eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Michałów › Remont wraz z konserwacją dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pińczów - Część nr IIOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont wraz z konserwacją dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pińczów - Część nr II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pińczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290020070

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Michałów 294

1.5.2.) Miejscowość: Michałów

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-411

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pinczow@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pinczow.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_pinczow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Zarządzanie zasobami leśnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont wraz z konserwacją dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Pińczów - Część nr II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb24f999-4561-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00307005/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont dróg leśnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00380875/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZG.270.1.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 366492,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont wraz z konserwacją dwóch dróg leśnych Nadleśnictwa Pińczów tj: drogi leśnej nr 7 wg DSD w Leśnictwie Góry – nr inw. 532/220 oraz drogi leśnej nr 8 wg DSD w Leśnictwie Sancygniów – nr inw. 531/220.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
 Remont drogi leśnej nr 7 wg DSD w Leśnictwie Góry – nr inw. 532/220.
W ramach remontu drogi leśnej wchodzi następujący zakres prac:
− miejscowe oczyszczenie i przygotowanie warstwy podłoża nawierzchni jezdni,
− uzupełnienie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej kruszywem tłuczniowym 0/31,5mm o średniej grubości 15cm, układane w nawierzchni jezdni, w miejscach uniemożliwiających przejazd,
− rozbiórka zniszczonych warstw konstrukcyjnych mijanek wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych oraz odtworzeniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni mijanek z kruszywa tłuczniowego 0/31,5mm o grubości 15cm,
− remont przepustów, polegający na ich rozebraniu i wykonaniu nowych, wyrównaniu podbudowy wraz z ponownym ułożeniem przepustu i niezbędnymi robotami ziemnymi.

W ramach konserwacji drogi leśnej wchodzi ścięcie zawyżonych poboczy oraz odmulenie istniejących rowów odprowadzających.

 Remont drogi leśnej nr 8 wg DSD w Leśnictwie Sancygniów – nr inw. 531/220.
W ramach remontu drogi leśnej wchodzi następujący zakres prac:
− miejscowe oczyszczenie i przygotowanie warstwy podłoża nawierzchni jezdni,
− uzupełnienie i zagęszczenie warstwy konstrukcyjnej kruszywem tłuczniowym 0/31,5mm o średniej grubości ok. 15cm, układane w nawierzchni jezdni, w miejscach uniemożliwiających przejazd,
− rozbiórka zniszczonych warstw konstrukcyjnych mijanek wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych oraz odtworzeniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni mijanek z kruszywa tłuczniowego 0/31,5mm o grubości 20cm,
− remont przepustu, polegający na rozebraniu zniszczonego przepustu i wykonaniu nowego przepustu, wyrównaniu podbudowy wraz z ponownym ułożeniem przepustu i niezbędnymi robotami ziemnymi.

W ramach konserwacji drogi leśnej wchodzi ścięcie zawyżonych poboczy oraz odmulenie istniejących rowów odprowadzających.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 299782,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 443719,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 299782,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COMEX-GRÓD MATEUSZ MARZEC

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 657-228-00-21

7.3.4) Miejscowość: CHIELNIK

7.3.5) Kod pocztowy: 26-020

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 299782,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.