eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lądek-Zdrój › Przebudowa pomieszczeń na salę jadalną w Sanatorium Ondraszek w Długopolu Zdroju (IV).Ogłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa pomieszczeń na salę jadalną w Sanatorium Ondraszek w Długopolu Zdroju (IV).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288283

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 4

1.5.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uzdrowisko-ladek.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ladek-dlugopole

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa pomieszczeń na salę jadalną w Sanatorium Ondraszek w Długopolu Zdroju (IV).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e8f20e0-7563-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479219

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.22.WR.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa pomieszczeń na salę jadalną w Sanatorium Ondraszek w Długopolu Zdroju, zgodnie z przedmiarami robót:
- przedmiar robót branża budowlana – zał. nr 1a do SWZ,
- przedmiar robót instalacje sanitarne – zał. nr 1b do SWZ,
- przedmiar robót instalacje elektryczne – zał. nr 1c do SWZ.
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) został przedstawiony za pomocą:
- Projektu budowlanego (architektura, konstrukcja) – zał. nr 2a do SWZ,
- Projektu budowlanego – instalacje elektryczne - zał. nr 2b do SWZ,
- Opisu technicznego wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnych – zał. nr 2c do SWZ,
- zał. nr 1 do IS_Ondraszek (część rysunkowa);
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (architektura, konstrukcja) – zał. nr 2d do SWZ,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych i elektroenergetycznych– zał. nr 2e do SWZ,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru branża sanitarna– zał. nr 2f do SWZ.
b) wynagrodzenie Wykonawcy określone będzie w formie wynagrodzenia kosztorysowego. Szczegółowe warunki w tym zakresie wskazane są we projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ.
c) Przedmiot niniejszego zamówienia nie obejmuje zakupu wyposażenia tj. urządzeń kuchennych wymienionych w projekcie budowlanym część architektura i konstrukcja opis zamierzenia inwestycyjnego zakres robót punkt 8 i 9.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podłogowych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8 - Roboty malarskie

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 345918,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 345918,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 345918,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Ogólnobudowlany-Transportowy OLIMARD Daniel Sadliński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8811475149

7.3.3) Ulica: Gerberów 9

7.3.4) Miejscowość: Lądek Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 57-540

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 345918,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.