eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi P這ck › Us逝gi poligraficzne - Druk i dostawa katalogu wystawy - Galeria p這cczan, do Muzeum Mazowieckiego w P這ckuOg這szenie z dnia 2022-12-06


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Us逝gi poligraficzne – Druk i dostawa katalogu wystawy – Galeria p這cczan, do Muzeum Mazowieckiego w P這cku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Muzeum Mazowieckie w P這cku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000285758

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Tumska 8

1.5.2.) Miejscowo嗆: P這ck

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-402

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - P這cki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@muzeumplock.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.muzeumplock.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - pa雟twowe i samorz康owe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Upowszechnianie kultury, sztuki i edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Us逝gi poligraficzne – Druk i dostawa katalogu wystawy – Galeria p這cczan, do Muzeum Mazowieckiego w P這cku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-174daa8b-75a6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00480008

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-12-06

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00070709/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.13 Us逝gi poligraficzne – Druk i dostawa katalog闚, informator闚, przewodnik闚, folder闚, materia堯w edukacyjnych itp.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a
Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu ePUAPu lub poczty elektronicznej zam闚ieniapubliczne@muzeumplock.eu umo磧iwiaj帷ej
identyfikacj podmiot闚 przekazuj帷ych te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dok豉dnego czasu i daty ich odbioru.
Adres strony internetowej - www.muzeumplock.bip.org.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca sk豉da ofert za
po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na
miniPortalu. Funkcjonalno嗆 do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost瘼na dla Wykonawc闚 na miniPortalu, w
szczeg馧ach danego post瘼owania

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z zapisami w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271/7/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia s us逝gi poligraficzne – Druk i dostawa katalogu wystawy – Galeria p這cczan, do Muzeum Mazowieckiego w P這cku

Galeria p這cczan
format 155 155 mm
obj皻o嗆 208 s.
nak豉d 500 egz.
druk CMYK+CMYK
papier olin regular cream matt 120 g
oprawa twarda grzbiet szyty ni熤i, zaokr庵lony, oporkowy, kapita趾a kremowa,
tektura 2 mm, oklejka papier offsetowy 150 g, druk CMYK + folia matowa, wyklejka olin regular cream matt 120 g, 0+0
Posiada nr ISBN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79823000-9 - Us逝gi drukowania idostawy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zam闚ienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Zamawiaj帷y wymaga aby Wykonawca wykaza, 瞠 nale篡cie wykona w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej 1 us逝g polegaj帷 na druku materia堯w (w ramach 1 umowy), o warto軼i nie ni窺zej ni 20.000,00 z brutto.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y;

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Do oferty (tj. Formularz oferty) Wykonawca do陰cza:
1) O鈍iadczenie Wykonawcy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Za陰cznik nr 1.
2) O鈍iadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Za陰cznik nr 2.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach lub sytuacji podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniami, o kt鏎ym mowa w pkt 1, tak瞠 o鈍iadczenia podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powo逝je si na jego zasoby, tj.:
1) O鈍iadczenie Podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu – sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Za陰cznik nr 1a.
2) O鈍iadczenie Podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu – sk豉dane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – Za陰cznik nr 2a.
O鈍iadczenie sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Inne dokumenty do陰czane do oferty:
1) Pe軟omocnictwo osoby lub os鏏 podpisuj帷ych ofert - je瞠li uprawnienie do podpisu nie wynika bezpo鈔ednio z za陰czonych dokument闚.
2) W przypadku z這瞠nia oferty wsp鏊nej – pe軟omocnictwo udzielone liderowi.
3) Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby – Za陰cznik Nr 3 lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. /je瞠li dotyczy/
4) O鈍iadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia – Za陰cznik Nr 4./je瞠li dotyczy/

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-14 08:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu. Funkcjonalno嗆 do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost瘼na dla Wykonawc闚 na miniPortalu, w szczeg馧ach danego post瘼owania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 08:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Termin realizacji zam闚ienia (kryterium oceny ofert) – maksymalny dopuszczalny termin realizacji zam闚ienia to 7 dni
od chwili dostarczenia przez Zamawiaj帷ego wszystkich niezb璠nych materia堯w.
2. Termin obowi您ywania umowy – do 60 dni od dnia zawarcia umowy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.