eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › świadczenie usługi polegającej na udzielenie schronienia z jednym ciepłym posiłkiem bezdomnym kobietom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w TczewieOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usługi polegającej na udzielenie schronienia z jednym ciepłym posiłkiem bezdomnym kobietom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002838724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1-go Maja 8

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.cymanowski@mops.tczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mopstczew.bip.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usługi polegającej na udzielenie schronienia z jednym ciepłym posiłkiem bezdomnym kobietom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-806b389b-754f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00074552/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 świadczenie usługi polegającej na udzieleniu schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mopstczew.ssdip.bip.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu
• miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/),
• ePUAPu: /mopstczew/skrytka (https://epuap.gov.pl/wps/portal),
• poczty elektronicznej na adres email: k.cymanowski@mops.tczew.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja dostępna na stronie internetowej prowadzonego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 698A/U/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 16317,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie przez 7 dni w tygodniu w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r., z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji osób kierowanych, tj.

udzielenie schronienia z jednym ciepłym posiłkiem bezdomnym kobietom skierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie do 441 osobodni w skali zamówienia osobodni w skali zamówienia,
Udzielenie schronienia nastąpi na podstawie skierowania udzielonego przez Zamawiającego. W skierowaniu Zamawiający umieści dane osobowe osoby skierowanej. Szczegółowe informacje dotyczące schronienia będą zawarte w decyzji administracyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
a) cena – 60%,
b) Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego – 40%.

2. Opis sposobu obliczania punktacji ofert:
a) cena:

Oferta najkorzystniejsza cenowo oraz nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma 60 punktów.
Pozostałe oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru:


oferta z najniższą ceną
1 godz. usługi
-------------------------------------- X 60 % (waga kryterium) X 100
oferta z badaną ceną
1 godz. Usługi

Liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

b) Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

Zamawiający przyzna ofercie odpowiednią liczbę punktów, w zależności od odległości dzielącej
siedzibę Zamawiającego (przy ul. 1-go Maja 8 w Tczewie) oraz schronisko wskazane w ofercie.
Do ustalenia odległości będzie wykorzystana aplikacja internetowa „GOOGLE MAPS” (dostępna pod
adresem: https://maps.google.com). W toku oceny oferty Zamawiający uwzględni wyrażoną
w kilometrach długość najkrótszej trasy podanej przez w/w aplikację w wariancie samochodowym.
Punkty zostaną przyznane według poniższych reguł:

- odległość od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 25 km - 40 pkt;
- odległość od siedziby Zamawiającego powyżej 25 km - do 45 km -30 pkt;
- odległość od siedziby Zamawiającego powyżej 45 km -do 55 km - 20 pkt
- 0 pkt otrzyma oferta dotycząca schroniska, którego odległość od siedziby Zamawiającego wynosi
więcej niż 55 km.

c) Obliczenie całkowitej liczby punktów przyznanych ofercie zostanie dokonane na podstawie
poniższego wzoru:

K= K1 + K2
gdzie:
K – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie
K1 – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
K2 – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium „ „Odległość schroniska od siedziby
Zamawiającego”
Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Całkowita liczba punktów będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku.
Zamawiający będzie stosował zasadę, że podlegające zaokrąglaniu liczby o wartościach od 1 do 4
będą zaokrąglane w dół, a liczby o wartościach od 5 do 9 - w górę.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Przez największą liczbę punktów rozumie się największą sumę punktów przyznanych za dwa kryteria oceny określone powyżej. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że przynajmniej dwie oferty otrzymały w ramach oceny taką samą całkowitą liczbę punktów,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeśli będzie to niemożliwe,
ponieważ wśród najwyżej ocenionych ofert znajdują się przynajmniej dwie oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w
terminie określonym przez Zamawiającego. Ceny zawarte w ofertach dodatkowych nie mogą być
wyższe, od cen ujętych w ofertach złożonych pierwotnych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:

a) co najmniej jednego zamówienia w ramach umowy, polegającej na udzieleniu schronienia osobom bezdomnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, o wartości co najmniej:
- minimum 10 tyś. zł. brutto,
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
- minimum 10 tyś. zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wezwany do złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale XIV.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wezwany do przedłożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):

a) potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,

4.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)”;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów).

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i zobligowani są przedłożyć w związku z tym wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo- nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.
e) Wykonawca jest zobligowany osobiście wykonać zakres zamówienia, co do którego spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oznacza to, że członek np. konsorcjum musi być faktycznie zaangażowany w etap realizacji danej części zamówienia, w zakresie której konsorcjum polega na jego potencjale.
f) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik/lider pozostałych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w całości zamawianych ilości osobodni, która może ulec zmianie. Zlecenie wykonania mniejszej ilości osobodni nie może być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie również prawo zmiany ilości osobodni przedmiotu zamówienia
w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących przyznanie świadczenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.