eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa wyrobów medycznych m.in. szczypce, zastawki, zestawy do ciągłego pomiaru rzutu sercaOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyrobów medycznych m.in. szczypce, zastawki, zestawy do ciągłego pomiaru rzutu serca

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Prądnicka 80

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-202

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljp2.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyrobów medycznych m.in. szczypce, zastawki, zestawy do ciągłego pomiaru rzutu serca

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b921bc68-748d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479559

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta
powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników SWZ w języku polskim.
b) złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego. Wykonawca jest
zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, 1. Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij
wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy. 4. Niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf. 5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. - Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z. 6. Zalecany format
kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym
niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej
dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji składania wniosków o wyjaśnienie treści swz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis w następujący sposób: -bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i – dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty
(po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w pkt 40 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w pkt 40 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ.271.101.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczypce biopsyjne gastroskopowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej(maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawcy nie
przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy. Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnej treści oświadczeń w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zastawki i sprzęt do implantacji

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego. Okres obowiązywania Umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 6 miesięcy w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy. Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnej treści oświadczeń w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestawy do ciagłego inwazyjnego pomiaru rzutu serca

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141200-2 - Cewniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej
(maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne
zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od
zakładanego. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawcy
nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy w
przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z
wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości
wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy. Przedłużenie umowy
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego i Wykonawcę
zgodnej treści oświadczeń w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej
obowiązywania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PAKIET IV - Szczypce biopsyjne

4.2.6.) Główny kod CPV: 33168000-5 - Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej
(maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne
zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od
zakładanego. W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawcy
nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy w
przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych z
wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości
wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy. Przedłużenie umowy
nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego i Wykonawcę
zgodnej treści oświadczeń w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej
obowiązywania.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa – dotyczy jedynie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyrobu medycznego- zgodnie z załącznikiem 5
2. Katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego produktu w języku polskim lub angielskim- dotyczy wszystkich pakietów
3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w przypadku zaoferowania wyrobu równoważnego – zgodnie z załącznikiem 4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisane w § 6 ust.3,4,5,6 załącznika nr 2 - wzór umowy
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony w szczególności w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm
-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Strony zmienią wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 2 niniejszej Umowy, w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia zmian, o których mowa w §6 ust. 3 Umowy. Zmiana wynagrodzenia, z przyczyn opisanych w ust. 3 powyżej, powinna więc być proporcjonalna i adekwatna do zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych, jednak nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 niniejszej Umowy.
5. W przypadku zmiany ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio łącznych cen i kosztów, jak i ich obniżenie o więcej niż 10% względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie – zgodnie z zasadami wskazanymi poniżej, o ile zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę:
1) Waloryzacja wynagrodzenia może dotyczyć jedynie części wynagrodzenia Wykonawcy, płatnego po złożeniu wniosku o dokonanie waloryzacji i może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności;
2) Zmiana wynagrodzenia może zostać wprowadzona na wniosek Wykonawcy, złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy przez Strony. Kolejna zmiana wynagrodzenia wynikająca z okoliczności określonych wyżej może nastąpić nie częściej niż co 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji. Do wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia winny zostać dołączone dokumenty, potwierdzające wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulacje przedstawiające wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
3) wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione poprzez zmianę cen jednostkowych, adekwatnie do przedstawionego przez Wykonawcę wzrostu cen materiałów i kosztów i wskaźnika wyliczonego w następujący sposób: kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszony przez Prezesa GUS za ostatni okres poprzedzający dzień złożenia wniosku przez Wykonawcę, który to wskaźnik (określony procentowo) zostanie pomniejszony o 110%;
4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień wynosi 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy należnego na podstawie niniejszej umowy;
cd w sekcji informacje dodatkowe

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaljp2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd sekcji projektowane postanowienia umowy pkt 7.4 rodzaj i zakres zmian umowy
5) do obniżenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego stosuje się odpowiednio zasady opisane w niniejszych postanowieniach, z zastrzeżeniem, że Wykonawca – na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające obniżenie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia i kalkulację przedstawiające wpływ tej zmiany, o ile Zamawiający będzie miał uzasadnione przypuszczenie, wynikające z publikowanych danych ekonomicznych lub rynkowych, że nastąpiło obniżenie cen materiałów lub kosztów, w szczególności o ile dany kwartalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego) ogłoszonych przez Prezesa GUS będzie wskazywać na obniżenie cen towarów i usług i usług konsumpcyjnych o więcej niż 10%;
6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie zasadami określonymi w niniejszych postanowieniach, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy;
7) w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w podpunkcie powyżej Zamawiający uprawniony jest do nałożenia na Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w niniejszej umowie za każdy dzień zwłoki Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy:
1) całkowity wzrost cen materiałów lub kosztów Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy względem łącznych cen i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy będzie wyższy niż 25% i jednocześnie będzie to powodować, że realizacja zamówienia - pomimo zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami powyżej - łączyć się będzie ze stratą Wykonawcy w postaci wynagrodzenia mniejszego niż koszty jego realizacji, lub
2) Zamawiający nie zaakceptuje wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami powyżej,
Strony mogą ustalić rozwiązanie niniejszej umowy na podstawie porozumienia stron, jednakże ze skutkiem na 2 miesiące naprzód.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.