eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Woźniki › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskimOgłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Woźniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 11

1.5.2.) Miejscowość: Woźniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-289

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 36 69 900

1.5.8.) Numer faksu: 36 69 905

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wozniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wozniki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d60c04a-756a-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479648

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003830/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa sieci kanalizacyjnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.wozniki.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Woźnik. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej, odprowadzającej ścieki bytowo-gospodarcze z posesji mieszkalnych zabudowanych przy ulicach: Częstochowska, Lubliniecka, Klonowa, Powstańców, Wolności, Długa, Krótka, Polna, Mokra, Podgórna w Kamienicy w gminie Woźniki.
Projektowana kanalizacja sanitarna obejmująca posesje wzdłuż ww. ulic na terenie Kamienicy, włączona zostanie do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanej przy ul. Głównej w Babienicy.
Zadanie obejmuje:
- sieć kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 SDR34 Dz200x5,9mm lite o dł. ok. 4991,1 mb
- sieć kanalizacji tłocznej z:
- Rur kanalizacji tłocznej PE80 SDR17,6 Dz110x6,3mm o dł.ok. 2190,2 mb
- Rur kanalizacji tłocznej PE80 SDR17,6 Dz90x5,2mm o dł.ok. 290,9 mb
- Rur kanalizacji tłocznej PE80 SDR17,6 Dz40x2,3mm o dł. ok. 31,7 mb
- przykanaliki z rur PVC-U SN8 SDR34 Dz160x4,7mm lite o dł. ok. 1590,5 mb
- tłocznię ścieków sanitarnych ?2500, H=7,0m - 1 kpl.
- przepompownię ścieków sanitarnych ?800, H=2,5m - 1 kpl.
- przydomową przepompownię ścieków sanitarnych ?800, H=2,5m - 2 kpl.
- studnie rewizyjne z króćcem do płukania, betonowe DN1000 - 30 kpl.
- studnie z odpowietrzeniem, betonowe DN1000 - 2 kpl.
- studnie rewizyjne, tworzywowe DN425 - 179 szt.
- studnie kanałowe, betonowe DN1000 - 117 szt.
- studnie kanałowe, tworzywowe DN600 - 38 szt.
- studnie rozprężne, betonowe DN1000 - 2 szt.
- trójniki PVC Dz200/160mm b- 78 szt.
Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Częstochowska) zostanie wykonana wyłącznie poprzecznie, metodą przewiertu sterowanego. Sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona w pasie dróg powiatowych( ul. Lubliniecka i Klonowa) i gminnych (ul. Długa, Krótka, Mokra, Polna, Powstańców, Podgórna, Wolności) zostanie ułożona metodą wykopu otwartego - będzie także prowadzone w miarę możliwości poza pasami ruchu. Remont konstrukcji nawierzchni dróg należy wykonać na trasie budowy sieci kanalizacji sanitarnej.
Po zabudowie urządzeń kanalizacyjnych na drogach gminnych i powiatowych należy odtworzyć nawierzchnie zgodną z uwagami zarządcy drogi a także z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik do SWZ.
W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty [rozwiązania] równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SWZ - zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, technologii, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest załączyć do oferty "WYKAZ MATERIAŁOW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH" oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej. Poprzez dokumentację potwierdzającą dotyczącą minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
UWAGA:
1) Brak załącznika "Wykaz materiałów i urządzeń równoważnych" jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, że dla kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia.
2) W przypadku ewentualnego zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów, niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Nie dopuszcza się zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych innych, niż określonych w ofercie wykonawcy.
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:Cena - 60; 2 - Okres gwarancji - 20; Doświadczenie personelu kluczowego - kierownik budowy - 20. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie:, - Cmin -najniższa cena spośród wszystkich ofert, - Cof - cena podana w ofercie.Okres gwarancji - Liczba punktów = Ozn war2; 0 pkt – 36 miesięcy, 10 pkt - 48 miesięcy, 20 pkt - 60 miesięcy. Doświadczenie personelu kluczowego - kierownik budowy - Liczba punktów = Ozn war3, - 0 pkt – brak doświadczenia w kierowaniu minimum 1 robotą budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, -10 pkt – doświadczenie w kierowaniu minimum 1 robotą budowlaną obejmującą budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej, - 20 pkt – doświadczenie w kierowaniu minimum 2 robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. 21.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.21.5. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu kluczowego - kierownik budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim".
Szczegółowy zakres robót budowlanych, objętych nadzorem wskazano w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SWZ.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. zakres czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021., poz. 2351 z późn. zm.)
2. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo finansowym będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą Inwestycji,
3. wspieranie Zamawiającego i Inwestora we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
4. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,
5. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
6. kontrola i weryfikacja przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji,
7. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą Inwestycji,
8. weryfikacja przedłożonych kosztorysów na roboty zamienne lub dodatkowe.
9. nadzorowanie robót zamiennych lub dodatkowych.
10. prowadzenie bieżącej dokumentacji fotograficznej budowy.
11. bezwzględne zachowanie tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy.
12. dbałość o interesy zamawiającego w trakcie realizacji umowy
13. składanie raportów na piśmie o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Inwestycji,
14. uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń,
15. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
16. organizacja i prowadzenie narad budowy raz w tygodniu.
17. regularny pobyt inspektora nadzoru sanitarnego na budowie potwierdzony podpisem na liście obecności przechowywanej w biurze budowy dostosowany do pracy wykonawcy robót budowlanych i wymagań Inwestora.
18. opracowywanie tygodniowego raportu z zrealizowanych prac na budowie oraz raportu miesięcznego, w którym zestawione będą informacje: o postępie robót, realizacji robót w zgodności z harmonogramem, TER i TES.
19. bieżące prowadzenie TER-tabeli elementów rozliczeniowych w zgodności przedmiarem w zawartym kontraktem z Wykonawcą robót oraz TES-tabeli elementów scalonych dla poszczególnych branż robót tj. roboty sieciowe, roboty odtworzeniowe, roboty elektryczne, pompownie
20. przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji - raport końcowy
21. weryfikacja kart obmiarowych oraz wszystkich niezbędnych dokumentów odbiorowych.
22. pełny udział we wszystkich czynnościach odbiorowych, a w szczególności odbioru robót zanikowych, odbiorów częściowych, technicznych oraz odbioru końcowego.
23. zapewnienie udziału w procesie budowy specjalisty d/s. rozliczeń oraz weryfikacji dokumentów rozliczeniowych. Po zakończeniu i rozliczeniu Nadzór Inwestorski będzie brał udział w przeglądach gwarancyjnych oraz innych zdarzeń związanych z brakiem możliwości eksploatacji wybudowanych urządzeń i instalacji w czasie okresu gwarancji.
24. inspektor w branży sanitarnej pełnić będzie funkcję kierownika zespołu nadzoru inwestorskiego.
Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:Cena - 60; - Doświadczenie inspektora branży sanitarnej skierowanego do realizacji zadania - 40.21.2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:Cena- Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * waga, gdzie:,- Cmin -najniższa cena spośród wszystkich ofert,- Cof - cena podana w ofercie.Doświadczenie inspektora branży sanitarnej skierowanego do realizacji zadania Liczba punktów = Ozn war2,- 0 pkt – nadzór w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego nad minimum 6 robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej długości min. 2 km,- 10 pkt – nadzór w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego nad minimum 7 robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej długości min. 2 km , - 20 pkt - nadzór w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego nad minimum 8 robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej długości min. 2 km , - 30 pkt - nadzór w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego nad minimum 9 robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej długości min. 2 km, - 40 pkt - nadzór w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego nad minimum 10 robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej długości min. 2 km. 21.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.21.5. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora branży sanitarnej skierowanego do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa
Dla zadania nr 1
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy w zakresie warunku wykażą:

1. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum 3 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Minimum dwie roboty budowlane - muszą obejmować budowę lub przebudowę lub rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5000,00m każda.

UWAGA:
Wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu w wykazie robót, złożonym na wezwanie Zamawiającego, należy podać długość w m wykonanych sieci w celu weryfikacji spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

2. Dysponowanie:
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Dla zadania nr 2
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają zdolności techniczne lub zawodowe tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonują należycie co najmniej sześć usług polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy lub przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 2 km.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa;
- specjalista ds. rozliczeń (rozliczenia mogą być wykonywane przez osoby , o których mowa powyżej, należy jednak wpisać powyższe w wykazie osób))
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. – dla zadania nr 1; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. - dla zadania nr 1 i zadania nr 2; Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. – dla zadania nr 1 i zadania nr 2; Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. - dla zadania nr 1 i zadania nr 2; Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. - dla zadania nr 1; Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. - dla zadania nr 2; Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. - dla zadania nr 2;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób - zadanie nr 1 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.; Wykaz robót budowanych - zadanie nr 1 - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.; Wykaz usług - zadanie nr 2 - Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.; Wykaz osób - zadanie nr 2 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - zadanie nr 1 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.; Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - zadanie nr 1 - Oświadczenie
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w
zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia.; Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - zadanie nr 1 - Oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
"Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub
informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.; Oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - zadanie nr 2 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót
budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.;
Dla zadania nr 1 - Wykonawca wraz z ofertą składa kosztorys ofertowy, w wersji uproszczonej tj. z podaniem cen
jednostkowych i składników cenotwórczych (ceny roboczogodziny, wskaźników narzutów i wartości/stawki Vat - podane
kosztorysie np. na stronie tytułowej kosztorysu).
Uwaga! Zamawiający wymaga, aby cena jednostkowa podana w kosztorysie uproszczonym zawierała wartość wszystkich
składników R, S, M oraz narzutów (tzn. narzuty liczone dla każdej pozycji kosztorysu, a nie na końcu kosztorysu).;
Wykonawca załącza do oferty wykaz jeśli powołuje się na rozwiązania równoważne - dot. zadania nr 1. Do wykazu należy
dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/wyroby/urządzenia zapewnią uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.; Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby - zadanie nr 2 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.; Oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby - zadanie nr 2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zad. 1 - 100 000.00 PLN
Zad. 2 - 1 000.00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (ar. 117 ust. 2 Pzp). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem ten spośród wykonawców, który posiada zdolności do realizacji zamówienia, tj. spełnia warunki udziału w postępowaniu, powinien zrealizować zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego musi jednoznacznie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

- Dla zadania nr 1
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarto w § 18 i 19 wzoru umowy stanowiacego załącznik do SWZ.
- Dla zadania nr 2
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarto w § 10 i 11 wzoru umowy stanowiacego załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem”, zgodnie z wstępną promesą Nr Edycja2/2021/5792/PolskiLad, dotyczącą realizacji przez Gminę Woźniki inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.