eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turek › Budowa budynku administracyjno- biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku (II)Ogłoszenie z dnia 2022-12-06

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa budynku administracyjno- biurowego
na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku (II)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT TURECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311018982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaliska 59

1.5.2.) Miejscowość: Turek

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.turek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.turek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku administracyjno- biurowego
na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku (II)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c87ca9f-6a5b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478878

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005773/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa budynku administracyjno- biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c87ca9f-6a5b-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e- Zamówienia) https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c87ca9f-6a5b-11ed-aea3-5a7c432eaced.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@powiat.turek.pl - nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c87ca9f-6a5b-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”)15. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej - stanowi rozdział IX SWZ
Opis sposobu przygotowania oferty stanowi rozdział XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE Ll 19 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STAROSTA TURECKI z siedzibą Starostwa Powiatowe w Turku przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: e-mail:iod@powiat.turek.pl, tel. 63 222 32 07 lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników );
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.272.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 10282047,95 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa budynku administracyjno- biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku

Zamówienie obejmuje następujący zakres robót:
1) Architektura i konstrukcja
1.1 roboty przygotowawcze i ziemne
1.2 stan zerowy – fundamenty, ściany fundamentowe, izolacje
1.3 ściany murowane nadziemia
1.4 konstrukcje żelbetowe
1.5 konstrukcje stalowe
1.6 pokrycie dachowe
1.7 ścianki działowe
1.8 tynki o okładziny wewnętrzne, malowania
1.9 podłoża i posadzki
1.10 stolarka okienna i drzwiowa
1.11 elementy ślusarskie
1.12 elewacja, roboty zewnętrzne
1.13 winda
1.14 elementy wyposażenia
2) Instalacje sanitarne
2.1 Instalacje sanitarne wewnętrzne
2.1.2 instalacja wody użytkowej
2.1.2 instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1.3 instalacja co.o
2.1.4 instalacja ciepła technologicznego
2.1.5 węzeł cieplny
2.1.6 wentylacja mechaniczna
2.1.7 instalacja chłodzenia
2.1.8 kanalizacja deszczowa podciśnieniowa wewnętrzna
2.2 instalacje sanitarne zewnętrzne
2.2.1 przyłącze wodociągowe
2.2.2 kanalizacja sanitarna
2.2.3 kanalizacja deszczowa
2.2.4 zewnętrzna sieć cieplna
2.2.5 zewnętrzna sieć cieplna parowa kanałowa

3) Instalacje elektryczne i teletechniczne
3.1 instalacja oświetleniowa
3.2 instalacja siłowa
3.3 montaż instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych
3.4 montaż instalacji telewizji przemysłowej
3.5 montaż instalacji SAP
3.6 montaż instalacji okablowania strukturalnego
3.7 montaż sygnalizacji włamania
3.8 montaż instalacji sterowania klapami oddymiającymi
3.9 montaż instalacji elektrycznej i AKPiA węzła cieplnego
3.10 montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego
3.11montaż instalacji RTV
3.12 montaż instalacji teletechnicznej
4) Roboty drogowe
4.1 roboty przygotowawcze
4.2 podbudowy
4.3 nawierzchnie
4.4 organizacja ruchu
4.5 elementy ulic

5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
a) niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), w tym opis przedmiotu zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
b) przedmiar robót - załącznik nr 10 do SWZ
1) architektura i konstrukcja
2) instalacje sanitarne
3) instalacje elektryczne i teletechniczne
4) roboty drogowe
c) projekty techniczne - załącznik nr 11 do SWZ
1) projekt techniczny - architektura
2) projekt techniczny – konstrukcje
3) projekt techniczny – sanitarny instalacje wew. + sieci zew.
4) projekt techniczny – instalacje elektryczne
5) projekt techniczny - drogowy
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 12 do SWZ,
e) uzgodnienia, opinie, zezwolenia, decyzje - załącznik nr 13 do SWZ
1) zezwolenie na lokalizację zjazdów publicznych
2) zezwolenie na lokalizację przyłączy w pasie drogowym
3) warunki przebudowy kanału ciepłowniczego
4) warunki podłączenia do nowego węzła
5) uzgodnienie układu komunikacyjnego
6) protokół z narady koordynacyjnej
7) warunki techniczne wykonania przyłączy do budynku
8) zmiana warunków technicznych wykonania przyłączy
9) uzgodnienie projektu przyłączy do budynku
10) warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
11) zezwolenie na wycinkę drzew na działce
12) opinia geotechniczna
13) ostateczne pozwolenie na budowę
f) projektowane postanowienia umowy (projekt umowy) - załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45314310-7 - Układanie kabli

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 510 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert są następujące:
1) cena oferty brutto - 60 %
2) okres gwarancji jakości i rękojmi - 40 %.

Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100 - punktowej (1%=1pkt).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada przepisom prawa, w szczególności Pzp oraz niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone w SWZ

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert stanowi rozdział XVIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się, zgodnie z art 57 Pzp, wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej spełniają łącznie następujące warunki:


a. doświadczenie zawodowe

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
co najmniej jedna robota budowlana polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie budynku / zespołu budynków użyteczności publicznej o wartości prac nie mniejszej niż 4.000.000,00 PLN brutto, przy czym w zakres wykazanej roboty wchodziły następujące branże:
- konstrukcyjno-budowlana;
- instalacyjna – sanitarna;
- instalacyjna – elektryczna / elektroenergetyczna;

UWAGA:
Za budynki użyteczności publicznej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, Zamawiający uzna budynki niemieszkalne grup:
1) 121 (tj. hotele i budynki zakwaterowania turystycznego),
2) 122 (tj. budynki biurowe z wyjątkiem urzędów pocztowych),
3) 123 (tj. budynki handlowo-usługowe),
4) 126 (tj. ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej);

b. kwalifikacje zawodowe

- osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż realizując zamówienie będzie dysponował następującymi osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi:

1. Kierownikiem budowy / kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodne z przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

2. Kierownikiem robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodne z przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

3. Kierownikiem robót elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodne z przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.


W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu (dot. kwalifikacji zawodowych) określony w rozdziale XXII ust. 1 lit.b za spełniony , jeżeli spełniać go będą wszyscy wykonawcy łącznie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu (dot. doświadczenia zawodowego) określony w rozdziale XXII ust. 1 lit. a za spełniony , jeżeli spełniać go będzie przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Zamawiający nie wymaga spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu przez każdego z wykonawców.
W przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy - załącznik nr 9 do SWZ.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale XV i XVI SWZ. Wzór oświadczenia, stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;

2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (zgodnie z rozdziałem XXII ust.1 lit. b) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ponadto do oferty należy załączyć:

1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), – gdy wykonawca działa przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo należy złożyć w takiej samej formie jak oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego


2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale XLI ust.3 - załącznik nr 4 do SWZ formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Wraz ze zobowiązaniem innego podmiotu do oferty należy dołączyć oświadczenie podmiotu udostepniającego zasób dot. niepodlegania wykluczeniu – załącznik nr 2 do SWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3a do SWZ (jeżeli dotyczy),

3) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (w szczególności konsorcja, spółki cywilne); dokument winien być przedłożony w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy),

4) oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 , 3 i 3a do SWZ) w zakresie wskazanym przez zamawiającego pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

(oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp z uwzględnieniem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. poz. 1713) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków)

5) oświadczenie, z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenie złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 9 do SWZ,

6) dokument potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku gdy wadium będzie wniesione w innej formie niż pieniądz - w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
100.000,00 zł słownie: sto tysięcy złotych i 00/100
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:
1) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu:
a) wykonawca nie ma obowiązku załączać dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty,
b) wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy
Starostwa Powiatowego w Turku:
Santander Bank Polska S.A:
numer rachunku: 41 1090 1229 0000 0001 4918 4766
z opisem:
Budowa budynku administracyjno- biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku (II)
lub w skrócie:
Budowa budynku administracyjno - biurowego PPP i KD (II)
c) wadium będzie uważane za skutecznie wniesione tylko wówczas, gdy przed upływem składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku zamawiającego,
2) w przypadku gwarancji i poręczeń:
a) wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, wraz z plikami stanowiącymi ofertę;
b) gwarancja lub poręczenie powinny określać:
- nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiot udzielający gwarancji/poręczenia) oraz ich siedziby i adresy,
- oznaczenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
-termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący okres nie krótszy niż termin związania ofertą
- bezwarunkowe, nieodwołalne oraz płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp,
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy lub wykonawca nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 98 ust 1-5 Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 98 ust 6 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty i wskazywać: postępowanie którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólne o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale XXII dotyczących kwalifikacji zawodowych i doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust 3 Pzp)
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania Umowy, o okres trwania przeszkody mającej wpływ na termin wykonania, zaistniałej w związku z wystąpieniem jednej z następujących okoliczności:
1) wystąpienia siły wyższej, lub jej skutków; przez siłę wyższą Strony rozumieją niezależne od Stron i niezawinione przez nie losowe zdarzenie zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec ani się przeciwstawić, w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofalne działania sił przyrody, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajki generalne, epidemie,
2) wystąpienia nietypowych dla danej pory roku i niekorzystnych dla wykonania prac lub uniemożliwiających wykonanie tych prac, zgodnie z technologią ich wykonywania, warunków atmosferycznych, ustalonych w oparciu o dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
3) działań lub zaniechań Zamawiającego, organów władzy publicznej i osób trzecich (z wyłączeniem podmiotów, przy pomocy których Wykonawca wykonuje niniejszą umowę), w tym z powodu przedłużającej się procedury o udzielenie pozwolenia na użytkowanie lub z powodu udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia, którego wykonanie będzie miało wpływ na wykonanie prac w ramach niniejszej umowy,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w sposób uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy w terminie,
5) zwiększenia zakresu prac,
6) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w sposób uniemożliwiający wykonanie prac w sposób zgodny z umową i powodujący konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, ustaleń,
7) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami
8) braku zgody SP ZOZ na wykonanie prac, o których mowa w § 4 ust. 22.
9) prowadzenia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót lub konieczności zabezpieczenia terenu takich wykopalisk;
10) ujawnienia na terenie budowy niewybuchów lub innych potencjalnie niebezpiecznych materiałów, których usunięcie lub zabezpieczenie wymaga wstrzymania prac w całości lub w części,
11) konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.
2. Wystąpienie przeszkody w zakresie części prac nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prowadzenia prac, na których wykonanie przeszkody te wpływu nie mają.
3. Strony przewidują możliwość zmiany zakresu lub sposobu wykonania prac, poprzez:
1) wykonanie prac dodatkowych, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji,
2) wykonanie prac zamiennych, użycia materiałów o innych parametrach, w stosunku do projektowanych w dokumentacji, zastosowania innych technologii i metod,
3) zaniechanie części prac.
4. Podstawą do wprowadzenia zmian jest protokół konieczności, sporządzony przez Strony.


Pozostałe zmiany umowy zostały określone w paragrafie 13 projektowanych postanowień umowy. (załącznik nr 8 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z informacją wskazaną w rozdziale XIII SWZ. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6c87ca9f-6a5b-11ed-aea3-5a7c432eaced

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Źródło finansowania:
Zadanie będzie finansowane w części ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i Regulaminem Drugiej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, zmienioną uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r


Zamawiający nie wymaga od wykonawców złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego.

Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego platformie e- zamówienia - sekcja VIII i sekcja XI interaktywnego formularza ofertowego.

Cenę oferty ( sekcja VIII interaktywnego formularza ofertowego) należy podać w złotych polskich (PLN) jako cenę ryczałtową wyliczoną na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniającą wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu wymagań i zapisów treści SWZ i dokumentacji projektowej oraz posiadanego przez wykonawcę doświadczenia zawodowego.

W sekcji XI interaktywnego formularza ofertowego Wykonawca winien wskazać cenę netto w PLN, stawkę podatku VAT w % oraz wartość podatku VAT w PLN.

Cena podana przez wykonawcę w interaktywnym formularzu ofertowym jest stała, jednoznaczna i ostateczna zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji

Cena ryczałtowa określona w ofercie przez wykonawcę, jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacjom, obejmująca koszty wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania umowy i wyczerpującą wszelkie należności wykonawcy wobec zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Nie przewiduje się zmiany ceny, tzn. wskazana w ofercie cena ryczałtowa będzie wartością stałą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za całość przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian wskazanych i dozwolonych w ustawie Pzp lub w umowie o realizację zamówienia.

- sposób obliczenia ceny stanowi rozdział XVII SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.