eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu w 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zawiercie jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276596036

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywa 3

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 326721714

1.5.8.) Numer faksu: 326721714

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowpubliczne@zgm-zawiercie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-zawiercie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zgm-zawiercie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74f1fdab-6f01-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035738/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby ZGM w Zawierciu w 2023 r.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461794/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP 3/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 220000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii na potrzeby oświetlenia klatek schodowych w budynkach administrowanych przez ZGM, Cmentarza Komunalnego, budynków Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 i 2 oraz budynków warsztatowo-magazynowych ZGM w Zawierciu w 2023 r.
Kod : 09.30.00.00-2-Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;
65.31.00.00-9- Przesył energii elektrycznej i podobne usługi.
Zamawiający kwalifikuje się do V grupy przyłączeniowej i n/w grup taryfowych :

Wykaz budynków przynależnych do grupy taryfowej G 11

1 Bliska 1 moc przyłączeniowa 3,5 kW
2 Amatorska 13 moc przyłączeniowa 3,5 kW
3 Amatorska 17 moc przyłączeniowa 3,5 kW
4 Apteczna 1 moc przyłączeniowa 3,5 kW
5 Apteczna 2 moc przyłączeniowa 3,5 kW
6 Apteczna 4 moc przyłączeniowa 3,5 kW
7 Apteczna 6 moc przyłączeniowa 3,5 kW
8 Apteczna 9 moc przyłączeniowa 3,5 kW
9 Apteczna 14 moc przyłączeniowa 3,5 kW
10 Apteczna 16 moc przyłączeniowa 3,5 kW
11 Apteczna 17 moc przyłączeniowa 3,5 kW
12 Apteczna 19 moc przyłączeniowa 3,5 kW
13 Ciasna 4 moc przyłączeniowa 3,5 kW
14 Ciasna 7 moc przyłączeniowa 3,5 kW
15 Dożynkowa 7 moc przyłączeniowa 5 kW
16 Dożynkowa 9 moc przyłączeniowa 5 kW
17 Dożynkowa 11 moc przyłączeniowa 5 kW
18 Firlejów 3 moc przyłączeniowa 5 kW
19 Harcerska 46 moc przyłączeniowa 3,5 kW
20 Hoża 4 moc przyłączeniowa 3,5 kW
21 Hoża 7 moc przyłączeniowa 3,5 kW
22 Górnośląska 21 moc przyłączeniowa 3,5 kW
23 Górnośląska 33 moc przyłączeniowa 3,5 kW
24 Krakowska 13 moc przyłączeniowa 3,5 kW
25 Kościuszki 11 moc przyłączeniowa 3,5 kW
26 Kś. Wajzlera 6 moc przyłączeniowa 3,5 kW
27 Leśna 22 moc przyłączeniowa 3,5 kW
28 Limanowskiego 9 moc przyłączeniowa 3,5 kW
29 Limanowskiego 10 moc przyłączeniowa 3,5 kW
30 11 Listopada 35 moc przyłączeniowa 3,5 kW
31 3 Maja 3 moc przyłączeniowa 3,5 kW
32 3 Maja 5 moc przyłączeniowa 3,5 kW
33 3 Maja 7 moc przyłączeniowa 3,5 kW
34 3 Maja 45 moc przyłączeniowa 2,2 kW
35 3 Maja 45 moc przyłączeniowa 2,2 kW
36 Marszałkowska 2 moc przyłączeniowa 5,0 kW
37 Marszałkowska 8 moc przyłączeniowa 5 kW
38 Marszałkowska 10 moc przyłączeniowa 5 kW
39 Marszałkowska 16 moc przyłączeniowa 3,5 kW
40 Marszałkowska 18 moc przyłączeniowa 3,5 kW
41 Marszałkowska 22 moc przyłączeniowa 5 kW
42 Marszałkowska 23 moc przyłączeniowa 3,5 kW
43 Marszałkowska 31 moc przyłączeniowa 3,5 kW
44 Marszałkowska 34 moc przyłączeniowa 3,5 kW
45 Marszałkowska 35 moc przyłączeniowa 5 kW
46 Marszałkowska 37 moc przyłączeniowa 3,5 kW
47 Marszałkowska 39 moc przyłączeniowa 5 kW
48 Nowa 7 moc przyłączeniowa 5 kW
49 Nowa 9 moc przyłączeniowa 5 kW
50 Nowa 11 moc przyłączeniowa 5 kW
51 Nowa 13 moc przyłączeniowa 5 kW
52 Nowa 15 moc przyłączeniowa 5 kW
53 Nowa 17 moc przyłączeniowa 5 kW
54 Nowa 19 moc przyłączeniowa 5 kW
55 Nowa 21 moc przyłączeniowa 5 kW
56 Nowa 23 moc przyłączeniowa 5 kW
57 Nowa 25 moc przyłączeniowa 5 kW
58 Nowa 27 moc przyłączeniowa 5 kW
59 Nowa 29 moc przyłączeniowa 5 kW
60 Krzywa 3 – budynek gospodarczy moc przyłączeniowa 12 kW
61 Niedziałkowskiego 4 moc przyłączeniowa 3,5 kW
62 Niedziałkowskiego 5 moc przyłączeniowa 3,5 kW
63 Niedziałkowskiego 6 moc przyłączeniowa 3,5 kW
64 Niedziałkowskiego 7 moc przyłączeniowa 3,5 kW
65 Niedziałkowskiego 8 moc przyłączeniowa 3,5 kW
66 Niedziałkowskiego 9 moc przyłączeniowa 3,5 kW
67 Niedziałkowskiego 11 moc przyłączeniowa 3,5 kW
68 Niedziałkowskiego 12 moc przyłączeniowa 3,5 kW
69 Niedziałkowskiego 13 moc przyłączeniowa 3,5 kW
70 Niedziałkowskiego 14 moc przyłączeniowa 3,5 kW
71 Niedziałkowskiego 16 moc przyłączeniowa 3,5 kW
72 Niedziałkowskiego 17 moc przyłączeniowa 3,5 kW
73 Niedziałkowskiego 23 moc przyłączeniowa 3,5 kW
74 Niedziałkowskiego 25 moc przyłączeniowa 3,5 kW
75 Obr. Poczty Gdanskiej12 moc przyłączeniowa 3,5 kW
76 Pastewna 6a moc przyłączeniowa 3,5 kW
77 Pastewna 6b moc przyłączeniowa 3,5 kW
78 Próżna 5 moc przyłączeniowa 3,5 kW
79 Piłsudskiego 7 moc przyłączeniowa 3,5 kW
80 Polska 5 moc przyłączeniowa 3,5 kW
81 Pogorzelska 14 moc przyłączeniowa 3,5 kW
82 Pogorzelska 14a moc przyłączeniowa 3,5 kW
83 Powstańców Śląskich 1 moc przyłączeniowa 3,5 kW
84 Porębska 1 moc przyłączeniowa 3,5 kW
85 Porębska 1 moc przyłączeniowa 3,5 kW
86 Porębska 2 moc przyłączeniowa 3,5 kW
87 Porębska 46 moc przyłączeniowa 3,5 kW
88 Pomorska 87 moc przyłączeniowa 3,5 kW
89 Pl. Dąbrowskiego 18 moc przyłączeniowa 3,5 kW
90 Pl. Dąbrowskiego 20 moc przyłączeniowa 3,5 kW
91 Pl. Dąbrowskiego 22 moc przyłączeniowa 3,5 kW
92 Sądowa 6 moc przyłączeniowa 3,5 kW
93 Stary Rynek 6a moc przyłączeniowa 3,5 kW
94 Stary Rynek 6b moc przyłączeniowa 3,5 kW
95 Stary Rynek 8 moc przyłączeniowa 3,5 kW
96 Stary Rynek 10 moc przyłączeniowa 3,5 kW
97 Skłodowskiej 11 moc przyłączeniowa 3,5 kW
98 Szeroka 16 moc przyłączeniowa 3,5 kW
99 Szkolna 17 moc przyłączeniowa 3,5 kW
100 Senatorska 48 moc przyłączeniowa 3,5 kW
101 Sienkiewicza 12 moc przyłączeniowa 3,5 kW
102 Sienkiewicza 19 moc przyłączeniowa 3,5 kW
103 Słowiańska 11 moc przyłączeniowa 3,5 kW
104 Słowiańska 11 moc przyłączeniowa 3,5 kW
105 Słowiańska 11 moc przyłączeniowa 5 kW
106 Tylna 3 moc przyłączeniowa 3,5 kW
107 Wenecka 2 moc przyłączeniowa 3,5 kW
108 Westerplatte 3 moc przyłączeniowa 3,5 kW
109 Przyłubsko- domek letniskowy moc przyłączeniowa 13 kW
110 Westerplatte 5 moc przyłączeniowa 3,5 kW
111 Westerplatte 8 moc przyłączeniowa 3,5 kW
112 Westerplatte 10 moc przyłączeniowa 3,5 kW
113 Westerplatte 12 moc przyłączeniowa 3,5 kW
114 Westerplatte 14 moc przyłączeniowa 3,5 kW
115 Westerplatte 19 moc przyłączeniowa 3,5 kW
116 Westerplatte 19 moc przyłączeniowa 2,2 kW
117 Westerplatte 20 moc przyłączeniowa 3,5 kW
118 Westerplatte 22 moc przyłączeniowa 3,5 kW
119 Wojska Polskiego 21 moc przyłączeniowa 3,5 kW
120 Wojska Polskiego 22 moc przyłączeniowa 3,5 kW
121 Zegadłowicza 14 moc przyłączeniowa 3,5 kW
122 Obrońców Poczty Gd 32 moc przyłączeniowa 10 kW
123 Obrońców Poczty Gd 34 moc przyłączeniowa 10 kW
124 Obrońców Poczty Gd 36 moc przyłączeniowa 10 kW
125 Górnośląska 12 kl. Schodowa moc przyłączeniowa 4 kW

Moc przyłączeniowa do sieci 506,1kW
Przewidywany ( maksymalny ) pobór energii 106000 kWh

Wykaz budynków przynależnych do grupy taryfowej G 12
1. Kijowska 10 moc przyłączeniowa 2,2 kW
2. Kijowska 8 moc przyłączeniowa 2,2 kW
3. Paderewskiego 22a moc przyłączeniowa 16,5 kW
4. Niedziałkowskiego 2 moc przyłączeniowa 3,5 kW
5. Niedziałkowskiego 24 moc przyłączeniowa 3,5 kW

Moc przyłączeniowa do sieci 27,9 kW
Przewidywany ( maksymalny ) pobór energii : 640 kWh
strefa dzienna 2250 kWh
strefa nocna 4150 kWhWykaz budynków przynależnych do grupy taryfowej C 11

1. Krzywa 3 moc przyłączeniowa 30 kW
2. Westerplatte 19 moc przyłączeniowa 12 kW
3. Westerplatte 19 moc przyłączeniowa 9 kW
4. Pl. J. Dąbrowskiego 4 moc przyłączeniowa 16 kW
5. Wenecka 2 moc przyłączeniowa 9 kW
6. Kościuszki – szalety moc przyłączeniowa 14 kW
7. Towarowa 30 moc przyłączeniowa 40 kW
8. Krzywa 3 moc przyłączeniowa 40 kW
9. Przyjaźni 184- Cmentarz Komunalny moc przyłączeniowa 20 kW

Moc przyłączeniowa do sieci 190 kW
Przewidywany ( maksymalny ) pobór energii 113000 kWh

Określenie przewidywanego (maksymalnego) poboru energii stanowi element niezbędny służący wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ofercie (w załączniku nr 1 do SIWZ– Formularz oferty) oświadczenia o posiadaniu umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji.

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ( OSD ) na terenie miasta Zawiercia jest TAURON Dystrybucja S.A.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi : „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”, Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.