eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kurza Góra › "Budowa placu manewrowego w leśnictwie Kotusz na terenie Nadleśnictwa Kościan"Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa placu manewrowego w leśnictwie Kotusz na terenie Nadleśnictwa Kościan”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kościan

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410008122

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gostyńska 89

1.5.2.) Miejscowość: Kurza Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: tel. 65 512 02 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koscian@poznan.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://koscian.poznan.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koscian/zamowienia-publiczne4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa placu manewrowego w leśnictwie Kotusz na terenie Nadleśnictwa Kościan”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd3b0130-3dbe-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366766/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.33.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 61737,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu manewrowego przy drodze leśnej w leśnictwie Kotusz. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Krzan na działkach ew. o nr 7056. W celu wykonania placu manewrowego w leśnictwie Kotusz należy:
1) Przeprowadzić niezbędne prace ziemne polegające na:
a) wykonaniu niwelacji terenu z oczyszczeniem terenu i wywozem gruntu do 0,5 km we wskazane miejsce,
b) mechanicznym wykonaniu koryta na głębokości 20 cm (korytowanie i przepychanie humusu),
c) mechaniczne zagęszczenie i profilowanie podłoża.
2) Utwardzić nawierzchnię placu:
a) wykonać nawierzchnię z kruszywa kamiennego łamanego o uziarnieniu ciągłym 4-31,5mm, bez domieszki kruszyw pochodzących z recyklingu, położonej rozściełaczem z płytą wibracyjną. Grubość warstwy średnio 30 cm po zagęszczeniu. Nawierzchnia placu powinna zapewniać właściwe odwodnienie. Spadki poprzeczne nie powinny być mniejsze niż 2% oraz nie powinny przekraczać 6%. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy sprzętu zagęszczającego.
Rozliczenie za wykonane prace nastąpi w metrach kwadratowych. W należności za zużyte materiały zawarte są wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę.
b) Wymiary placu 30x20m. Powierzchnia placu 600m2.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ, kosztorys ślepy (przedmiar) stanowiący załącznik nr 12 do SWZ oraz projekt umowy jako załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 69850,26 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138785,49 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 69850,26 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EMKA Kowalski Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 779-229-27-36

7.3.3) Ulica: Główna, ul. Partnerska 10

7.3.4) Miejscowość: Pobiedziska

7.3.5) Kod pocztowy: 62-010

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 69850,26 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.