eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo - sprzętowej ZDP w StarachowicachOgłoszenie z dnia 2022-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo – sprzętowej ZDP w Starachowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291019637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ostrowiecka 15

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 273-02-20

1.5.8.) Numer faksu: 41 273-02-28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp-starachowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp-starachowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarząd dróg w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo – sprzętowej ZDP w Starachowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc9cd49a-7537-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00477785

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006216/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo – sprzętowej ZDP w Starachowicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zdp-starachowice.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:

a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

b) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,

c) poczty elektronicznej adres e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:

a) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje

b) Regulaminie korzystania z systemu miniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w zależności od obowiązkowej formy ich przekazania, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę ich przekazania na pocztę elektroniczną (e-mail).

Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ.

Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta oraz dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą wskazane w ust.9 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w ust.2 pkt. 1 SWZ oraz numerem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub ID postępowania.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@zdp-starachowice.pl.

Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, 27-200 Starachowice ul. Ostrowiecka 15;

 Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach jest Pan Paweł Żłobecki, kontakt pod adresem email: pawel.zlobecki@wp.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.2510.22.2022
pn: Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo – sprzętowej ZDP w Starachowicach ,

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) „Ustawa Pzp”, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 z zastrzeżeniem art.74 ust. 3 i 4. Ustawy Pzp;

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 ust. 1-3 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.
Pan/Pani jest uprawniony/uprawniona do uzyskania od zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są jego/jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce jest uprawniony/ uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji określonych w art. 15 ust.1-3 RODO.
Zamawiający w celu wykonania powyższego obowiązku może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania
w szczególności:
podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia, lub
podania nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani:

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
Wystąpienie Pana/Pani z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych
nie ogranicza ich przetwarzania do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia wniesienie powyższego żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu. Zamawiający
nie udostępni tych danych, chyba że zajdą przesłanki o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2510.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo – sprzętowej ZDP
w Starachowicach

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Inwestycja dofinansowywana w ramach Programu Rządowego Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Zamówienie obejmuje:

a) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji;

b) Remont budynku socjalno – warsztatowego, w tym: wykonanie przyłącza do sieci cieplnej, wykonanie węzła cieplnego ( likwidacja pieca na olej opałowy), remont stropodachu, wykonanie nowej obróbki blacharskiej i systemu odprowadzania wody deszczowej, remont instalacji odgromowej, remont elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych, remont instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż paneli fotowoltaicznych, wykonanie przyłącza światłowodowego, remont pomieszczeń (malowanie, wymiana armatury, płytek ściennych i podłogowych w pomieszczeniach sanitarnych), przegląd instalacji alarmowej, montaż ładowarki do samochodów elektrycznych;

c) Remont wiaty magazynowej, w tym : oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne, uzupełnienie obróbki blacharskiej i instalacji odgromowej, wykonanie instalacji deszczowej zbierającej wodę opadową z powierzchni dachu, wymiana bram wjazdowych;

d) Remont placu manewrowo – składowego, w tym: wymiana ogrodzenia, częściowy remont nawierzchni bitumicznej, remont nawierzchni z kostki brukowej oraz malowanie bramy wjazdowej.

Szczegółowy opis robót będących przedmiotem zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) – rozdział IV SWZ .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45259000-7 - Usługi remontów i konserwacji zakładów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45262690-4 - Remont starych budynków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 - Dekorowanie

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Komisja dokona weryfikacji złożonych ofert. W przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych w postępowaniu oświadczeń, dokumentów lub środków podmiotowych czy też są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie wykonawcę odpowiednio do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów. Komisja zweryfikuje oferty pod kątem przesłanek do odrzucenia na podstawie art.226 Ustawy, poprawi w ofertach zgodnie z art. 223 ust.2 Ustawy: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a także zwróci się o ewentualne wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert zgodnie z art. 223 ust. 1 Ustawy oraz ewentualne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, jeżeli zasadne jest wszczęcie procedury określonej w art.224 Ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na remont budynku socjalno - warsztatowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1
pkt. 4 Ustawy oraz art. 7 ust.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek zostanie spełniony:

a) jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie, budowie, przebudowie, odbudowie itp. obiektu budowlanego w ramach której wykonał: sieć sanitarną lub grzewczą o wartości min. 20 000,00 złotych oraz termomodernizacje budynku – powierzchnia elewacji min. 250 m2.

W/w roboty mogą być wykonane w jednym lub w kilku zamówieniach.

b) wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia) legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone:

Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych– 1 osoba

Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (podstawa prawna Ustawa Prawo budowlane art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit.b).

Kierownik budowy – 1 osoba musi posiadać uprawnienia budowlane
wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w zakresie kierowania robotami budowlanymi, specjalność konstrukcyjno- budowlana bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (podstawa prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej w zakresie projektowania, specjalność drogowa lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186) oraz ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt.4 Ustawy.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju, w którym nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.10.1a to zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 10.1a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury.

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą złożone przed
organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej wykonawcy. Przepis dotyczący terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio. (Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - załącznik 6

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – (zał. nr 7)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert:

a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - opisanych w pkt. 8.2
niniejszej specyfikacji) – zał. nr 2
b. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – opisanych w pkt.
8.1 niniejszej specyfikacji ) - zał. nr 3

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców oddzielnie składa w/w oświadczenia.

9.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają zgodnie z art.117 ust. 4 Ustawy, oświadczenie (załącznik nr 5 SWZ), z którego wynika które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.

9.3. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – propozycja zobowiązania - załącznik nr 4 do SWZ.

9.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach wymienionych w pkt. 9.1a i 9.1b. oraz przekazuje oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia (9.1b) tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (9.1a), w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

9.5 Potwierdzenie wniesienia wadium na zasadach opisanych w ust. 12 SWZ (jeżeli wadium jest wymagane przez Zamawiającego).
9.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne).

9.7. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy ofertę i inne
dokumenty nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy (lub
wykonawca w przypadku osób fizycznych).

9.8 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, wykonawca składa Zamawiającemu odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wskazanych dokumentów jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1 Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości:

10 000,00 zł słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100,


12.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu
b. gwarancjach bankowych
c. gwarancjach ubezpieczeniowych
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r poz. 299t.j.).

12.3. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie wniesionego wadium musi:
- zawierać w swej treści klauzulę o nieodwołalności gwarancji, jej bezwarunkowości oraz
dokonaniu zapłaty na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego;
- obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
wykonawcę (art.98 ust. 6 Ustawy).
- beneficjentem jest Zarząd Dróg Powiatowych ul Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice.

12.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy:

11 1090 2590 0000 0001 4730 9043

a. przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

b. w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto
Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji
bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN.

W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w formie elektronicznej (dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

12.5. Brak wniesienia wadium spowoduje odrzucenie oferty.

12.6. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

12.7 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

12.8 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt. 12.7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym
konsorcja, spółki cywilne) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu
(podstawy wykluczenia - pkt. 8.1 SWZ.).
Natomiast spełnianie warunków opisanych w pkt. 8.2 Wykonawcy wykazują wspólnie,
łącznie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie z którego wynika które roboty wykonają poszczególni wykonawcy (9.2 SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.3. Na podstawie art.455 Ustawy Zamawiający przewiduje następujące
możliwości zmiany Umowy:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania
zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności:
a. w przypadku wystąpienia robót nie objętych przedmiotem zamówienia (robót
dodatkowych), które są niezbędne do wykonania, a których realizacja powoduje
konieczność przedłużenia terminu Umowy,
b. w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych,
c. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacją podziemnych sieci, in¬stalacji lub urządzeń obcych i koniecz¬ności
wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,
d. w przypadku, gdy po rozpoczęciu robót okaże się, że sieci podziemne, instalacje,
urządzenia obce są w złym stanie technicznym i zachodzi konieczność ich remontu
przez podmioty odpowiedzialne za te sieci, urządzenia, co spowoduje przerwę
w realizacji przedmiotu Umowy,
e. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie
pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie
odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (trwające
powyżej 5 dni) lub wstrzymanie robót po opadach w związku z namoknięciem
terenu, zalaniem placu budowy i uszkodzeniami przez intensywne opady,
f. jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
g. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami;
h. wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy, w tym w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. czynności powinny zostać podjęte, a które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
i. w przypadku wystąpienia obiektywnie uzasadnionych i udokumentowanych braków i/lub opóźnień w dostawach materiałów, urządzeń niezbędnych do realizacji robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. niedostępność materiałów na rynku, strajki, przestoje w produkcji), o ile okoliczności te uniemożliwiają prowadzenie robót, a Wykonawca dochował należytej staranności;
j. w przypadku wniesienia odwołania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgód, pozwoleń lub ich uchylenia, zmiany, wstrzymania wykonania, stwierdzenia nieważności przez właściwy organ, o ile okoliczności te mają wpływ na realizację robót.

2) W przypadku zaistnienia w/w okoliczności pkt.1 Zamawiający może przedłużyć termin
zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek
Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorująca ze strony Zamawiającego. Okres
przedłużenia terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

3) Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy;

4) Zmiana wynagrodzenia.

Zamawiający wskazuje pozostałe przypadki przewidzianych w umowie zmian w informacjach dodatkowych (SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE). Pełny opis zmian zawarty jest także w ust. 21 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty (zaszyfrowane) należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe przypadki zmian w Umowie:

21.4. Zmiana wynagrodzenia w przypadku:

a) w przypadku urzędowej zmiany podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie
pozostałe do zafakturowania zostanie odpowiednio przeszacowane i stanowić będzie podstawę do zawarcia stosownego aneksu – każda ze stron jest zobowiązana do zatwierdzenia zmian umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji,

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

21.4.1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach Umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego zmieniającego stawkę VAT. Zmiana stawki VAT nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy.

21.4.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 21.4 lit. b Wyko¬nawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności objętych fakturami, które zostały wystawione po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Złożony wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wyko-nawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z Umowy a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe, uzasadnione koszty realizacji zamówienia, które Wyko¬nawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokością minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający nie zaakceptuje kosztów wynikających z podwyższenia wyna¬grodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

21.4.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 21.4. lit. c i d Wyko¬nawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności objętych fakturami wystawionymi po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot¬nemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342). Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wyka¬zać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia wynikającego z Umowy, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 21.4. lit. c i d, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia które, Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 21.4. lit. c i d.

21.4.4. Wprowadzenie zmian wynagrodzenia, po akceptacji przez Zamawiającego wniosków o których mowa w pkt. 21.4.2 i pkt. 21.4.3, wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

21.4.5. Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności które zostaną zrealizowane po dacie zawarcia aneksu do Umowy, o którym mowa w ust. pkt. 21.4.4.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.