eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radomsko › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem" - Miasto RadomskoOgłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem” - Miasto Radomsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIM Łódzkie sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 389269806

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 6 lokal 106

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@simlodzkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: simlodzkie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem” - Miasto Radomsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0636093a-7563-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00422644/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/701238

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/701238

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej
platformazakupowa.pl/ pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sim_lodzkie/proceedings lub poczty elektronicznej
zamowienia@simlodzkie.pl
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi
150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
2. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@simlodzkie.pl
3. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto
w pkt 18 SWZ dostępnej na stronie
https://platformazakupowa.pl/transakcja/701238

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że:
1. Administrator danych: Administratorem Państwa danych osobowych jest SIM Łódzkie Sp. z o.o. reprezentowany przez Prezesa
Zarządu.
2. Dane kontaktowe: Kontakt z administratorem: SIM Łódzkie Sp. z o.o., ul. Kościuszki 6/106, 97 – 500 Radomsko, nr telefonu
690342529, adres poczty elektronicznej: iod@simlodzkie.pl
3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych: Dane będą
przetwarzane przez SIM Łódzkie Sp. z o.o. w celach:
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – znak sprawy
ZP.271.4.2022
2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych, dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Odbiorcy danych:
1) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; udostępnianie danych, o którym mowa w art. 74 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ma zastosowanie
do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych
osobowych) zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane
osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa), Administrator (Zamawiający) udostępnia w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.
2) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
5. Prawa osoby, której dane dotyczą:
Osoby, których dane osobowe przetwarza SIM Łódzkie sp. z o.o. mają prawo do:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 216/679, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane te dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. 2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Celem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą i parkingiem, kub. 6000 m3, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy etapy:
a) Etap 1 – 2,5 miesiąca od daty podpisania umowy
b) Etap 2 – 4,5 miesiąca od daty odbioru Etapu 1
c) Etap 3 – nadzór autorski, zgodnie z umową
Uwaga: do terminu realizacji dolicza się max 2 miesiące, w których Zamawiający dokonuje odbioru poszczególnych etapów (do 1 miesiąca- odbiór Etapu 1, do 1 miesiąca – odbiór Etapu 2)
3. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:
1) uzyskanie mapy do celów projektowych niezbędnej do opracowania ww. dokumentacji projektowej;
2) wykonanie badań podłoża gruntowego – badania geologiczne, należy uwzględnić wyniki przy posadowieniu budynków;
3) uwzględnienie istniejącej infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją (także zieleni), w stopniu umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych ekspertyz i/lub ocen technicznych;
4) wykonanie koncepcji PZT zaakceptowanej przez rzeczoznawcę ppoż. i gestorów sieci;
5) wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla dwóch budynków wielorodzinnych zaakceptowanej przez rzeczoznawcę ppoż.
6) opracowanie katalogu „standardów wykończenia części wspólnych oraz powierzchni użytkowych mieszkań” pozwalającego na wybór Zamawiającemu elementów wykończenia wnętrz oraz wyposażenia zawartych w zakresie opracowania, przy czym każdy z tych elementów powinien być dostępny w nie mniej niż w 3 wariantach oraz każdy wariant powinien stanowić alternatywę w obrębie jednej „półki cenowej” dla danego elementu;
7) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia;
8) sporządzenie wielobranżowych projektów budynków wielorodzinnych oraz przyłączy i elementów wymienionych w SWZ wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń, opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020r., poz. 1609 z późn. zm.);
9) sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.);
10) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.);
11) sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454 z późn. zm.);
12.) sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 z późn. zm.);
13.) sporządzenie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
14) uzyskanie warunków technicznych przyłączenia od gestorów sieci, jeśli będą wymagane;
15.) przygotowanie wniosków o udzielenie odstępstwa od przepisów technicznobudowlanych oraz uzyskanie tych odstępstw, jeśli będą wymagane;
16) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli będzie wymagana);
17) sporządzenie projektowej charakterystyki energetycznej budynków;
18.) przygotowania wstępnego projektu podziału/łączenia działek z wykazem zmian gruntowych, jeśli będą wymagane;
19) wykonanie wyniesienia podziału i trwałej stabilizacji w terenie nowych punktów załamania granic zgodnie z obowiązującymi przepisami – w tym w razie zaistnienia takiej potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie o rozgraniczenie działek;
20) odnowienie granic terenu inwestycji, jeśli będą wymagane;
21) opracowanie ostatecznego standardu wykończenia części wspólnych oraz powierzchni użytkowych mieszkań uzgodnionego z Zamawiającym elementów wykończenia wnętrz oraz wyposażenia zawartego w zakresie opracowania;
22) opracowanie zestawu wizualizacji fotorealistycznych (rozdzielczość 600 dpi) przedstawiających

a) ogólny widok osiedla z lotu ptaka – dwie sztuki, każda z innej perspektywy,
b) ogólny widok osiedla z perspektywy człowieka – trzy sztuki, każda przedstawiająca inną część osiedla w możliwie dużym zakresie.

4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie:

1) dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych
2) dróg wewnętrznych wraz z miejscami postojowymi (w tym dla osób niepełnosprawnych),
3) ciągów pieszych, ciągów pieszo - jezdnych,
4) miejsc gromadzenia odpadów stałych,
5) miejsc rekreacji w tym placu zabaw,
6) obiektów małej architektury,
7) zieleni urządzonej,
8) oświetlenia terenu,
9) wszelkich niezbędnych przyłączy do sieci i infrastruktury technicznej.

5. Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę nadzoru autorskiego. Zamawiający informuje, że w ramach pełnienia nadzoru autorskiego minimalny zlecony zakres będzie dotyczył dokonania aktualizacji kosztorysów oraz czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania (np. wyjaśnień i odpowiedzi na pytania do SWZ). Usługa nadzoru autorskiego będzie sprawowana w okresie od wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót według Dokumentacji Projektowej do dnia uzyskania dla zadania objętego tym postępowaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie później jednak niż w ciągu 44 miesięcy od daty udzielenia zamówienia. W przypadku nie wszczęcia takiego postępowania usługa nie będzie sprawowana i Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru.
6. Szczegółowy zakres świadczenia usługi nadzoru autorskiego został opisany w załączniku do SWZ – opis przedmiotu zamówienia oraz w umowie.
7. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji obejmują:
7.1. Wymagania prawne dotyczące materiałów zaprojektowanych do wykonania robót.
7.2. Wymagania prawne dotyczące dokumentacji projektowej.
Powyższe wymagania zostały szczegółowo opisane w załączniku do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

8. Dokumentację należy wykonać w opracowaniach podzielonych według branż. Opracowania należy zgrupować według części i przekazać Zamawiającemu w opisanych twardych oprawach introligatorskich - teczkach. Dokumentację należy podzielić na egzemplarze i tomy oraz dokonać zrozumiałej numeracji i opisów. W każdym tomie projektu winien znajdować się spis zawartości kompletnej dokumentacji. Przed złożeniem projektu do odbioru ustalić z Zamawiającym szczegółową formę dokumentacji.
9. Wykonawca udzieli na cały przedmiot zamówienia 5 – letniej gwarancji. Zamawiający rozszerza swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za Wady i informuje, że uprawnienia te wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot zamówienia.
10. Zaleca się dokonanie oględzin miejsca objętego przedmiotem zamówienia.
11. Szczegółowy dodatkowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry projektowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
A) Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w szczególności osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane, tj.:
a) osobą, która będzie architektem (koordynatorem projektantów wszystkich branż), posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz następujące doświadczenie zawodowe:
osoba ta była projektantem branży architektonicznej w co najmniej jednym zadaniu, którego zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku co najmniej dwukondygnacyjnego o zaprojektowanej powierzchni użytkowej co najmniej 800 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – z wyłączeniem budynków należących do XVIII Kategorii obiektów budowlanych stanowiących Załącznik do ustawy Prawo budowlane.
b) osobą, która będzie projektantem branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz następujące doświadczenie zawodowe:
osoba ta była projektantem branży konstrukcyjno - budowlanej w co najmniej jednym zadaniu, którego zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku co najmniej dwukondygnacyjnego o zaprojektowanej powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2.
c) osobą, która będzie projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz następujące doświadczenie zawodowe:
osoba ta była projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej jednym zadaniu, którego zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku co najmniej dwukondygnacyjnego z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi o zaprojektowanej powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2.
d) osobą, która będzie projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz następujące doświadczenie zawodowe:
osoba ta była projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w co najmniej jednym zadaniu, którego zakres obejmował wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku co najmniej dwukondygnacyjnego z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi o zaprojektowanej powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2.
e) osobą, która będzie projektantem branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które obejmowały projektowanie w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
f) osobą, która będzie projektantem branży drogowej, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej.
UWAGA:
1. W przypadku rozbudowy budynku Zamawiający uwzględni jedynie powierzchnię rozbudowaną budynku.
2. Wskazane osoby, o których mowa w punkcie A) powinny posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.
3. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa odpowiednio w pkt A) a-f dotyczy odpowiednio doświadczenia zawodowego w ramach jednej osoby.
4. Dopuszcza się łączenie funkcji projektantów w poszczególnych branżach pod warunkiem wykazania przez te osoby wymaganych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
5. Nie dopuszcza się rozłączenia funkcji koordynatora projektantów wszystkich branż z funkcją projektanta branży architektonicznej. Obie te funkcje powinna pełnić jedna osoba.
6. Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz.2351) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania, wyszczególnione wyżej jeżeli:
1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do projektowania, oraz
2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych
dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny
ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia z wyjątkiem przypadków gdy wykonawca oferuje rozwiązania
równoważne. W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Jeżeli
wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe
okażą się niekompletne, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie rozwiązań równoważnych, w szczególności tych o których mowa w art.
101 ust. 5 i 6 Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca dołącza:
1) wykaz dodatkowego doświadczenia osób (jeżeli dotyczy),
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu,
3) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę
przedsiębiorstwa;
6) dowody równoważności, o których mowa w pkt 5.14. SWZ;
7) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, jeżeli dotyczy, określone w punkcie 22 SWZ;
8) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 2 500,00 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku BGK
nr 43 1130 1163 0014 7173 2920 0002 z dopiskiem WADIUM – znak sprawy ZP.271.4.2022.
5. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto
zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
8. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno
być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
zaleca się wymienienie wszystkich wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub
poręczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania wykonawcy złożoną przez
niego ofertą),
5) gwarancja lub poręcznie winny umożliwić wniesienie roszczenia za zdarzenie mające miejsce w okresie obowiązywania
terminu związania ofertą również po jego upływie – z zastrzeżeniem, że jeżeli koniec terminu do żądania wypłaty z gwarancji
lub poręczenia przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy oraz sobotę, wówczas termin ten ulega wydłużeniu
do najbliższego dnia roboczego – pod rygorem uznania, że wadium wniesiono w sposób nieprawidłowy.
6) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) wykonawca, którego ofertę wybrano: (i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (ii) nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
7) oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.
9. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami opisanymi w art. 98 ust.1,2,4,i 5 ustawy Pzp.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku
prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w
dziale IX Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami opisanymi w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się
odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących usług

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Rodzaj, zakres zmian i warunki ich wprowadzenia zawarto w projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ dostępnej na stronie :
https://platformazakupowa.pl/transakcja/701238

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.