eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Świadczenie usług polegających na praniu wodnym, czyszczeniu chemicznym, praniu odzieży skażonej epidemiologicznie, dezynfekcji obuwiaOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług polegających na praniu wodnym, czyszczeniu chemicznym, praniu odzieży skażonej epidemiologicznie, dezynfekcji obuwia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180690373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 11B

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-111

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 261 156 385

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia34wog@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na praniu wodnym, czyszczeniu chemicznym, praniu odzieży skażonej epidemiologicznie, dezynfekcji obuwia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec0e45c1-755d-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/34wog/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
https://portal.smartpzp.pl/34wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego za wyjątkiem zasad dotyczących czynności złożenia oferty, które zostały określone w ust. 2
poniżej, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, uzupełnień,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Systemu (Portal e-Usług
SMARTPZP) dostępnego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/34wog lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
zamowienia34wog@ron.mil.pl.
2. Ofertę wraz z załącznikami wymaganymi do oferty należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – za pośrednictwem
Formularza oferty dostępnego na: https://portal.smartpzp.pl/34wog.
UWAGA:
Podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny. Prawdziwość danych posiadacza podpisu potwierdza certyfikat podpisu
osobistego, zawierający imię (imiona), nazwisko, obywatelstwo oraz numer PESEL.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania
do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego, tj. użytkownika Wykonawcy, odbywa się
komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji,
pytań, wniosków w ramach postępowania.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
6. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy
następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
1) w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z
systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje
b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i
późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
2) w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP):
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
7. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu
można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do
Systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z wprowadzeniem do krajowego porządku prawnego postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuje się, iż na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://34wog.wp.mil.pl/ zawarto stosowną klauzulę informacyjną dla osób fizycznych przystępujących i biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni zapoznać się treścią przedmiotowej klauzuli jak również respektować zawarte w niej postanowienia i zasady.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/18/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług polegających na praniu wodnym, czyszczeniu chemicznym, praniu odzieży skażonej epidemiologicznie, dezynfekcji obuwia zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do SWZ, który stanowi jego integralną część.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) pranie wodne z wykończeniem, w skład, którego wchodzi: krochmalenie, maglowanie oraz prasowanie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego;
2) pranie wodne z prasowaniem przedmiotów zaopatrzenia żywnościowego;
3) pranie wodne bez wykończenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego;
4) pranie wodne odzieży medycznej;
5) pranie wodne z wykończeniem pościeli i ubrań skażonych biologicznie osób poddanych kwarantannie oraz innych osób znajdujących się w punktach kwarantanny organizowanych przez jednostki wojskowe w rejonie zaopatrywania 34 WOG, na które składa się również krochmalenie, maglowanie, prasowanie, dezynfekcja, pakowanie przedmiotów po praniu i czyszczeniu, załadunek i rozładunek, transport do i z punktów kwarantanny Zamawiającego oraz zabezpieczenie worków przeznaczonych do przechowywania i transportu przedmiotów skażonych biologicznie;
6) czyszczenie chemiczne przedmiotów zaopatrzenia mundurowego;
7) pełną dezynfekcję obuwia gwarantującą neutralizację bakterii, pleśni i drożdży, eliminację alergenów i wirusów oraz nieprzyjemnych zapachów;
8) dokonywanie po praniu wstępnej selekcji przedmiotów zaopatrzenie mundurowego
i żywnościowego na kwalifikujące się do dalszego użytkowania oraz przeznaczone do wybrakowania i pakowanie ich osobno;
9) pakowanie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego po praniu i czyszczeniu chemicznym asortymentowo w sposób określony w załączniku nr 6 do SWZ (załącznik nr 1 do umowy);
w ilościach zgodnych z formularzem kalkulacji oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia.

3. Wyprany przedmiot zamówienia powinien być czysty, suchy o świeżym zapachu bez plam pierwotnych i wtórnych, które powstały po wadliwym procesie prania lub też zabrudzonych w czasie transportu. Wykonawca podda przedmioty zamówienia płukaniu w płynie zapobiegającym elektryzowaniu się, wpływającym na miękkość i poprawiającym komfort użytkowania oraz zastosuje środki używane do prania posiadające aktualna opinię Państwowego Instytutu Sanitarnego lub inne równoważne dokumenty.
4. Pościel i ubrania skażone biologicznie osób poddanych kwarantannie oraz innych osób znajdujących się w punktach kwarantanny powinny zostać wyprane chemicznie lub wodnie w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza, z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych, które nie mogą wywoływać podrażnień skóry i odczynów alergicznych lub maksymalnej temperaturze przewidzianej przez producenta przedmiotu;
5. Odbiór (przywóz) i rozładunek przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona własnym transportem z miejsc wskazanych w umowie (załącznik nr 4).

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje a Wykonawca wyraża zgodę na prawo opcji. Prawem opcji objęte jest wykonywania usługi, w zakresie wykraczającym poza ilość i wartość zamówienia podstawowego, zgodnie formularzem kalkulacji ceny ofertowej, do ilości wartości określonej w tym formularzu.
2. Zamawiający w 7 dni przed zaistnieniem potrzeby skorzystania z prawa opcji złoży Wykonawcy oświadczenie o zleceniu wykonania opcji, na podstawie którego może udzielić zamówienia na maksymalną ilość usług wskazanych w formularzu kalkulacji ceny ofertowej.
3. Skorzystanie z prawa opcji może nastąpić w przypadku przydzielenia środków finansowych na realizacje zadań stanowiących przedmiot umowy i w konsekwencji pokrycia w planie finansowym Zamawiającego w określonym opcją zakresie.
4. Wykonawca oświadcza, że zgadza się na przewidziane prawo opcji, dotyczące realizacji usługi polegającej na praniu i że nie przysługuje mu żadne roszczenie z tytułu nie zlecenia przez Zamawiającego realizacji przedmiotu umowy w zakresie objętym opcją.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin odbioru odzieży skażonej biologicznie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) odpisu lub informacji z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7 i 8 ustawy, f) art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz.835).
- Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
UWAGA:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (Konsorcjum / spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 2 składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o którym mowa w ust. 2 pkt 1) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (Konsorcjum/ wspólnicy spółki cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
b) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie wskazywać jakiego postępowania dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, dane pełnomocnika, czynności jakie w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik;
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. XI ust. 1 przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy, które wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takim przypadku ceny jednostkowe netto i wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednostkowe brutto i wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu o wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów.
12. Zgodnie z art. 439 i 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, na następujących zasadach:
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 5% względem ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przyjętych przez Wykonawcę w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
2) początkowy termin, od którego będzie uwzględniany poziom zmiany określony w pkt 1 ustala się na dzień złożenia oferty przez Wykonawcę,
3) wysokość wynagrodzenia ulegnie zmianie z uwzględnieniem zmienionych cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w stosunku do cen lub kosztów przyjętych przez Wykonawcę w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia zawartego w ofercie,
4) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana z użyciem odesłania do wskaźników zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia zawarcia umowy, a każdy kolejny wniosek nie może być złożony wcześniej niż po upływie 60 dni od daty ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, wynosi 50% tego wynagrodzenia.
3. Zmiana umowy na podstawie ust. 12 może nastąpić po łącznym spełnieniu warunków określonych w tym ustępie.
4. Strony przewidują także możliwość dokonania zmian umowy w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), przy zachowaniu określonych w tym przepisie obowiązków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/34wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.