eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków › Modernizacja ORW JAZY w Gminie Maków Podhalański poprzez wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wykończenie wnętrz ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu.Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja ORW JAZY w Gminie Maków Podhalański poprzez wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wykończenie wnętrz ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Maków Podhalański

1.3.) Oddział zamawiającego: JST

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna

1.5.2.) Miejscowość: Maków

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-220

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 874 97 00

1.5.8.) Numer faksu: 33 874 97 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@makow-podhalanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.makow-podhalanski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://makow-podhalanski.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ORW JAZY w Gminie Maków Podhalański poprzez wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wykończenie wnętrz ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fec476b-3dd4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032883/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Modernizacja ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Jazy poprzez wykonanie wewnetrzynych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wykończenia wnetrz ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364708/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.37.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1200000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prac budowlanych zadania inwestycyjnego w formie „zaprojektuj i wybuduj” polegającego na modernizacji Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego JAZY w Gminie Maków Podhalański poprzez wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i wykończenie wnętrz ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:
1) Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynku A i B Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego Jazy w Makowie Podhalańskim;
2) Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej zagospodarowania terenu wokół budynków oraz miejsc postojowych i serwisowych dla kamperów;
3) Wykonanie prac budowlanych / modernizacji pomieszczeń wewnątrz budynków A i B ORW Jazy w Makowie Podhalańskim;
4) Wykonanie prac budowlanych zagospodarowania terenu wokół budynków oraz miejsc postojowych i serwisowych dla kamperów;
Przy kalkulacji oferty Wykonawca powinien uwzględnić również:
a. wykonanie wszelkich niezbędnych prób, badań oraz sprawdzeń
b. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy z zachowaniem zasady szczególnej ostrożności oraz przepisów bhp i p.poż.
c. ubezpieczenie przedmiotu umowy od ryzyk budowlanych do wysokości wartości zawartego kontraktu na czas realizacji umowy z Zamawiającym.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy dla OW Jazy w Makowie Podhalańskim stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ.
4. Wykonawca wybrany do realizacji zadnia winien zastosować właściwe materiały umożliwiające osiągnięcie właściwych założeń estetycznych i funkcjonalnych dla realizowanego zadania wynikających z obecnie obowiązujących norm i przepisów budowlanych.
5. Ilekroć w SWZ lub we wzorze umowy lub w PFU lub innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np.” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny, o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji lub w umowie lub w PFU lub innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego.
6. Zgodnie z art. 101 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SWZ i PFU. Wykonawca, który powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w opisie przedmiotu zamówienia, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu w złożonej ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i PFU.

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH DLA GMIN GÓRSKICH

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45442110-1 - Malowanie budynków

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

44113810-6 - Wykończenia nawierzchni

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1299700 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1299700 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1299700 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Julkar KOMPLEKSOWE USŁUGI BUDOWLANE Agnieszka Chromy

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5521278657

7.3.3) Ulica: Bieńkówka 650

7.3.4) Miejscowość: BIEŃKÓWKA

7.3.5) Kod pocztowy: 34-212

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1299700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-22

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

ZADANIE REALIZOWANE JEST PRZY UDZIALE ŚRODKÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH DLA GMIN GÓRSKICH

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.