eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanica-Zdrój › Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Polanica-Zdrój.Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Polanica-Zdrój.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLANICA-ZDRÓJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Polanica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Polanica-Zdrój.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-408aa252-7589-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479948

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036619/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój na okres dwóch lat

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polanica.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polanica.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.1. Na stronie zamawiającego: www.polanica.pl, zamieszczone są odnośniki (linki) odsyłające
do dokumentacji postępowania znajdującej się na stronie systemu teleinformatycznego.
2.2. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://polanica.logintrade.net.
2.3. Stroną internetową prowadzonego postępowania jest strona systemu teleinformatycznego. Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o stronie internetowej postępowania, należy przez
to rozumieć stronę, na której pod wskazanym powyżej adresem funkcjonuje system teleinformatyczny.
2.4. System teleinformatyczny, o którym mowa powyżej, spełnia wymagania określone w u.p.z.p., w szczególności w art. 64 i 68 ustawy oraz w § 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
2.4.1. Do połączenia z systemem używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Każdy wykonawca posiada w systemie dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach.
2.4.2. Wymagania techniczne, które muszą spełniać urządzenia informatyczne w celu korzystania
z systemu teleinformatycznego opisane zostały na stronie internetowej pod adresem: https://polanica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2.4.3. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt
2.4.4. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików określony w instrukcji dostępnej pod adresem: https://polanica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2.4.5. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty lub dokumentu przez wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty lub dokumentu bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości e-mail, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty lub dokumentu. Wykonawca otrzymuje wiadomość na wskazany przez siebie adres e-mail. W przypadku wykonawcy zalogowanego w systemie teleinformatycznym, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu lub oferty przez system.
2.4.6. Szczegółowe instrukcje dla wykonawców znajdują się na stronie: https://polanica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2.4.7. Regulamin systemu teleinformatycznego dostępny jest pod adresem: https://polanica.logintrade.net.
2.4.8. Rejestracja do systemu teleinformatycznego dostępna jest pod adresem: https://polanica.logintrade.net.
2.4.9. Korzystanie z systemu teleinformatycznego jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój;
• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Polanicy-Zdroju: e-mail: iod.umpolanica@grupaformat.pl; tel.: 721 805 522;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
Pozostałe obowiązki informacyjne zawarte zostały w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ - rozdział 27

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/23/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Polanica-Zdrój - 1 zadanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena - 85%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Polanica-Zdrój - 1 zadanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena - 90%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Polanica-Zdrój - 1 zadanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) cena - 90%
2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p.;
7.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – tj. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej.
7.2. Zamawiający nie określa innych warunków udziału w postępowaniu, niż wymienione w punkcie poprzedzającym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 11.2. Zgodnie z art. 125 ust. 1 u.p.z.p., do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodle-ganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
11.3. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.2. Zgodnie z art. 125 ust. 1 u.p.z.p., do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodle-ganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
11.3. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.3. Zgodnie z art. 58 ust. 1 u.p.z.p. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
7.3.1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.3.2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.3.3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 u.p.z.p. jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
7.3.4. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
7.3.4.1. oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 u.p.z.p., z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ – oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
7.3.4.2. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.4. Zgodnie z art. 118 ust. 1 u.p.z.p., wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Z uwagi jednak na nieokreślenie przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznych lub zawodowych, przepis art. 118 u.p.z.p. nie ma w niniejszym postępowaniu zastosowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1.1. zmiany o charakterze prawnym, tj.:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które będą miały wpływ na kształt warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej - w zakresie,
w jakim zmiany te dotyczyć będą niniejszej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia,
2) zmiany przepisów o zamówieniach publicznych, jeśli Zamawiający będzie zobowiązany uwzględnić je w umowie zawartej przed taką zmianą,
3) zmiany przepisów prawa międzynarodowego, które zobowiązana będzie wdrożyć Rzeczpospolita Polska, w tym organy jej administracji samorządowej,
4) wydanie decyzji, uchwał, postanowień, rozstrzygnięć, orzeczeń, wyroków itp. przez uprawnione organy, które będą zobowiązywały Zamawiającego do zmiany zawartej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia,
5) inne zmiany o charakterze prawnym, jeśli powstanie obowiązek ich wdrożenia, w zakresie
w jakim zmiany te dotyczyć będą niniejszej umowy lub wynikających z niej umów ubezpieczenia;
1.2. zmiany podmiotowego zakresu zamówienia, tj.:
1) utworzenia przez Zamawiającego nowych podmiotów, w tym wyodrębnionych z podmiotów dotychczas objętych zamówieniem lub powstałych w wyniku ich połączenia,
2) restrukturyzacji, przekształcenia, połączenia, podziału, komercjalizacji lub zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem,
3) rozwiązania podmiotu objętego zamówieniem;
1.2.1. w przypadku zmiany formy prawnej podmiotów objętych zamówieniem, szczególnie
w związku z ich przekształceniem w spółkę prawa handlowego, nowopowstały podmiot
lub upoważniony przez niego Zamawiający winien wyrazić pisemnie wolę kontynuacji umów ubezpieczenia w ciągu 30 dni, a Wykonawca wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umów
na nowy podmiot, pod warunkiem, że nowy podmiot będzie posiadał analogiczny profil działalności, jak przed zmianą i nie ulegną zmianie zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe; w przypadku braku pisemnego potwierdzenia woli kontynuacji ubezpieczeń uważa się, że umowa ubezpieczenia wygasła z dniem zmiany formy prawnej,
a Wykonawca dokona zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego i zasadami rozliczenia określonymi w niniejszej umowie;
1.3. zmiany przedmiotowego zakresu zamówienia, tj.:
1) wzrostu albo spadku ilości lub wartości przedmiotu ubezpieczenia ubezpieczonego systemem sum stałych (wzrostu albo spadku sumy ubezpieczenia),
2) zwiększenia sumy ubezpieczenia w związku z modernizacją przedmiotu ubezpieczenia, przeprowadzonymi inwestycjami, adaptacją, rozbudową itp.,
3) zmiany wysokości sum ubezpieczenia, w tym wynikającej ze zobowiązań Zamawiającego zaciągniętych po zawarciu umowy,
4) zmiany wysokości sum gwarancyjnych, w tym wynikającej ze zobowiązań Zamawiającego zaciągniętych po zawarciu umowy,
5) zmiany wykonywanej działalności i konieczności objęcia zmiany tej ochroną ubezpieczeniową,
6) rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nieprzewidzianego lub pominiętego w specyfikacji warunków zamówienia i konieczności zawarcia nowego rodzaju ubezpieczenia,
7) modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w tym w związku ze zobowiązaniami Zamawiającego zaciągniętymi po zawarciu umowy,
8) wyczerpania sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub limitów odszkodowawczych w klauzulach i innych warunkach umowy ubezpieczenia oraz wyczerpania sumy gwarancyjnej bądź podlimitów odszkodowawczych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i konieczności ich uzupełnienia;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://polanica.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d zmian umowy
1.4. zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeśli zmiany opisane w pkt. 1.1-1.3 będą miały wpływ na wysokość tego wynagrodzenia: proporcjonalne zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy lub zwrot przez Wykonawcę składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami rozliczenia określonymi w niniejszej umowie,
1.5. wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy musi być ekwiwalentna do jego świadczenia względem Zamawiającego;
1.6. zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadkach określonych w pkt. 1.1-1.4 nie nastąpi, jeśli Wykonawca zrezygnuje ze wzrostu tego wynagrodzenia.
2. Dopuszczalna jest zmiana umowy na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z zachowaniem warunków określonych w powołanym przepisie.
3. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej jest złożenie pisemnego wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja – w odniesieniu do zmian opisanych
w pkt. 1.3 2-3 - przez drugą Stronę;
3.1. warunki wprowadzenia zmiany do umowy:
1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których w niniejszym paragrafie,
2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie,
3) złożony przez stronę inicjującą wniosek o zmianę powinien zawierać:
a) opis propozycji zmiany (treści zapisów umownych),
b) uzasadnienie zmiany wraz z udokumentowaniem okoliczności stanowiących podstawę zmiany umowy,
c) opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy, w tym na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) termin, od którego zmiana ma obowiązywać.
4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić w formie polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego albo pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.