eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Bieżące utrzymanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkiej i powiatowych na terenie miasta Zabrze w latach 2022-2024 z podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkiej i powiatowych na terenie miasta Zabrze w latach 2022-2024 z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 242783530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kasprowicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-803

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322776800

1.5.8.) Numer faksu: 322776801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.miastozabrze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.mzd.miastozabrze.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkiej i powiatowych na terenie miasta Zabrze w latach 2022-2024 z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4935ba36-5823-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00479204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002184/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.26 Bieżące utrzymanie dróg gminnych, krajowych, wojewódzkiej i powiatowych na terenie miasta Zabrze w latach 2022 - 2024 z podziałem na części

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DR.260.29.2021.PG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 6151828,48 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1286500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg krajowych, wojewódzkiej i powiatowych na terenie miasta Zabrze
w tzw. strefie I północnej, przedstawionej w załączniku mapowym. Wykaz robót wchodzących w zakres robót utrzymaniowych określony został w ogólnej charakterystyce robót. Zamawiający dopuszcza wskazane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego miejsca wykonywania robót wchodzących w zakres zamówienia poza obszarem określonym mapą, jednakże wyłącznie
w granicach administracyjnych miasta Zabrze.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonywanie drogowych robót utrzymaniowych,
a w szczególności:
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- roboty brukarskie,
- roboty bitumiczne,
- roboty rozbiórkowe,
- prace o charakterze konserwacyjno – naprawczym.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
- opracowywanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez Głównego Inżyniera Miasta;
- wykonywanie, utrzymywanie oznakowania zgodnie z ww. projektem;
- przywracanie oznakowania do stanu pierwotnego;
- podejmowanie działań zgodnie z protokołem zgłoszeniowym i protokołem przekazania terenu budowy;
Wykonawca musi być dyspozycyjny przez całą dobę i realizować polecenia Zamawiającego:
a) Zgodnie z protokołem zgłoszeniowym:
- zabezpieczenie elementów pasa drogowego, jego utrzymywanie w należytym stanie do czasu podjęcia działań remontowych
- podjęcie wykonania remontu cząstkowego
- podjęcie działań w przypadkach awaryjnych
b) Zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy:
- rozpoczęcie remontu obiektu
- zakończenie remontu obiektu
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, postanowieniami zawartymi w treści projektowanych postanowień umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zleceń Zamawiającego w następujących terminach:
1) Termin zabezpieczenia elementów pasa drogowego do 1 godz. od momentu zgłoszenia.
2) Termin podjęcia działań remontowych w przypadkach awaryjnych do 3 godz. od momentu zgłoszenia
3) Termin wykonania remontu cząstkowego – zgodnie z ustaleniami określonymi
w specyfikacji technicznej lub przez inspektora nadzoru w protokole zgłoszeniowym
4) Termin rozpoczęcia remontu obiektu przekazanego protokołem przekazania terenu budowy – zgodnie z ustaleniami określonymi przez inspektora nadzoru
w protokole przekazania terenu budowy, do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania.
Termin zakończenia remontu obiektu – określony przez Inspektora Nadzoru na podstawie zakresu i procesów technologicznych, wskazany w protokole przekazania terenu budowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1646557,60 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Zabrze w tzw. strefie południowej, przedstawionej w załączniku mapowym. Wykaz robót wchodzących w zakres robót utrzymaniowych określony został w ogólnej charakterystyce robót. Zamawiający dopuszcza wskazane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego miejsca wykonywania robót wchodzących w zakres zamówienia poza obszarem określonym mapą, jednakże wyłącznie
w granicach administracyjnych miasta Zabrze.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonywanie drogowych robót utrzymaniowych,
a w szczególności:
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- roboty brukarskie,
- roboty bitumiczne,
- roboty rozbiórkowe,
- prace o charakterze konserwacyjno – naprawczym.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
- opracowywanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez Głównego Inżyniera Miasta;
- wykonywanie, utrzymywanie oznakowania zgodnie z ww. projektem;
- przywracanie oznakowania do stanu pierwotnego;
- podejmowanie działań zgodnie z protokołem zgłoszeniowym i protokołem przekazania terenu budowy;
Wykonawca musi być dyspozycyjny przez całą dobę i realizować polecenia Zamawiającego:
a) Zgodnie z protokołem zgłoszeniowym:
- zabezpieczenie elementów pasa drogowego, jego utrzymywanie w należytym stanie do czasu podjęcia działań remontowych
- podjęcie wykonania remontu cząstkowego
- podjęcie działań w przypadkach awaryjnych
b) Zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy:
- rozpoczęcie remontu obiektu
- zakończenie remontu obiektu
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, postanowieniami zawartymi w treści projektowanych postanowień umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zleceń Zamawiającego
w następujących terminach:
1) Termin zabezpieczenia elementów pasa drogowego do 1 godz. od momentu zgłoszenia.
2) Termin podjęcia działań remontowych w przypadkach awaryjnych do 3 godz. od momentu zgłoszenia
3) Termin wykonania remontu cząstkowego – zgodnie z ustaleniami określonymi
w specyfikacji technicznej lub przez inspektora nadzoru w protokole zgłoszeniowym
4) Termin rozpoczęcia remontu obiektu przekazanego protokołem przekazania terenu budowy – zgodnie z ustaleniami określonymi przez inspektora nadzoru
w protokole przekazania terenu budowy, do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania.
Termin zakończenia remontu obiektu – określony przez Inspektora Nadzoru na podstawie zakresu i procesów technologicznych, wskazany w protokole przekazania terenu budowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1582500 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miasta Zabrze w tzw. strefie I północnej, przedstawionej w załączniku mapowym. Wykaz robót wchodzących w zakres robót utrzymaniowych określony został w ogólnej charakterystyce robót. Zamawiający dopuszcza wskazane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego miejsca wykonywania robót wchodzących w zakres zamówienia poza obszarem określonym mapą, jednakże wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Zabrze.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonywanie drogowych robót utrzymaniowych,
a w szczególności:
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- roboty brukarskie,
- roboty bitumiczne,
- roboty rozbiórkowe,
- prace o charakterze konserwacyjno – naprawczym.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
- opracowywanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez Głównego Inżyniera Miasta;
- wykonywanie, utrzymywanie oznakowania zgodnie z ww. projektem;
- przywracanie oznakowania do stanu pierwotnego;
- podejmowanie działań zgodnie z protokołem zgłoszeniowym i protokołem przekazania terenu budowy;
Wykonawca musi być dyspozycyjny przez całą dobę i realizować polecenia Zamawiającego:
a) Zgodnie z protokołem zgłoszeniowym:
- zabezpieczenie elementów pasa drogowego, jego utrzymywanie w należytym stanie do czasu podjęcia działań remontowych
- podjęcie wykonania remontu cząstkowego
- podjęcie działań w przypadkach awaryjnych
b) Zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy:
- rozpoczęcie remontu obiektu
- zakończenie remontu obiektu
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, postanowieniami zawartymi w treści projektowanych postanowień umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zleceń Zamawiającego w następujących terminach:
1) Termin zabezpieczenia elementów pasa drogowego do 1 godz. od momentu zgłoszenia.
2) Termin podjęcia działań remontowych w przypadkach awaryjnych do 3 godz. od momentu zgłoszenia
3) Termin wykonania remontu cząstkowego – zgodnie z ustaleniami określonymi
w specyfikacji technicznej lub przez inspektora nadzoru w protokole zgłoszeniowym
4) Termin rozpoczęcia remontu obiektu przekazanego protokołem przekazania terenu budowy – zgodnie z ustaleniami określonymi przez inspektora nadzoru
w protokole przekazania terenu budowy, do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania.
Termin zakończenia remontu obiektu – określony przez Inspektora Nadzoru na podstawie zakresu i procesów technologicznych, wskazany w protokole przekazania terenu budowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1636270,85 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miasta Zabrze w tzw. strefie południowej, przedstawionej w załączniku mapowym. Wykaz robót wchodzących w zakres robót utrzymaniowych określony został w ogólnej charakterystyce robót. Zamawiający dopuszcza wskazane przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego miejsca wykonywania robót wchodzących w zakres zamówienia poza obszarem określonym mapą, jednakże wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Zabrze.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonywanie drogowych robót utrzymaniowych,
a w szczególności:
- roboty ziemne,
- podbudowy,
- roboty brukarskie,
- roboty bitumiczne,
- roboty rozbiórkowe,
- prace o charakterze konserwacyjno – naprawczym.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
- opracowywanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym oraz uzyskanie jego zatwierdzenia przez Głównego Inżyniera Miasta;
- wykonywanie, utrzymywanie oznakowania zgodnie z ww. projektem;
- przywracanie oznakowania do stanu pierwotnego;
- podejmowanie działań zgodnie z protokołem zgłoszeniowym i protokołem przekazania terenu budowy;
Wykonawca musi być dyspozycyjny przez całą dobę i realizować polecenia Zamawiającego:
a) Zgodnie z protokołem zgłoszeniowym:
- zabezpieczenie elementów pasa drogowego, jego utrzymywanie w należytym stanie do czasu podjęcia działań remontowych
- podjęcie wykonania remontu cząstkowego
- podjęcie działań w przypadkach awaryjnych
b) Zgodnie z protokołem przekazania terenu budowy:
- rozpoczęcie remontu obiektu
- zakończenie remontu obiektu
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, postanowieniami zawartymi w treści projektowanych postanowień umowy oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest do realizowania zleceń Zamawiającego w następujących terminach:
1) Termin zabezpieczenia elementów pasa drogowego do 1 godz. od momentu zgłoszenia.
2) Termin podjęcia działań remontowych w przypadkach awaryjnych do 3 godz. od momentu zgłoszenia
3) Termin wykonania remontu cząstkowego – zgodnie z ustaleniami określonymi
w specyfikacji technicznej lub przez inspektora nadzoru w protokole zgłoszeniowym
4) Termin rozpoczęcia remontu obiektu przekazanego protokołem przekazania terenu budowy – zgodnie z ustaleniami określonymi przez inspektora nadzoru
w protokole przekazania terenu budowy, do 7 dni kalendarzowych od daty przekazania.
Termin zakończenia remontu obiektu – określony przez Inspektora Nadzoru na podstawie zakresu i procesów technologicznych, wskazany w protokole przekazania terenu budowy

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.5.) Wartość części: 1286500 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie , ponieważ w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która została odrzucona.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3176193,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3176193,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba , że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2578602,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2578602,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie , ponieważ w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która została odrzucona.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2656995,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2656995,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba , że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2089156,97 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2089156,97 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.