eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › PN/02/2022 Zakup energii elektrycznej na okres 01.2023 r. - 12.2023 r. dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w OpoluOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
PN/02/2022 Zakup energii elektrycznej na okres 01.2023 r. - 12.2023 r. dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: FILHARMONIA OPOLSKA IM.JÓZEFA ELSNERA W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7540336747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 24

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-075

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@filharmonia.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.opole.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/672983

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PN/02/2022 Zakup energii elektrycznej na okres 01.2023 r. - 12.2023 r. dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f01776ff-45b5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066559/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa energii elektrycznej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00383445/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PN/02/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej na okres 01.2023 r. - 12.2023 r. dla Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu.
1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
2. Opis przedmiotu zamówienia, w tym wykaz numerów liczników energii elektrycznej, wykaz budynków, grupa taryfowa, numer PPE, moc zamówiona oraz prognozowany roczny pobór energii elektrycznej został ujęty w załączniku nr 1A do SWZ, zwany dalej opisem przedmiotu zamówienia/umowy.
3. Zakup energii elektrycznej będzie się odbywać na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą.
4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami ustawy Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną oraz Polskimi Normami.
5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego szacowanej ilości energii elektrycznej. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż Zamawiający zakupi energię elektryczną będącą przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości nie mniejszej niż sześćdziesiąt [60] procent [%] łącznej ilości energii elektrycznej która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy, o której mowa w pkt 4 SWZ.
6. Cena energii elektrycznej określona przez Wykonawcę pozostanie niezmienna w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmiany kwoty podatku VAT, podatku akcyzowego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 607361,48 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 607361,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 607361,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7010296402

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010296402

7.3.3) Ulica: SŁONIMSKIEGO

7.3.4) Miejscowość: WROCŁAW

7.3.5) Kod pocztowy: 50-304

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 607361,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-01 do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Wynagrodzenie zostało skalkulowane przez Wykonawcę w oparciu o ceny jednostkowe energii elektrycznej w wysokości:

1) dla grup taryfowych C 21 (wszystkie PPE) - w wysokości: 1,85 zł netto za 1 kWh energii elektrycznej;
2) dla grup taryfowych C 11 (wszystkie PPE) - w wysokości: 1,85 zł netto za 1 kWh energii elektrycznej;
3) dla grup taryfowych O 11 (wszystkie PPE) - w wysokości: 1,85 zł netto za 1 kWh energii elektrycznej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.