eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Modernizacja dachów wraz z niezbędnymi odbiorami robót w budynkach oświatowych w Otwocku ramach zadania budżetowego pn., "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka"Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja dachów wraz z niezbędnymi odbiorami robót w budynkach oświatowych
w Otwocku ramach zadania budżetowego pn., „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Otwock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013268770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 5

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otwock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://otwock.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dachów wraz z niezbędnymi odbiorami robót w budynkach oświatowych
w Otwocku ramach zadania budżetowego pn., „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f199895-4c68-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00280969/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.62.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 433943,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
Zadanie I Wykonanie prac polegających na modernizacji dachu sali gimnastycznej poprzez:
1. Przygotowanie projektu docieplenia modernizowanego dachu,
2. Demontaż starych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i instalacji odgromowej,
3. Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów,
4. Naprawa i w przypadku potrzeby podwyższenie kominów, attyk oraz elementów wentylacji do wysokości zgodnej z przepisami,
5. Montaż nowych obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
6. Wykonanie nowej instalacji odgromowej,
7. Wyrównanie płaszczyzny powierzchni dachu,
8. Docieplenie stropodachu niewentylowanego warstwą styropianu (o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/(m K)), o grubości 22 cm i pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz papą wierzchniego krycia. Współczynnik przenikania ciepła przegrody po dociepleniu wyniesie U=0,147 W/(m2*K),
w formule „projektuj i buduj” w Szkole Podstawowej nr 4 w Otwocku przy ul. Szkolnej 31.
Opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy.
5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
1) zabezpieczenie terenu robót,
2) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
3) zapewnienie bieżącej obsługi wykonanych prac,
4) organizacja zaplecza budowy,
5) ubezpieczenie budowy,
6) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych robót do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej
z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,
7) wykonania wszystkich innych prac, w tym nie ujętych w projekcie umowy,
a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w przypadku wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania, odtworzenie instalacji i wyposażenia zewnętrznego. Uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac
po ich zakończeniu.
8) naprawienia w sposób estetyczny wszelkich ubytków i uszkodzeń tynków i posadzek powstałych w wyniku prowadzonych prac wraz z wykonaniem nowych powłok malarskich w ich rejonie z zastosowaniem farb i okładzin zbliżonych do istniejących.
W przypadku uszkodzenia elementów przyległych, obróbek blacharskich, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w wyniku prowadzonych prac do wymiany na nowe zbliżony do istniejących.
9) prowadzenie prac w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
10) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy stanowią część realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”. W związku
z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do:
a) współpracy z pozostałymi Wykonawcami wykonującymi roboty budowlane
w obrębie placówki.
b) sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy na dzień rozpoczęcia prac oraz na dzień dokonania odbioru końcowego i przekazania jej Zamawiającemu w formie cyfrowej oraz w formie papierowej (nie więcej niż 4 zdjęć na arkusz).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 181951,22 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Zadanie II Wykonanie prac polegających na modernizacji dachu poprzez:
1. Przygotowanie projektu wymiany poszycia dachowego
2. Usunięcie istniejącego poszycia wraz z obróbkami blacharskimi i innymi niezbędnymi elementami
3. Wykonanie impregnacji konstrukcji, poszycia z desek przed korozją biologiczną,
4. Miejscowe naprawy poszycia z desek,
5. Montaż nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej,
6. Montaż membrany paroprzepuszczalnej,
7. Montaż kontrłat i łat,
8. Wykonanie pokrycia z dachówki ceramicznej dostosowanej kolorem i kształtem do istniejącej dachówki,
9. Wykonanie oddzielenia konstrukcji dachu od pomieszczeń na poddaszu przegrodą wykonania z płyt GK ogniowych – zgodnie z projektem zabezpieczenia,
10. Naprawa i w przypadku potrzeby podwyższenie kominów, attyk oraz elementów wentylacji do wysokości zgodnej z przepisami,
11. Utylizacja powstałych odpadów i uporządkowanie placu budowy.
Instalacje odgromowa jest realizowana w odrębnym etapie
w formule „projektuj i buduj” w Przedszkolu nr 4 w Otwocku przy ul. Dwernickiego 1, zgodnie z opinią dotyczącą pokrycia dachowego oraz projektem budowlanym zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. Opis przedmiotu zamówienia określa Program funkcjonalno-użytkowy.
5. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
1) zabezpieczenie terenu robót,
2) zapewnienie stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót,
3) zapewnienie bieżącej obsługi wykonanych prac,
4) organizacja zaplecza budowy,
5) ubezpieczenie budowy,
6) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych robót do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej
z zaznaczeniem wprowadzonych zmian,
7) wykonania wszystkich innych prac, w tym nie ujętych w projekcie umowy,
a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w przypadku wykonanie nowych obróbek blacharskich, parapetów, orynnowania, odtworzenie instalacji i wyposażenia zewnętrznego. Uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac
po ich zakończeniu.
8) naprawienia w sposób estetyczny wszelkich ubytków i uszkodzeń tynków i posadzek powstałych w wyniku prowadzonych prac wraz z wykonaniem nowych powłok malarskich w ich rejonie z zastosowaniem farb i okładzin zbliżonych do istniejących.
W przypadku uszkodzenia elementów przyległych, obróbek blacharskich, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w wyniku prowadzonych prac do wymiany na nowe zbliżony do istniejących.
9) prowadzenie prac w uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
10) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy stanowią część realizowanego przez Zamawiającego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwock”. W związku
z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do:
a) współpracy z pozostałymi Wykonawcami wykonującymi roboty budowlane
w obrębie placówki.
b) sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy na dzień rozpoczęcia prac oraz na dzień dokonania odbioru końcowego i przekazania jej Zamawiającemu w formie cyfrowej oraz w formie papierowej (nie więcej niż 4 zdjęć na arkusz).

4.5.3.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45321000-3 - Izolacja cieplna

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 251991,87 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Art. 255 ust. 3 ustawy Pzp - Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 299333,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 306333,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 306333,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.