eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Manowo › Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo - Gąski oraz 3544Z Kiszkowo - Gąski w Powiecie KoszalińskimOgłoszenie z dnia 2022-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo – Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330960575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cisowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Manowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-015

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943407276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.powiat.koszalin.ibip.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy , modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo – Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c480a391-75f7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008234/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo - Gąski oraz 3544Z Kiszkowo - Gąski w Powiecie Koszalińskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin, Zamawiający dopuszcza awaryjnie komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej pzd@powiat.koszalin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344). Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 15 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 14. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin, platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1) zwanego dale „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych u Zamawiającego jest Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie reprezentowany przez Dyrektora PZD w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo; Tel. 94 3424276, fax 94 3424426, e-mail: pzd@powiat.koszalin.pl;
2) Inspektorem ochrony danych w PZD w Koszalinie jest p. Dorota Pokusa, Tel. 943424430, e-mail: iod.pzd@powiat.koszalin.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp przy czym Zamawiający będzie przestrzegał zasad ograniczenia jawności wynikające z art. 96 ust. 3a i 3b ustawy Pzp; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne a także organy władzy publicznej, które na mocy odrębnych przepisów są uprawnione do dostępu do dokumentacji niniejszego postępowania;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia, okres przechowywania wynikający dla tego postępowania w przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.);
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) Posiada Pani/Pan:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 8a ust 3 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (art. 19 ust. 2 ustawy Pzp);

2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp).
Obowiązek informacyjny Wykonawcy

1) W przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe osób fizycznych, których te dane dotyczą i które przekazuje Zamawiającemu, jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem tych osób wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści:
„Oświadczam(my), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD 261.34.2022.GBP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące przebudowę dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo –Gąski oraz 3544Z Kiszkowo – Gąski w Powiecie Koszalińskim na łącznej długości 7,8 km
Zakres robót do wykonania ujęto w pięciu dokumentacjach charakteryzujących zaprojektowane rozwiązania i konstrukcje dla poszczególnych odcinków.
Podstawowy zakres robót obejmuje:
Odcinek I
(droga powiatowa nr 3544Z Kiszkowo – Gąski, odcinek o długości 1,27 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem,
b)budowę ciągu pieszego z kostki betonowej,
c)przebudowę zjazdów,
d)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,
Odcinek II
(drogi powiatowe nr 3504Z i 3544Z w m. Gąski o długości 1,78 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej poszerzeniem,
b)wykonanie ronda o średnicy 10m. z wyspą z bruku,
c)budowę ciągu pieszorowerowego,
d)budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego,
e)budowę spowolnień ruchu z kostki betonowej,
f)remont kanalizacji deszczowej,
g)przebudowę zjazdów,
h)wykonanie poboczy ziemnych oraz z kruszywa,
i)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,
Odcinek III
(droga powiatowa nr 3504Z Sarbinowo –Gąski o długości ok.3,35 km)
a)wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy wiążącej i ścieralnej,
b)wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu
c)przebudowę przepustów,
d)remont istniejącej kanalizacji deszczowej,
e) przebudowę chodnika w ciągu drogi,
f) przebudowę zatoki autobusowej
g) wykonanie wymaganego przepisami oznakowania

Odcinek IV
( drogi powiatowe nr 3506Z i 3504Z w m. Sarbinowo o długości 1,00 km)
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem,
b)budowę ciągu pieszego z kostki betonowej,
c)budowę kanalizacji deszczowej,
d)budowę utwardzonego pobocza z kostki betonowej,
e)przebudowę zjazdów,
f)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,


Odcinek V
(droga powiatowa nr 3504Z w m . Mielenko o długości 0,42 km
a)przebudowę jezdni wraz z jej częściowym poszerzeniem
b)budowę chodnika z kostki betonowej,
c)przebudowę zjazdów,
d)budowę kanalizacji deszczowej,
e)budowę oświetlenia drogi,
f)wykonanie poboczy,
g)wykonanie wymaganego przepisami oznakowania,
3.Roboty prowadzone będą zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę projektem tymczasowej organizacji ruchu. Projekt winien zawierać wymagane przepisami uzgodnienia. Koszty opracowania projektu ponosi Wykonawca.
4.Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 8,9 i 10 do SWZ.
Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale 26 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
a)Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
- dwóch robót budowlanych polegających na przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej, przy czym każda wykonana robota musi dotyczyć odcinka drogi o długości min. 2 km i wartości brutto zadania min. 1.000.000 PLN
- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o długości min. 0,15 km i wartości brutto zadania min. 15.000 PLN
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego niniejszego postępowania w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, NBP nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP, w którym zostanie on opublikowany.
b)Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:
- osobą która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia,
- osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie przedmiotu zamówienia,
- osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami elektrycznymi w zakresie przedmiotu zamówienia,

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt.5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie,
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ,
7. W przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na podmiot , o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy, musi wykazać, że wobec tego podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o których mowa w rozdziale 17 niniejszej SWZ.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 2- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, natomiast oświadczenia/ dokumenty wymienione w pkt 1 składa takie same jak Wykonawca polski. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia: - dot. osoby która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia,
- dot. osoby która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami sanitarnymi w zakresie przedmiotu zamówienia,
- dot. osoby która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami elektrycznymi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym zgodnym co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do SWZ;
2) Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a) Oświadczenia Wykonawcy zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ;
b) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ - jeżeli dotyczy
3. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
4. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
5) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
- dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
c)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonują poszczególni wykonawcy. Oświadczenie jw. Przedkłada się w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp zgodnie z treścią formularza ofertowego. d) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia brutto na poczet wykonania zamówienia na zasadach określonych w § 9 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach i na warunkach określonych w § 14 projektu umowy oraz w zakresie uregulowanym w art.455 ustawy Pzp a także w przypadku i na warunkach określonych w § 15 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.