eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łask › Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w ŁaskuOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łask

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 14

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 43 676 83 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 43 676 83 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_oferta@lask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.lask.pl/70/127/zamowienia-publiczne-powyzej-130000-pln.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5785a6f2-5f5c-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023882/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00428895/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RO.271.45.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 8788958,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku”, polegających na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji oraz dostosowaniu budynku Urzędu Miejskiego do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi.
2) Realizacja zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 643/2021 z dnia 01.10.2021r.
3) W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót/czynności:
a) Branża ogólnobudowlana:
 Montaż windy wraz z wykonaniem podestu na podwyższony parter
 Docieplenie ścian zewnętrznych
 Docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
 Docieplenie stropodachu nad łącznikiem i stropu nad przejazdem (podłoga łącznika)
 Demontaż i montaż stolarki okiennej i drzwiowej ( zewnętrznej i wewnętrznej)
 Wymiana pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji dachowej
 Wykonanie instalacji oddymiania oraz zabudowa obu klatek schodowych (dostosowanie do przepisów p.poż, wymiana okładzin/płytek, balustrad, malowanie)
 Przebudowa układu pomieszczeń sanitarnych ( w tym wykonanie nowych węzłów sanitarnych, montaż urządzeń sanitarnych, ułożenie glazury, malowanie),
 Przebudowa sekretariatu z powiększeniem pomieszczenia
 Przebudowa portierni
 Przebudowa strefy wejścia( w tym demontaż paneli ściennych, skucie i wyrównanie ścian i sufitów, ułożenie posadzek)
 Wykonanie pomieszczenia socjalnego w łączniku na I p. wraz z wykonaniem niezbędnych przeróbek i podejść
 Wykonanie sufitów podwieszanych ( w tym demontaż istniejących i montaż nowych)
 Wymiana posadzek ( w tym skucie i wyrównanie poziomu posadzek, ułożenie nowych posadzek)
b) Branża sanitarna:
 Wymiana i modernizacja instalacji c.o.
 Wymiana instalacji c.w.u.
 Montaż klimatyzacji
 Wymiana instalacji hydrantów wewnętrznych
 Wymiana żeliwnej części instalacji kanalizacji sanitarnej
 Wykonanie wentylacji mechanicznej awaryjnej kotłowni

c) Branża elektroenergetyczna:
 Modernizacja oświetlenia wewnętrznego ( podstawowego)
 Montaż oświetlenia ewakuacyjnego
 Przebudowa rozdzielnic elektrycznych
 Przebudowa instalacji elektrycznej gniazd ogólnego przeznaczenia
 Wymiana instalacji odgromowej
 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej ( w tym uzyskanie dokumentacji i uzgodnień- zakres nie objęty podstawowa dokumentacją projektową)

Uwaga!
Zamawiający wymaga aby do oferty dołączyć kosztorys ofertowy.
Poza pracami opisanymi w podstawowym projekcie budowlanym należy uwzględnić ponadto:
1) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy min. 38,22 kW (panele fotowoltaiczne, monokrystaliczne w ilości 84 szt.), w tym sporządzenie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, dostawa i montaż urządzeń.

W harmonogramie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić:
1) konieczność zachowania ciągłości pracy Urzędu Miejskiego w Łasku,
2) wykonanie całości prac związanych z dostawą i montażem windy, przebudową strefy wejścia oraz przebudową wschodniej klatki schodowej do wysokości I piętra w sposób umożliwiający komunikację (w tym dostosowanie klatki do przepisów p.poż., wymiana okładzin/płytek, balustrad) w terminie do 20.06.2023r.

W kosztach oferty należy uwzględnić dodatkowo:
1) wycinkę 3 drzew zlokalizowanych przed budynkiem Urzędu oraz nasadzenia zastępcze w ilości 9 szt. ( gat. lipa drobnolistna, klon kulisty) o obwodzie min. 10 cm na wysokości 100 cm każde; drzewa należy opalikować (3 paliki połączone z pniem taśmą elastyczną tuż pod koroną drzewa), poprzez wprowadzenie w kosztorysie ofertowym odrębnej pozycji,
2) pomniejszenie wartości oferty o wartość drewna pozyskanego z wycinki, poprzez wprowadzenie w kosztorysie ofertowym odrębnej pozycji,
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 5 i 6 do SWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej – załącznik nr 7 do SWZ.
5) Jeżeli w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 5 i 6 do SWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z dokumentacją stanowiącą załącznik nr 5 i 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Powodem unieważnienia jest fakt, iż cena najkorzystniejsze oferty złożonej przez Wykonawcę SZOKMIR Mirosław Szoka, ul. Karniszewicka 91, 95-200 Pabianice, oferty, tj. 9 017 907,25 zł, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 2 897 540,00 zł, przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia tej kwoty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9017907,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11460250 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.