1 psa- waga 45%
2)cena brutto za przyjęcie 1 kota- waga 15%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.