eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Zakup materiałów z podziałem na branże: ogólnobudowlaną, elektryczną oraz instalacyjną na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ....Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup materiałów z podziałem na branże: ogólnobudowlaną, elektryczną oraz instalacyjną na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ....

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871552417

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Curie-Skłodowskiej 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gz@gpp.grudziadz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup materiałów z podziałem na branże: ogólnobudowlaną, elektryczną oraz instalacyjną na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu ....

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-135b34f6-2881-11ed-a13c-0629f8dcd146

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325750/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP/168/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup materiałów ogólnobudowlanych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44111000-1 - Materiały budowlane

4.5.5.) Wartość części: 48780,49 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup materiałów elektrycznych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31680000-6 - Elektryczne artykuły i akcesoria

4.5.5.) Wartość części: 16260,16 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup materiałów instalacyjnych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44190000-8 - Różne materiały budowlane

4.5.5.) Wartość części: 32520,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 6 P.z.p., gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożlwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający po otwarciu ofert stwierdził niezgodność specyfikacji warunków zamówienia z projektem umowy polegającą na tym, iż w OPZ użyto sformułowania z którego wynikało, że odbiór zakupionego towaru miał odbywać się we własnym zakresie tj. przez Zamawiającego i na jego koszt. Natomiast, w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SWZ użyto w § 1 ust. 5 sformułowania z którego wynikało, że dostawa towaru winna odbyć się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Sprzeczność ta ujawniła się dopiero po otwarciu ofert. Wada ta ma nieusuwalny charakter.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 6 P.z.p., gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożlwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający po otwarciu ofert stwierdził niezgodność specyfikacji warunków zamówienia z projektem umowy polegającą na tym, iż w OPZ użyto sformułowania z którego wynikało, że odbiór zakupionego towaru miał odbywać się we własnym zakresie tj. przez Zamawiającego i na jego koszt. Natomiast, w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SWZ użyto w § 1 ust. 5 sformułowania z którego wynikało, że dostawa towaru winna odbyć się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Sprzeczność ta ujawniła się dopiero po otwarciu ofert. Wada ta ma nieusuwalny charakter.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 6 P.z.p., gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożlwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający po otwarciu ofert stwierdził niezgodność specyfikacji warunków zamówienia z projektem umowy polegającą na tym, iż w OPZ użyto sformułowania z którego wynikało, że odbiór zakupionego towaru miał odbywać się we własnym zakresie tj. przez Zamawiającego i na jego koszt. Natomiast, w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SWZ użyto w § 1 ust. 5 sformułowania z którego wynikało, że dostawa towaru winna odbyć się transportem Wykonawcy i na jego koszt. Sprzeczność ta ujawniła się dopiero po otwarciu ofert. Wada ta ma nieusuwalny charakter.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.