eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznejOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Bankowy 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-095

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.warszawa@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kowr.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://kowr.eb2b.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Realizacja zadań wynikających z polityki państwa, w szczególności w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba132195-64b4-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481304

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009565/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostarczanie energii W-wa Prymasa 60/62

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00461064/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WAR.WOP.260.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 322968,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do lokali użytkowych pozostających w Zasobie, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, Warszawa, dz. nr ew. 14/2, obręb 6-07-05, m.st. Warszawa, dzielnica Wola (nr inw. 16/104/LE, 27/104/LE);

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.5.5.) Wartość części: 202298,17 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do lokali użytkowanych przez KOWR pozostających w Zasobie, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 60, Warszawa, dz. nr ew. 14/2, obręb 6-07-05, m.st. Warszawa, Dzielnica Wola (nr inw. 1/109/LE, 57/109/LE, 1/105/LE, 4/104/LE);

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.5.5.) Wartość części: 120670,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu, w terminie składania ofert, tj. do dnia 6 grudnia 2022 r. do godz. 9.00 nie złożono żadnej oferty na wykonanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W prowadzonym postępowaniu, w terminie składania ofert, tj. do dnia 6 grudnia 2022 r. do godz. 9.00 nie złożono żadnej oferty na wykonanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.